Ochrona środowiska

Trawa w kroplach rosy

Rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy

Prezydent Miasta Rzeszowa — na podstawie art. 110a w związku z art. 3 pkt 35 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, ze zm.) — prowadzi rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy. Przy prowadzeniu rejestru wykorzystywane są dane z Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej (SOPO), którego zadaniem jest m.in. wspomaganie władz lokalnych w wypełnianiu obowiązków dotyczących problematyki ruchów masowych wynikających z odpowiednich ustaw i rozporządzeń. Wyszukiwanie i przeglądanie informacji o zagrożeniach ruchami masowymi jest możliwe poprzez aplikację SOPO dostępną pod adresem:

http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/SOPO/Wyszukaj3

System Osłony Przeciwosuwiskowej jest projektem o znaczeniu ogólnopaństwowym, który jest realizowany w kilku etapach przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy. Zgodnie z wstępnym harmonogramem prac nad opracowaniem map osuwisk i terenów zagrożonych (MOTZ) zakończenie prac wykonywanych w ramach projektu SOPO dla terenu miasta Rzeszowa planowane jest w 2022 r. Więcej informacji na temat tego projektu można znaleźć na stronie internetowej PIG-PIB pod adresem: http://geoportal.pgi.gov.pl/SOPO/.

Ogólne informacje dotyczące osuwisk można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska pod adresem: https://www.mos.gov.pl/srodowisko/geologia/osuwiska.