Ochrona środowiska

Trawa w kroplach rosy

Komunikat w sprawie konieczności złożenia oświadczeń dotyczących opłat za usługi wodne

                                                                                                                                  KOMUNIKAT
                                                                                                                         Prezydenta Miasta Rzeszowa
                                    w sprawie konieczności złożenia oświadczeń przez podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne, w celu ustalenia
                                                                                            wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.


Prezydent Miasta Rzeszowa informuje, iż ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z póź. zm.) z dniem 1 stycznia 2018 r. nałożyła na Prezydenta Miasta Rzeszowa obowiązek ustalania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej (art. 272 ustawy Prawo wodne).

Natomiast ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.), która weszła w życie z dniem 20 września 2018 r. wprowadziła obowiązek składania oświadczeń Prezydentowi Miasta Rzeszowa przez podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne, w celu ustalenia wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.
Zgodnie ze znowelizowanym art. 552 ustawy Prawo wodne podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne mają złożyć oświadczenia w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału.

Oświadczenie takie winno zawierać:
1) oznaczenie podmiotu składającego oświadczenie, określające:
a) nazwę,
b) REGON,
c) adres siedziby,
d) numer telefonu,
e) adres e-mail;
2) określenie kwartału, za który składane jest oświadczenie;
3) określenie miejsca korzystania z usług wodnych, którego dotyczy oświadczenie;
4) dane dotyczące pozwolenia wodnoprawnego:
a) oznaczenie organu właściwego do wydania pozwolenia wodnoprawnego,
b) znak decyzji,
c) datę udzielenia pozwolenia wodnoprawnego,
d) datę obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego
oraz „wyrażoną w m2 wielkość utraconej powierzchni biologicznie czynnej na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej, wraz z informacją o powierzchni tej nieruchomości, istnieniu urządzeń do retencjonowania wody oraz o ich pojemności.”

Wzór oświadczenia zamieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Wód Polskich (art. 552 ust. 2b ustawy Prawo wodne):
https://wodypolskie.bip.gov.pl/kzgw/wzor-oswiadczenia-dotyczacego-oplat-za-uslugi-wodne.html