Rachunki bankowe

Rachunki bankowe
Z dniem 1 stycznia 2015 r. obsługę bankową Miasta Rzeszowa obejmuje Bank PKO BP S.A.
Rachunek podstawowy budżetu Miasta:
91 1020 4391 0000 6402 0144 6038
na który wpływają środki z tytułu:
• subwencji i dotacji z budżetu państwa,
• udziałów w podatkach stanowiących budżet państwa,
• dochodów z jednostek budżetowych obsługiwanych przez Miasto Rzeszów,
• dochodów z urzędów skarbowych (paragraf 0500, 0360, 0350, 0910).

Rachunki pomocnicze

47 1020 4391 0000 6602 0144 6053
na który przekazywane są wpłaty związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami (m.in. z tytułu Funduszu Alimentacyjnego).

83 1020 4391 0000 6602 0161 3215
na który przekazywane są dotacje celowe z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego

Informacje o Wydziale

Urząd Miasta Rzeszów

Wydział Budżetowy

Data zatwierdzenia

2020-07-31

1. Siedziba
Adres ul. Okrzei 1, 35-002 Rzeszów
Telefon 17 875 42 15
e-mail bu@erzeszow.pl
www www.erzeszow.pl
Godziny pracy 7:30 - 15:30
2. Dyrektor
Imię i nazwisko Marta Mazurkiewicz
Siedziba ul. Okrzei 1, 35-002 Rzeszów
Telefon 17 875 42 15
e-mail bu@erzeszow.pl
3. Kompetencje Dyrektora

Kieruje i organizuje pracę Wydziału
Sprawuje bezpośredni nadzór nad Oddziałem Planowania i Sprawozdawczości Budżetowej

4. Zastępca dyrektora
Imię i nazwisko Bożena Rzucidło
Siedziba ul. Okrzei 1, 35-002 Rzeszów
Telefon 17 875 42 15
e-mail brzucidlo@erzeszow.pl
5. Kompetencje
Sprawuje bezpośredni nadzór nad Oddziałem Księgowości Budżetu Miasta
6. Podstawa prawna
-
7. Struktura organizacyjna

1.Wydziałem Budżetowym zarządza dyrektor wydziału, przy pomocy zastępcy dyrektora.

2. W Wydziale Budżetowym tworzy się nastepujące oddziały:

   1) Oddział Planowania i Sprawozdawczości Budżetowej, którego pracą kieruje kierownik oddziału;

   2) Oddział Księgowości Budżetu Miasta, którego pracą kieruje kierownik oddziału.

8. Zadania

Do zadań Wydziału Budżetowego należy w szczególności:
1)  opracowywanie uchwały budżetowej miasta i jej zmian;
2)  opracowywanie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i jej bieżąca aktualizacja;
3)  opracowywanie informacji i sprawozdań z wykonania budżetu miasta oraz o kształtowaniu się WPF;
4)  obsługa finansowo – księgowa budżetu miasta jako gminy i powiatu.

Do zadań Oddziału Planowania i Sprawozdawczości Budżetowej należy w szczególności:
1)     opracowywanie materiałów planistycznych kierowanych do wydziałów i jednostek organizacyjnych w celu przygotowania projektu uchwały budżetowej miasta, ich analiza i weryfikacja;
2)     opracowywanie uchwały budżetowej miasta wraz z objaśnieniami we współpracy z wydziałami oraz jednostkami organizacyjnymi;
3)     opracowywanie we współdziałaniu z wydziałami i jednostkami organizacyjnymi, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej;
4)     zawiadamianie jednostek organizacyjnych, za pośrednictwem wydziałów merytorycznych, o kwotach dochodów i wydatków ujętych w projekcie budżetu, uchwale budżetowej i uchwałach zmieniających budżet, niezbędnych do opracowania planów finansowych;
5)     opracowywanie zarządzeń Prezydenta w sprawie wykonywania uchwały budżetowej miasta i uchwał w sprawie zmian budżetu i w budżecie  - zestawienia planów finansowych jednostek budżetowych;
6)     opracowywanie we współpracy w wydziałami planu finansowego urzędu;
7)     opracowywanie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i jej bieżące aktualizowanie we współdziałaniu z innymi wydziałami i jednostkami organizacyjnymi;
8)     prowadzenie spraw związanych z obsługą finansową i techniczną kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym;
9)     opracowywanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Prezydenta w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz innych uchwał związanych z budżetem;
10)  przygotowanie we współpracy z wydziałami i jednostkami organizacyjnymi projektu uchwał Rady w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;
11)  weryfikacja poleceń przekazania środków dla jednostek organizacyjnych;
12)  opracowywanie doraźnych analiz z wykonania budżetu dla potrzeb Prezydenta i Zastępców Prezydenta, Skarbnika i komisji Rady;
13)  sporządzanie: 
a) informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze roku budżetowego przedkładanej przez Prezydenta Radzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze,
b) sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta z uwzględnieniem stopnia realizacji przedsięwzięć bieżących i inwestycyjnych przedkładanego przez Prezydenta Radzie i RIO;
14)  opracowywanie ankiet dotyczących budżetu miasta;
15)  prowadzenie spraw związanych z ratingiem miasta;
16)  współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową w Rzeszowie oraz Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim w zakresie spraw budżetowych;

Oddział Planowania i Sprawozdawczości Budżetowej realizuje zadania przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych:
a) system OTAGO aplikacja PLZ i WPF;
b) program BESTi@;
c) program SIGMA;
d) system office.

Do zadań Oddziału Księgowości Budżetu Miasta należy:
1)     prowadzenie ksiąg rachunkowych budżetu miasta zgodnie z obowiązującymi przepisami i planem kont w systemie finansowo-księgowym OTAGO;
2)     ewidencja rozrachunków z urzędami skarbowymi z tytułu realizowanych przez nie podatków stanowiących dochód miasta;
3)     ewidencja wpływów z zaciągniętych pożyczek, kredytów i emisji obligacji oraz terminowa, zgodna z zawartymi umowami realizacja ich spłat;
4)     ewidencja udzielonych pożyczek i ich spłat;
5)     sporządzanie przelewów środków budżetowych dla urzędu i jednostek budżetowych na realizację wydatków objętych planami finansowymi w bankowym systemie informatycznym;
6)     terminowe rozlicznie dochodów z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych z Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim i jednostkami bezpośrednio realizującymi te zadania;
7)     ewidencja syntetyczna i analityczna  wydatków niewygasających;
8)     ewidencja syntetyczna i analityczna środków pieniężnych otrzymanych z funduszy pomocowych oraz wydatków nimi finansowanych;
9)     sporządzanie sprawozdań jednostkowych budżetu m.in.:
a) z wykonania planu dochodów wpływających bezpośrednio na rachunki bankowe budżetu (rachunek podstawowy i rachunki wyodrębnione budżetu),
b) z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy (miasta na prawach powiatu),
c) o nadwyżce lub deficycie jednostki samorządu terytorialnego,
d) o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń,
e) o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,
f) z otrzymanych dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych,
g) o stanie środków na rachunkach bankowych;
10)  przyjmowanie i uzgadnianie sprawozdań jednostek budżetowych wynikających z obowiązujących przepisów w programie SIGMA;
11)  sporządzanie zbiorczych sprawozdań w szczegółowości sprawozdań jednostkowych w programie SIGMA;
12)  sporządzanie rocznego bilansu z wykonania budżetu;
13)  przyjmowanie i weryfikowanie jednostkowych sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych gminy oraz sporządzanie łącznego bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu;
14)  dokonywanie zwrotu otrzymanych a niewykorzystanych w całości dotacji z budżetu państwa i innych instytucji;
15)  opracowywanie miesięcznych informacji o realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta oraz o zadłużeniu miasta z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji;
16)  prowadzenie spraw związanych z zaciąganiem kredytów, pożyczek i emisją obligacji;
17)  prowadzenie spraw związanych z wyborem banku obsługującego budżet miasta;
18)  prowadzenie spraw związanych z wyborem podmiotów badających sprawozdanie finansowe miasta oraz oceny ratingowej;
19)  bieżąca analiza płynności finansowej;
20)  lokowanie wolnych środków pieniężnych. 

9. Tryb działania
Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Rzeszowa nadanym Zarządzeniem Nr 19/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 27 lutego 2013 r., Zarządzeniem Nr 74/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 20 lipca 2017 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa, Zarzadzeniem nr 47/2020 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 16 lipca 2020 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa
10. Wysokość opłat
Nie dotyczy
11. Rejestry, archiwa, ewidencje
-
12. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych
-
13. Informacje nieudostępnione
-
Dane opracowania
Opracował Agnieszka Głowa 2020.07.31
Zatwierdził Marta Mazurkiewicz 2020.07.31

Załączniki: