Ochrona środowiska

Trawa w kroplach rosy

Wydawanie kart wędkarskich/kart łowiectwa podwodnego

Urząd Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2019-12-30

Wydawanie kart wędkarskich/kart łowiectwa podwodnego
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
1. Wypełniony i podpisany wniosek.
2. Zaświadczenie o zdaniu egzaminu ze znajomości zasad i warunków ochrony i połowu ryb przed uprawnioną komisją egzaminacyjną lubdyplom potwierdzajacy posiadane wykształcenie średnie branżowe lub wyższe w zakresie rybactwa.
3. Aktualna fotografia legitymacyjna.
4. Dokument tożsamości do wglądu.
5. Dowód uiszczenia opłaty za kartę wędkarską/łowiectwa podwodnego.
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Nie
3. Opłaty

10 zł – opłata za wydanie karty wędkarskiej

Opłatę należy uiścić przez wpłatę na rachunek bankowy organu:
Urząd Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1
nr konta: 29 1020 4391 0000 6102 0144 6525
lub bezpośrednio w Kasach Urzędu przy ul. Kopernika 15 lub ul. Okrzei 1.

4. Miejsce złożenia dokumentów
Osobiście lub pocztą na adres: Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Rynek 7, 35-064 Rzeszów lub Urząd Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów.
5. Sposób i termin załatwienia sprawy

Wystawienie dokumentu karta wędkarska osobie zainteresowanej nadającego uprawnienia amatorskiego połowu ryb.

Zgodnie z Kpa - bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

6. Tryb odwoławczy
Skarga na podstawie art. 3 § 2 pkt 4 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, z późn. zm.).
7. Podstawa prawna
- art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2168),
- § 5 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. z 2018 r. poz. 2003) – wysokość opłaty,
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735).
8. Uwagi
Kartę wędkarską wydaje się osobie, która ukończyła 14 lat.
Kartę łowiectwa podwodnego wydaje się osobie, która ukończyła 18 lat.

W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora należy przedstawić poświadczony notarialnie odpis pełnomocnictwa, zgodnie z art. 33 Kpa opłata skarbowa od pełnomocnictwa wynosi 17 zł.
Wpłaty dokonuje się na rachunek:
Urząd Miasta Rzeszowa nr konta: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
Dane karty usług
Opracował Justyna Połeć 2019-12-03
Zatwierdził Małgorzata Wojnowska
2019-12-30

Załączniki: