Ochrona środowiska

Trawa w kroplach rosy

Wydanie zaświadczenia czy grunt, o którym mowa w art.3 ustawy o lasach jest objęty uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art.19 ust.3 ustawy o lasach

Urząd Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2019-01-01

Nazwa usługi
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

- wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia wraz z danymi osobowymi wnioskodawcy;

- oznaczenie nieruchomości;

- dowód uiszczenia opłaty skarbowej
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Nie
3. Opłaty
Opłata skarbowa w wysokości 17 zł na nr konta: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
z tytułem „Zaświadczenie las”.
4. Miejsce złożenia dokumentów
Osobiście lub pocztą na adres: Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Ochrony Środowiska
i Rolnictwa, ul. Rynek 7 lub  35-064 Rzeszów, Urząd Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów
5. Sposób i termin załatwienia sprawy
Zgodnie z Kpa – bez zbędnej zwłoki, nie później niż 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
6. Tryb odwoławczy
Brak
7. Podstawa prawna

- Ustawa o lasach z dnia 28 września 1991r. (Dz. U. 2020 r. poz. 1463)

- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 r. poz. 735)

- część II pkt 21 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2020 r. poz.1546 z późn. zm).

8. Uwagi
brak
Dane karty usług
Opracował: imię i nazwisko: Dariusz Reguła data: 13.03.2020 r.
Zatwierdził: imię i nazwisko:Małgorzata Wojnowska data: 13.03.2020 r.
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty imię i nazwisko: Dariusz Reguła
data: 13.03.2020 r.

Załączniki: