Rachunki bankowe

Rachunki bankowe
Z dniem 1 stycznia 2015 r. obsługę bankową Miasta Rzeszowa obejmuje Bank PKO BP S.A.
Rachunek podstawowy budżetu Miasta:
91 1020 4391 0000 6402 0144 6038
na który wpływają środki z tytułu:
• subwencji i dotacji z budżetu państwa,
• udziałów w podatkach stanowiących budżet państwa,
• dochodów z jednostek budżetowych obsługiwanych przez Miasto Rzeszów,
• dochodów z urzędów skarbowych (paragraf 0500, 0360, 0350, 0910).

Rachunki pomocnicze

47 1020 4391 0000 6602 0144 6053
na który przekazywane są wpłaty związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami (m.in. z tytułu Funduszu Alimentacyjnego).

83 1020 4391 0000 6602 0161 3215
na który przekazywane są dotacje celowe z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego