Ochrona środowiska

Trawa w kroplach rosy

Plan adaptacji do zmian klimatu Miasta Rzeszowa1/2017/MPA
Nadawca: Biuro Projektu
Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Krucza 5/11D
00-548 Warszawa

                                                                                                                                    Komunikat
                                                                                                     Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu
                                                                                                       w 44 miastach powyżej 100 tys. mieszkańców
 
 

Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców to nowatorski projekt Ministerstwa Środowiska, którego głównym celem jest ocena wrażliwości i podatności na zmiany klimatu dla każdego z 44 największych polskich miast partnerskich i zaplanowanie działań adaptacyjnych, adekwatnych do zidentyfikowanych zagrożeń. Projekt ze względu na swoją skalę jest unikalną i jedyną inicjatywą tego typu w Europie, gdzie Ministerstwo wspiera lokalne władze i jednostki administracyjne, koordynując i wspólnie wypracowując rozwiązania przystosowawcze do skutków zmian klimatu dla tak dużej ilości jednostek, zachowując jednocześnie indywidualne podejście do potrzeb i uwarunkowań lokalnych.

Miasta są terenami szczególnie wrażliwymi, w których koncentrują się najpilniejsze współcześnie wyzwania. Obecnie ludność polskich miast ocenia się na około 23,3 mln osób, co stanowi ponad 60% populacji kraju – skala problemu jest więc olbrzymia. Wysoki poziom urbanizacji oznacza, że zmiany klimatu będą miały wpływ na dynamikę rozwoju miast i na kondycję ekonomiczną całych państw, jak również na jakość życia ich mieszkańców.

W miastach wojewódzkich, które należą do grupy miast powyżej 100 tys. mieszkańców jest generowana ponad połowa polskiego PKB. Projekt stanowi pierwszy krok na drodze do adaptacji terenów miejskich do zmian klimatu, przykład dla innych obszarów i punkt odniesienia dla dalszych prac w zakresie adaptacji w Polsce.

Projekt jest realizowany przez wiodące podmioty działające w sektorze ochrony środowiska: konsorcjum składające się z: Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz firmy konsultingowo- inżynierskiej Arcadis. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków budżetu państwa.

W ramach prac nad projektem eksperci Konsorcjum przeprowadzą liczne analizy i opracowania, ale cały proces przygotowania MPA będzie realizowany we współpracy z władzami miast oraz przy aktywnej partycypacji społecznej i zaangażowaniu mieszkańców. Wdrożenie działań zaplanowanych w MPA przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców.

W ramach projektu zaplanowano szeroką kampanię informacyjno-edukacyjną, która będzie służyć podnoszeniu świadomości mieszkańców w zakresie zmian klimatu i adaptacji do ich skutków.

Zapraszamy na profile społecznościowe projektu:
     www.facebook.com/44mpaPL
     www.twitter.com/44mpaPL

Strona internetowa projektu: www.44mpa.pl

Osoba do kontaktu:
Sylwia Sulima
Zespół Informacji i Promocji
Biuro Projektu
sylwia.sulima@ios.gov.pl
tel. +48 696 403 697