Ochrona środowiska

Trawa w kroplach rosy

Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, która nie wymaga pozwolenia

Urząd Miasta Rzeszów

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2019-12-30

Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, która nie wymaga pozwolenia
 
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
1. Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, zgodnie z art. 152 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.), powinno zawierać:
a) oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,
b) adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
c) rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług,
d) czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny),
e) wielkość i rodzaj emisji,
f) opis stosowanych metod ograniczenia wielkości emisji,
g) informację, czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami,
h) sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.
2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Nie
3. Opłaty
120 zł – opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia.

Opłatę należy uiścić przez wpłatę na rachunek bankowy organu:
Urząd Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1
nr konta: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
lub bezpośrednio w Kasach Urzędu, przy ul. Kopernika 15 lub ul. Okrzei 1.
4. Miejsce złożenia dokumentów
Osobiście lub pocztą na adres: Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Rynek 7, 35-064 Rzeszów lub Urząd Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów.
5. Sposób i termin załatwienia sprawy
Przyjęcie zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko.
Zgodnie z art. 152 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska do rozpoczęcia eksploatacji instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
6. Tryb odwoławczy
Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa - Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
7. Podstawa prawna
- art. 152 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z póź. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1510),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879),
- część I pkt 13 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735).
8. Uwagi
W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora należy przedstawić poświadczony notarialnie odpis pełnomocnictwa, zgodnie z art. 33 Kpa opłata skarbowa od pełnomocnictwa wynosi 17 zł.
Wpłaty dokonuje się na rachunek:
Urząd Miasta Rzeszowa nr konta: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
Dane karty usług
Opracował Justyna Połeć 2019-12-17
Zatwierdził Małgorzata Wojnowska
2019-12-30

Załączniki: