Ochrona środowiska

Trawa w kroplach rosy

Wydawanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Urząd Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2019-12-30

Wydawanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
1. Wniosek o uzyskanie zezwolenia.
2. Numer rejestracyjny psa.
3. Dokument potwierdzający zaszczepienie przeciwko wściekliźnie.
4. Dokument zatwierdzający pochodzenie psa, rasę, wiek, płeć.
5. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Nie
3. Opłaty
82 zł – opłata skarbowa za wydanie zezwolenia.

Opłatę należy uiścić przez wpłatę na rachunek bankowy organu:
Urząd Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1
nr konta: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
lub bezpośrednio w Kasach Urzędu, przy ul. Kopernika 15 lub ul. Okrzei 1.
4. Miejsce złożenia dokumentów
Osobiście lub pocztą na adres: Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Rynek 7, 35-064 Rzeszów lub Urząd Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów.
5. Sposób i termin załatwienia sprawy
1. W przypadku złożenia kompletnego wniosku wraz z załącznikami czas oczekiwania na decyzję nie będzie dłuższy niż 1 miesiąc.
2. Zgodnie z art. 35 Kpa do terminow załatwiania sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postepowania oraz okresów opóźnieńspowodowanych z winy strony albo z przyczyn miezależnych od organu.
6. Tryb odwoławczy
Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa - Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
7. Podstawa prawna
- art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z  2020 r. poz. 638 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003 r. nr 77 poz. 687),
- część III ust. 44 pkt 2 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1544, z późn. zm.),
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735).
8. Uwagi
Wykaz ras psów uznawanych za agresywne obejmuje następujące rasy psów:
1. amerykański pit bull terrier,
2. pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin),
3. buldog amerykański,
4. dog argentyński,
5. pies kanaryjski (Perro de Presa Canario),
6. tosa inu,
7. rottweiler,
8. akbash dog,
9. anatolian karabash,
10. moskiewski stróżujący,
11. owczarek kaukaski.

W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora należy przedstawić poświadczony notarialnie odpis pełnomocnictwa, zgodnie z art. 33 Kpa opłata skarbowa od pełnomocnictwa wynosi 17 zł.
Wpłaty dokonuje się na rachunek:
Urząd Miasta Rzeszowa nr konta: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
Dane karty usług
Opracował Justyna Połeć 2019-12-03
Zatwierdził Małgorzata Wojnowska
2019-12-30

Załączniki: