Ochrona środowiska

Trawa w kroplach rosy

Wydawanie zaświadczenia w sprawie okresów pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracowniczego

Urząd Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2021-01-05

Wydawanie zaświadczenia w sprawie okresów pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracowniczego
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
Wniosek o wydanie zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym rodziców lub teściów.
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Tak, poprzez Platformę ePUAP.
3. Opłaty
Brak opłat skarbowych.
4. Miejsce złożenia dokumentów
Osobiście lub pocztą na adres: Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Rynek 7, 35-064 Rzeszów lub Urząd Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów lub ePUAP.
5. Sposób i termin załatwienia sprawy
Wydanie zaświadczenia odbywa się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.
6. Tryb odwoławczy
Przysługuje zażalenie na odmowę wydania zaświadczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa - Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.
7. Podstawa prawna
- art. 3 ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. z 1990 r. nr 54 poz. 310),
- część I pkt 53 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z późn. zm.),
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 poz. 256 z późn. zm.).
8. Uwagi
Oświadczenie wnioskodawcy oraz zeznania świadków w sprawie braku dokumentów potwierdzających okresy pracy w gospodarstwie, może potwierdzić: pracodawca, notariusz, konsul RP albo oddział (inspektorat) ZUS.

W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora należy przedstawić poświadczony notarialnie odpis pełnomocnictwa, zgodnie z art. 33 Kpa opłata skarbowa od pełnomocnictwa wynosi 17 zł.
Wpłaty dokonuje się na rachunek:
Urząd Miasta Rzeszowa nr konta: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
Dane karty usług
Opracował Anna Kwarta 2021-01-05
Zatwierdził Małgorzata Wojnowska
2021-01-05

Załączniki: