Ochrona środowiska

Trawa w kroplach rosy

Udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż

Urząd Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2019-12-30

Udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
Wniosek o udzielenie koncesji, który powinien zawierać informacje wymagane przepisami prawa z zakresu ochrony środowiska i działalności gospodarczej oraz określone w art. 24 i 26 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, z późn. zm.), tj.:
1. oznaczenie wnioskodawcy, jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu oraz adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej,
2. określenie numeru w rejestrze przedsiębiorców lub w ewidencji działalności gospodarczej,
3. określenie rodzaju i zakresu wykonywania działalności gospodarczej, na którą ma być udzielona koncesja,
4. określenie właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność, oraz oznaczenie tych nieruchomości zgodnie z ewidencją gruntów i budynków (+ wypis z ewidencji gruntów i budynków),
5. określenie prawa wnioskodawcy do nieruchomości (przestrzeni), w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność, ewentualnie prawa, o ustanowienie którego ubiega się wnioskodawca,
6. czas, na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia działalności,
7. środki, jakimi wnioskodawca dysponuje w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania zamierzonej działalności,
8. wykaz obszarów objętych formami ochrony, w tym ochrony przyrody oraz ochrony zabytków; wymóg ten nie dotyczy przedsięwzięć, dla których jest wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach,
9. sposób przeciwdziałania ujemnym wpływom zamierzonej działalności na środowisko,
10. złoże kopaliny lub jego część, która ma być przedmiotem wydobycia,
11. wielkość i sposób zamierzonego wydobycia kopaliny,
12. stopień zamierzonego wykorzystania zasobów złoża kopaliny, w tym kopalin towarzyszących i współwystępujących użytecznych pierwiastków śladowych, jak również środki umożliwiające osiągnięcie tego celu,
13. projektowane położenie obszaru górniczego i terenu górniczego, przedstawione zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju,
14. geologiczne i hydrogeologiczne warunki wydobycia, a w razie potrzeby warunki wtłaczania wód do górotworu,
15. przewidywany sposób prowadzenia ruchu zakładu górniczego uwzględniający wymagania określone w art. 108 ust. 2 ww. ustawy oraz prognozowany sposób likwidacji zakładu górniczego, uwzględniający obowiązki określone w art. 129 ust. 1 ww. ustawy.

Do wniosku o udzielenie koncesji należy dołączyć:
1. dowody istnienia określonych w nim okoliczności, np. prawa do korzystania z informacji geologicznej, jakie w zakresie niezbędnym do prowadzenia zamierzonej działalności przysługuje wnioskodawcy, kopię decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną, dowody istnienia prawa przysługującego wnioskodawcy do nieruchomości gruntowej, w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność w zakresie wydobywania kopaliny metodą odkrywkową lub dowód przyrzeczenia jego ustanowienia, informacje o przeznaczeniu nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność, w szczególności o przeznaczeniu określonym przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz przepisy odrębne,
2. załączniki graficzne sporządzone zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju,
3. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, o ile jest ona wymagana odrębnymi przepisami,
4. potwierdzenie zapłaty opłaty skarbowej,
5. w przypadku ustanowienia pełnomocnika - pełnomocnictwo.

W uzasadnionych przypadkach organ koncesyjny może żądać złożenia kopii wniosku o udzielenie koncesji wraz z załącznikami.
Jeżeli dla przestrzeni objętej wnioskiem została już sporządzona dokumentacja geologiczna, organ koncesyjny może żądać jej przedłożenia.
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Nie
3. Opłaty
- opłata skarbowa za wydanie koncesji – 616 zł
- 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej.

Opłatę należy uiścić na rachunek organu: Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1 nr konta: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
4. Miejsce złożenia dokumentów
Osobiście w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Rzeszowa , ul. Rynek 1 lub w sekretariacie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Rynek 7 lub pocztą na adres: Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rynek 7, 35-064 Rzeszów,
5. Sposób i termin załatwienia sprawy
Koncesja udzielana jest w formie decyzji administracyjnej.
Zgodnie z art. 35 Kpa sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. Do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
W przypadku stwierdzenia konieczności uzupełnienia wniosku termin rozpatrzenia wniosku biegnie od dnia wpływu uzupełnionego wniosku.
6. Tryb odwoławczy
Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
7. Podstawa prawna
- art. 21 ust. 1, art. 22 ust. 2, art. 30 w związku z art. 156 ust. 1 pkt 3 i art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, z późn. zm.),
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735).
8. Uwagi
- Prezydent Miasta Rzeszowa udziela koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż jeżeli jednocześnie są spełnione następujące wymagania:
1) obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza 2 ha,
2) wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m3,
3) działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia środków strzałowych;

- Koncesja udzielana jest na czas oznaczony, nie krótszy niż 3 lata i nie dłuższy niż 50 lat, chyba że przedsiębiorca złożył wniosek o udzielenie koncesji na czas krótszy;
- Zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, z późn. zm.) załączniki graficzne sporządza się zgodnie z wymaganiami dot. map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego;
- Zgodnie z art. 76a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradca podatkowym. W związku z powyższym wymagane załączniki należy dostarczyć w oryginale lub jako kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem;
- Udzielenie koncesji wymaga opinii marszałka województwa;
- Przedsiębiorca, który otrzymał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża przylegającego do złoża już objętego koncesją udzieloną temu samemu przedsiębiorcy na ten sam rodzaj działalności, może rozpocząć wydobywanie kopaliny nie wcześniej niż w dniu, w którym decyzja stwierdzająca wygaśnięcie koncesji wcześniejszej stanie się ostateczna;
- Do zmiany koncesji stosuje się odpowiednio przepisy o jej udzieleniu.
Dane karty usług
Opracował Justyna Połeć 2019-12-06
Zatwierdził Małgorzata Wojnowska
2019-12-30

Załączniki: