Urząd Miasta

Budynek Ratusza w Rzeszowie

Numery kont  1. Dochody niepodatkowe Miasta (opłaty komunikacyjne: rejestracja pojazdów i nabywanie uprawnień do kierowania pojazdami i licencje, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty za wycinkę drzew, opłaty za udostępnienie informacji o środowisku, opłata za formularze wielojęzyczne, opłata za udzielenie informacji publicznej, opłaty za karty wędkarskie):  29 1020 4391 0000 6102 0144 6525
  2. Opłaty za udostępnienie danych zasobu geodezyjnego: 24 1020 4391 0000 6302 0144 6517
  3. Dochody rządowe (opłaty: za udostępnienie danych z systemu PESEL, za duplikat Karty Dużej Rodziny) : 36 1020 4391 0000 6802 0144 6541
  4. Wadia: 55 1020 4391 0000 6702 0144 6830
  5. Zabezpieczenia i rękojmie: 50 1020 4391 0000 6902 0144 6822
  6. Fundusz Celowy - PFRON: 19 1020 4391 0000 6502 0144 6509
  7. 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423 Opłata skarbowa

- Opłata skarbowa od dokonania czynności urzędowej ( np. sporządzenie aktu małżeństwa, decyzja o wpisaniu do polskich ksiąg stanu cywilnego treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą, decyzja o warunkach zabudowy, zatwierdzenie projektu budowlanego, potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego w podatku akcyzowym, dokonanie wpisów do rejestrów, przyrzeczenie wydania zezwolenia, (pozwolenia, koncesji ), wydanie duplikatów zezwolenia ( pozwolenia, koncesji ), decyzja o nabyciu obywatelstwa polskiego, decyzja stwierdzająca posiadanie lub utratę obywatelstwa polskiego, wpis zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń, wydanie wypisu lub wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego, inne decyzje organu administracji publicznej): 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423.
- Opłata skarbowa od wydania zaświadczenia ( np. zaświadczenia o stanie cywilnym, odpisy aktów stanu cywilnego, poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu lub kopii za zgodność z oryginałem, legalizacja dokumentu, świadectwa fitosanitarne, europejska karta broni, pozostałe zaświadczenia wydawane przez organ administracji publicznej): 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423.

- Opłata skarbowa od wydania zezwolenia, pozwolenia, koncesji ( np. zezwolenia wydawane cudzoziemcom na pobyt na terytorium RP, przedłużenie wizy, pozwolenia wydawane na podstawie  przepisów prawa budowlanego, pozwolenia na broń, pozwolenia na wywóz za granicę zabytku, koncesje na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu z zagranicą paliwami i energią, zezwolenia na wprowadzanie substancji i energii do środowiska, zezwolenia na zbieranie odpadów): 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423.

- Opłata skarbowa od złożenia dokumentu pełnomocnictwa lub prokury ( oryginału, kopii, odpisu, wypisu – od każdego stosunku pełnomocnictwa, za wyjątkiem ustawowych zwolnień ): 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423.