Ochrona środowiska

Trawa w kroplach rosy

Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Urząd Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2019-12-30

Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
1. Zgłoszenie instalacji o wydajności nieprzekraczającej 5m3/d w ramach zwykłego korzystania z wód powinno zawierać:
a) oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,
b) projekt przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z aprobatą (certyfikatem) instalacji,
c) czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny),
d) wielkość i rodzaj emisji,
e) opis stosowanych metod ograniczenia wielkości emisji,
f) informację, czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego,
g) sposób postępowania z osadami ściekowymi,
h) mapę sytuacyjną z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków i drogi dojazdowej,
i) opinia o gruncie zawierająca w szczególności informację o głębokości położenia najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych, oraz chłonność gruntu lub wyniki testu perkolacyjnego,
j) aprobata (certyfikat) urządzeń oczyszczalni ścieków.
2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Tak, poprzez Platformę ePUAP.
3. Opłaty
120 zł – opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia.

Opłatę należy uiścić przez wpłatę na rachunek bankowy organu:
Urząd Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1
nr konta: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
lub bezpośrednio w Kasach Urzędu przy ul. Kopernika 15 lub ul. Okrzei 1.
4. Miejsce złożenia dokumentów
Osobiście lub pocztą na adres: Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Rynek 7, 35-064 Rzeszów lub Urząd Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów lub ePUAP.
5. Sposób i termin załatwienia sprawy
Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
6. Tryb odwoławczy
Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa - Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
7. Podstawa prawna
- art. 152, art. 180 pkt 2 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2019 r.  poz. 1510),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2019 poz. 1311),
- część I pkt 13 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735).
8. Uwagi
1. Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, należy dokonać:
a) na 30 dni przed planowym terminem rozpoczęcia eksploatacji,
b) w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym instalacja została objęta obowiązkiem zgłoszenia – w przypadku instalacji eksploatowanej;
2. Zgłoszenia dokonuje prowadzący instalację lub pełnomocnik w imieniu strony, dołączając pełnomocnictwo.

W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora należy przedstawić poświadczony notarialnie odpis pełnomocnictwa, zgodnie z art. 33 Kpa opłata skarbowa od pełnomocnictwa wynosi 17 zł.
Wpłaty dokonuje się na rachunek:
Urząd Miasta Rzeszowa nr konta: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
Dane karty usług
Opracował Justyna Połeć 2019-12-05
Zatwierdził Małgorzata Wojnowska
2019-12-30

Załączniki: