Urząd Miasta

Budynek Ratusza w Rzeszowie

Skargi i wnioski

Urząd Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2020-01-02

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

1) Skarga lub wniosek.

2) Zgoda osoby, w interesie której jest składana skarga lub wniosek (w przypadku składania skargi lub wniosku w interesie innej osoby).

3) Dokumentacja, mająca związek ze sprawą pozostającą przedmiotem skargi lub wniosku (opcjonalnie).

2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną

1) Za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP

2) Za pośrednictwem poczty elektronicznej

3. Opłaty
Postępowanie nie podlega opłatom
4. Miejsce złożenia dokumentów

1) Przesłanie pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów.

2) Złożenie osobiście w Urzędzie Miasta Rzeszowa: Kancelaria Ogólna ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów.

3) Przesłanie pocztą elektroniczną na adres: umrz@erzeszow.pl

4) Przesłanie za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej urzędu platformy ePUAP

5. Sposób i termin załatwienia sprawy

1) Organ właściwy do załatwienia skargi lub wniosku powinien załatwić skargę lub wniosek bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

2) W przypadku niezałatwienia skargi/wniosku w ustawowym terminie, organ właściwy do załatwienia skargi jest obowiązany zawiadomić skarżącego/wnioskodawcę

podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

3) Posłowie na Sejm, senatorowie i radni, którzy wnieśli skargę lub wniosek we własnym imieniu albo przekazali do załatwienia

skargę lub wniosek innej osoby, powinni być zawiadomieni o sposobie załatwienia skargi lub wniosku, a gdy ich załatwienie wymaga

zebrania dowodów, informacji lub wyjaśnień – także o stanie rozpatrzenia skargi lub wniosku, najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia ich wniesienia albo przekazania

6. Tryb odwoławczy

1) Postępowanie skargowe jest samodzielnym, jednoinstancyjnym postępowaniem o charakterze uproszczonym, kończącym się czynnością materialno-techniczną

(zawiadomieniem o sposobie załatwienia skargi). W przypadku niezadowolenia ze sposobu załatwienia skargi, Skarżący może ponowić skargę.

2) Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi w trybie określonym w Dziale VIII Kodeksu postępowania administracyjnego.

7. Podstawa prawna

1)Art. 63 - Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U.
z 1997 r., Nr 78, poz. 483 z późn. zm. );
2)Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.);
3)Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46);
4)§ 67 i § 68 Statutu Miasta Rzeszowa stanowiącego załącznik do Uchwałą Nr LXVI/1557/2018 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 16 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Rzeszowa (z późn. zm.);
5)Zarządzenie Nr 57/2012 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 4 września 2012 r.
w sprawie skarg i wniosków (z późn. zm.)

8. Uwagi

1) Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

2) Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

3) O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna. Skarga lub wniosek powinna zawierać zwięzłe i rzeczowe przedstawienie zarzutu (problemu).

4) Skargi i wnioski powinny zawierać imię i nazwisko (nazwę) oraz adres skarżącego (wnioskodawcy). W przypadku gdy skargi i wnioski nie zawierają ww. danych, pozostawia się je bez rozpoznania.

5) Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.

6) Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

7) Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

9. Klauzura informacyjna

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – Skargi i wnioski
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów,
Rynek 1, 35-064 Rzeszów
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: iod@erzeszow.pl,
tel. 17 748 4499
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zadań wynikających z przepisów Działu VIII Skargi i wnioski ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, tj: w celu realizacji procesu przyjmowania
i koordynowania rozpatrywania skarg i wniosków wpływających do Urzędu Miasta Rzeszowa. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych gromadzonych w dokumentacji jest wymogiem ustawowym.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do Pana/Pani danych, prawo żądania ich sprostowania oraz uzupełnienie niekompletnych danych i prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie dotyczących Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Państwa i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości usług.

Dane karty usług
Opracował Grzegorz Baran 2020-01-02
Zatwierdził Alicja Trzyna 2020-01-02
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Grzegorz Baran