Urząd Miasta

Budynek Ratusza w Rzeszowie

Dane adresowe

Urząd Miasta Rzeszowa 

Rynek 1, 35-064 Rzeszów

NIP. 813-37-34-188
REGON:000650614


Podatnik VAT: Gmina Miasto Rzeszów,

Rynek 1, 35-064 Rzeszów

NIP: 813-00-08-613
REGON: 690581353
adres PEF Gminy Miasta Rzeszów : NIP 8130008613

Infolinia: 1 77 88 99 00

Biuro Prasowe - 17 875 41 14

WYDZIAŁY URZĘDU MIASTA RZESZOWA

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI 
Sekretariat: 17 875 4563 
e-mail: km@erzeszow.pl
Pl. Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów
W sprawach prowadzonych przez Wydział Komunikacji zachęcamy do kontaktu telefonicznego, mailowego, za pośrednictwem platformy ePUAP lub listownie.
• Wnioski o wydanie prawa jazdy, wtórnik prawa jazdy, wydawanie zezwoleń na pojazdy uprzywilejowane wraz z kompletem dokumentów można wysyłać pocztą lub elektronicznie.
• Po odbiór profili kandydatów na kierowców zapraszamy osobiście po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. 
• Prosimy o wysyłanie pocztą oryginałów orzeczeń lekarskich psychologicznych oraz innych dokumentów związanych z prawami jazdy drogą pocztową.
• Zwroty prawa jazdy – osobiście, po telefonicznym umówieniu terminu spotkania. 
Bezpośrednie numery telefonów:
Rejestracja pojazdów/informacja ogólna - 17 875 4581; 17 875 4582; 17 875 4583; 17 875 4570
Wydawanie dowodów rejestracyjnych - 17 875 4578
Ewidencja pojazdów – 17 875 4567
Zgłaszanie nabycia, kary - 17 875 4584, 17 875 4488
Zgłaszanie zbycia - 17 875 4577
Licencje transportowe - 17 875 4088
Szkoły nauki jazdy, stacje kontroli pojazdów - 17 875 4478; 17 875 4489
Prawa jazdy - 17 875 4574; 17 875 4575
Zatrzymane prawa jazdy, cofnięte uprawnienia - 17 875 4573
Zezwolenie na pojazdy uprzywilejowane - 17 875 4476
Prawa jazdy zatrzymane za przekroczenie prędkości - 17 875 4476
Punkty karne - 17 875 4571; 17 875 4572
Kierownik Referatu rejestracji pojazdów - 17 875 4488
Kierownik Referatu praw jazdy – 17 875 4573
Kierownik Referatu transportu drogowego – 17 875 4088

BIURO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZEZWOLEŃ 
Sekretariat: 17 875-46-38 
e-mail: edg@erzeszow.pl
Pl. Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów
Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń informuje, że w przypadku spraw związanych z działalnością gospodarczą (wpis, zmiana, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie) zaleca się przedsiębiorcom składanie wniosku CEIDG-1 w formie elektronicznej poprzez stronę www.ceidg.gov.pl.
Bezpośrednie numery telefonów:
CEIDG –17 875 4721, 17 875 4632, 17 875 4642
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 17 875 4640
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych, pomoc publiczna dla przedsiębiorców - 17 875 4644

URZĄD STANU CYWILNEGO 
Sekretariat- 17 875-46-13 
e-mail: usc@erzeszow.pl 
Pl. Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów
Pełną informację dotyczącą sposobu załatwiania spraw z zakresu rejestracji stanu cywilnego można uzyskać droga pocztową, e-mailem adres: usc@erzeszow.pl lub telefonicznie pod ogólnodostępnym numerem telefonu 177 88 99 00, a także bezpośrednio u pracowników merytorycznych pod następującymi numerami telefonów: 
Rejestracja urodzeń: sporządzenie aktu urodzenia dziecka, przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa oraz zmiana imienia dziecka do 6 miesięcy tel. 17 875 46 50, 17 875 46 06, 17 875 46 12, 17 875 46 47, i ustalanie terminu ślubu cywilnego, wydawanie zaświadczeń do zawarcia związku małżeńskiego w formie konkordatowej, wpisywanie zagranicznych aktów małżeństw oraz wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym i zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą tel. 17 875 46 07, 17 875 46 21
Rejestracja zgonów: sporządzenia aktu zgonu oraz wpisywanie zagranicznych aktów zgonu tel. 17 875 46 10, 17 875 44 79
Archiwum: wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego tel. 17 875 46 17, 17 875 46 19, 17 875 44 81, 17 875 47 55, 17 875 44 37
Zmiana imienia i nazwiska oraz wpisywanie zagranicznych aktów urodzeń tel. 17 875 46 20
Osoby dokonujące zgłoszenia urodzenia noworodka proszone są o dokonanie zgłoszenia urodzenia za pośrednictwem platformy
e- PUAP, zaś ubiegające się o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia o stanie cywilnym za pośrednictwem platformy
e-PUAP lub drogą korespondencyjną.


WYDZIAŁ FINANSOWY 
Sekretariat - 17 875 4274
e-mail: fn@erzeszow.pl
ul. Okrzei 1, 35-064 Rzeszów
Podatki i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać bezpośrednio na indywidualne rachunki bankowe ustalone przez organ podatkowy (kasy w budynkach urzędu są nieczynne).
Informacje podatkowe i deklaracje należy składać za pośrednictwem platformy ePUAP lub za pośrednictwem poczty. Pozostałe sprawy należy załatwiać e-mailowo lub telefonicznie: 
1.Wymiar podatków:
- osoby prawne: 17 875 4283, 17 875 4253, 17 875 4305, 17 875 4285,
- osoby fizyczne: 17 875 4276, 17 875 4295, 17 875 4244, 17 875 4291, 17 875 4272, 17 875 4267, 17 875 4419, 17 875 4444, 17 875 4290, 17 875 4312, 17 875 4254, 
2. Rachunkowość podatkowa:
- kierownik Oddziału Rachunkowości Podatkowej - 17 875 4270,
- księgowość osób fizycznych: 17 875 4303, 17 875 4268, 17 875 4281, 17 875 4300,
- księgowość osoby prawne: 17 875 4309, 17 875 4294, 17 875 4263,
- środki transportowe: 17 875 4265. 
- ulgi podatkowe: 17 875 4262, 17 875 4377, 17 875 4271,
3. Oddział Rachunkowości Należności Niepodatkowych (opłata za gospodarowanie opłatami komunalnymi):
- kierownik 17 875 4486,
- księgowość 17 875 4306, 17 875 4307, 17 875 4515, 17 875 4257, 17 875 4512.


WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
Sekretariat - 17 875 4388 
e-mail: so@erzeszow.pl
ul. Okrzei 1, 35-064 Rzeszów
Sprawy związane z zameldowaniem, wymeldowaniem, zgłoszeniem wyjazdu za granicę, zgłoszeniem powrotu z zagranicy lub sprawy związane z wyrobieniem nowego dowodu osobistego prosimy załatwiać – w miarę możliwości – poprzez złożenie wniosku drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu usług administracji publicznej ePUAP.
Bezpośrednie numery telefonów:
Zastępca dyrektora - 17 875 4380
Ewidencja ludności - 17 875 4389; 17 875 4391; 17 875 4381
Dowody osobiste - 17 875 4390; 17 875 4394; 17 875 4395
Udostępnianie danych osobowych- 17 875 4392

Postępowania administracyjne w sprawie wymeldowania i zameldowania - 17 875 4387, 17 875 4383, 17 875 43 98


WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Sekretariat: 17 875 4528
e-mail: gk@erzeszow.pl 
ul. Hanasiewicza 10, 35-103 Rzeszów

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można składać 
w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP oraz 
w wersji papierowej pocztą na adres Wydziału Gospodarki Komunalnej.
Obsługa spraw dot. gospodarowania odpadami:
Deklaracje - 17 875 4436; 17 875 4510; 17 875 4435; 17 875 4513; 17 875 4258; 17 875 4259; 
17 875 4514.


WYDZIAŁ ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI
Sekretariat: 17 875 4425
e-mail: zkr@erzeszow.pl 
Ul. Hanasiewicza 10, 35-064 Rzeszów

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
Sekretariat- 17 875 4334
e-mail: ar@erzeszow.pl 
ul. Kopernika 15, 35-064 Rzeszów


WYDZIAŁ GEODEZJI
Sekretariat: 17 875 4800
e-mail: ge@erzeszow.pl 
ul. Kopernika 15, 35-064 Rzeszów

WYDZIAŁ ZDROWIA
Sekretariat: 17 875 4653
e-mail: zdrowie@erzeszow.pl 
ul. Kopernika 16, 35-064 Rzeszów

WYDZIAŁ KULTURY SPORTU I TURYSTYKI
Sekretariat: 17 875 4770
e-mail: kst@erzeszow.pl
ul. Rynek 11, 35-064 Rzeszów

WYDZIAŁ PROMOCJI I WSPÓŁPRACY MIEDZYNARODOWEJ
Sekretariat: 17 875 4742
e-mail: promocja@erzeszow.pl 
ul. Rynek 11, 35-064 Rzeszów

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
Sekretariat: 17 875 4190
e-mail: sr@erzeszow.pl 
ul. Rynek 7, 35-064 Rzeszów

WYDZIAŁ CENTRALNEGO ZAMAWIAJACEGO
Sekretariat: 17 875 4636
e-mail: zampub@erzeszow.pl 
ul. Joselewicza 4, 35-064 Rzeszów

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY
Sekretariat: 17 875 4132
e-mail: ora@erzeszow.pl
ul. Rynek 11, 35-064 Rzeszów

BIURO RADY MIASTA
Sekretariat: 17 875 4736
e-mail: brm@erzeszow.pl 
Al. Pod Kasztanami 8, 35-064 Rzeszów

WYDZIAŁ INWESTYCJI
Sekretariat: 17 875 4548
e-mail: wi@erzeszow.pl 
ul. Rynek 12, 35-064 Rzeszów

WYDZIAŁ EDUKACJI
Sekretariat: 17 875 4588
e-mail: edukacja@erzeszow.pl 
Pl. Ofiar Getta 7, 35-064 Rzeszów

WYDZIAŁ POZYSKIWANIA FUNDUSZY
Sekretariat: 17 875 4175
e-mail: sekretariatfp@erzeszow.pl 
ul. Ofiar Getta 7, 35-064 Rzeszów

BIURO OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ I TELEKOMUNIKACYJNEJ 
Sekretariat: 17 875 4494
Z-ca Dyrektora: 17 875 4504
e-mail: oi@erzeszow.pl 
ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów

BIURO OBSŁUGI INWESTORA
Sekretariat: 17 875 4743
e-mail: boi@erzeszow.pl 
ul. 3 Maja 7, 35-064 Rzeszów

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW
tel.: 17 875 45 95, 17 875 47 23
e-mail: mkz@erzeszow.pl
ul. Targowa 3, 35-064 Rzeszów

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE MIASTA RZESZOWA

STRAŻ MIEJSKA
dyżurny: 17 875 4670, 
Numer alarmowy: 986
e-mail: komenda@sm.erzeszow.pl 
ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów

BIURO ROZWOJU MIASTA RZESZOWA
Sekretariat: 17 748 4900
e-mail: sekretariat@brmr.erzeszow.pl 
ul. Ks. Józefa jałowego 23a, 35010 Rzeszów

BIURO GOSPODARKI MIENIEM
Sekretariat: 17 875 4695
e-mail: bgm@bgm.erzeszow.pl 
Pl. Ofiar Getta 3, 35-002 Rzeszów

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
Sekretariat: 17 748 3700
e-mail: sekretariat@mzd.erzeszow.pl 
ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ
Sekretariat: 17 748 3744
e-mail: sekretariat@zzm.erzeszow.pl 
pl. Ofiar Getta 6, 35-002 Rzeszów

ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO
Sekretariat: 17 866 0383
e-mail: ztm@ztm.erzeszow.pl

rozkłady jazdy: 17 866 03 35
windykacja: 17 86 60 359, e-mail: windykacja@ztm.erzeszow.pl
bilety: 17 86 60 360; e-mail: sprzedaz@ztm.erzeszow.pl
ul. Trembeckiego 3, 35-234 Rzeszów

Wszystkie Punkty Obsługi Podróżnego są nieczynne do odwołania

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Sekretariat: 17 853 3927; 17 853 5753; 17 853 5133
e-mail: sekretariat@mopsrzeszow.pl 
ul. Jagiellońska 26 
– zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy, posiłki, składki na ubezpieczenie społeczne, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, wynagrodzenie za sprawowanie opieki przyznanej przez sąd

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Sekretariat: 17 862 9331; 17 852 6315; 17 852 9894
ul. Jagiellońska 4
- świadczenia rodzinne, 
m.in. Program Rodzina 500+, Dobry Start, Fundusz alimentacyjny, „Za życiem”, Dodatki mieszkaniowe, Zryczałtowany dodatek energetyczny

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Sekretariat: 17 862 9331; 17 852 9545; 17 852 6315; 17 852 9894
ul. Jagiellońska 6
Dział świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych, Dział dodatków mieszkaniowych, Dział realizacji świadczeń i należności

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Sekretariat: 17 863 0253; 17 863 6933 
ul. Skubisza 4
Dział pomocy instytucjonalnej, pomocy dziecku i rodzinie, Ośrodek poradnictwa specjalistycznego i interwencji kryzysowej.
- kierowanie do Domów Pomocy Społecznej, Ośrodki Wsparcia, PFRON, Organizacja pieczy zastępczej

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Sekretariat: 17 863 0155; 17 861 2437
ul. Poniatowskiego 14
- Dział usług opiekuńczych

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Sekretariat: 17 853 3927; 17 853 5753; 17 853 51 33
ul. Poniatowskiego 10
- Zespół pracowników socjalnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie


MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Sekretariat: 17 853 2112
ul. Czackiego 2
- Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności dla miasta Rzeszowa

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Sekretariat: 17 865 7979
ul. Seniora 2 
- Ośrodek Wsparcia

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Sekretariat: 17 858 1612
ul. Kochanowskiego 15
- Zespół pracowników ds. Pomocy Osobom Bezdomnym

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Sekretariat: 17 853 2913
ul. Staszica 10
- Zespół ds. asysty rodzinnej

MIEJSKA ADMINISTRACJA TARGOWISK I PARKINGÓW
Sekretariat: 17 748 2585
e-mail: sekretariat@matip.erzeszow.pl 
ul. Ks. Jałowego 23A, 35-010 Rzeszów

MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW
Sekretariat: 17 748 1111
e-mail: sekretariat@mzz.resman.pl
ul. Dąbrowskiego 73, 35-040 Rzeszów

RZESZOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
Sekretariat: 17 748 1515
e-mail: rosir@rosir.pl 
ul. Ks. Jałowego 23A, 35-010 Rzeszów

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
Centrala: 17 853 3811
Sekretariat: 17 853 3667
e-mail: sekretariat@bwa.rzeszow.pl 
ul. Jana II Sobieskiego 18, 35-002 Rzeszów

ESTRADA RZESZOWSKA
Sekretariat: 17 853 8004
e-mail: sekretariat@estrada.rzeszow.pl 
ul. Jagiellońska 24, 35-025 Rzeszów

MUZEUM DOBRANOCEK ZE ZBIORÓW WOJCIECHA JANY W RZESZOWIE
Dyrekcja: 17 748 3650 
e-mail: dyrekcja@muzeumdobranocek.pl 
ul. Mickiewicza 13, 35-064 Rzeszów

RZESZOWSKI DOM KULTURY
Sekretariat: 17 748 3950
e-mail: biuro@rdk.rzeszow.pl 
ul. Staromiejska 43a, 35-232 Rzeszów

TEATR MASKA
Centrala: 17 862 6808
Sekretariat: 17 862 5717
e-mail: teatrmaska@teatrmaska.pl 
ul. Mickiewicza 13, 35-064 Rzeszów

GALERIA FOTOGRAFII MIASTA RZESZOWA
Sekretariat: 17 853 24 45
e-mail: fotogaleria@gf.erzeszow.pl 
ul. 3 maja 9, 35-030 Rzeszów

WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RZESZOWIE
Centrala: 17 866 9400
Sekretariat: 17 866 9402
e-mail: wimbp@wipbp.rzeszow.pl 
ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA RZESZOWA 
Sekretariat: 17 748 4350
e-mail: pinb@pinb.erzeszow.pl 
ul. Bardowskiego 2, 35-064 Rzeszów