Ochrona środowiska

Trawa w kroplach rosy

Wydawanie pozwoleń na emisję gazów lub pyłów do powietrza

Urząd Miasta Rzeszów

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2019-12-30

Wydawanie pozwoleń na emisję gazów lub pyłów do powietrza
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
1. Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, sporządzony zgodnie z art. 184 oraz art. 221 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.).
2. Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osoba fizyczną (aktualny wypis z rejestru prowadzonej działalności gospodarczej, aktualny KRS).
3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do instalacji (tj. prawo własności, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, ograniczone prawo rzeczowe albo stosunek zobowiązaniowy) podpisany przez stronę.
4. Streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.
5. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Tak, poprzez Platformę ePUAP.
3. Opłaty

1. Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia:
- 2011 zł – w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
- 506 zł – w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikro przedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców (w takim przypadku do wniosku należy dołączyć oświadczenie do jakiej grupy przedsiębiorców zaliczany jest wnioskodawca zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej),
- 506 zł – pozostałe.

2. Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wydanego w wyniku przeprowadzenia postępowania kompensacyjnego – 150% stawki za wydanie pozwolenia.

3. Opłata skarbowa za przedłużenie terminu ważności lub zmianę warunków pozwolenia, jeżeli:
- dotyczy przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności – 50 % stawki za wydanie pozwolenia,
- treścią zmiany jest kolejny rodzaj działalności – 100% stawki za wydanie pozwolenia.

4. Opłata skarbowa za zmianę pozwolenia w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację: 10 zł.

Opłatę należy uiścić przez wpłatę na rachunek bankowy organu:
Urząd Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1
nr konta: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
lub bezpośrednio w Kasach Urzędu, przy ul. Kopernika 15 lub ul. Okrzei 1.

4. Miejsce złożenia dokumentów
Osobiście lub pocztą na adres: Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Rynek 7, 35-064 Rzeszów lub Urząd Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów lub ePUAP.
5. Sposób i termin załatwienia sprawy
Termin wydania decyzji zgodnie z Kpa - do 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku, z zastrzeżeniem art. 35 § 5 Kpa, na podstawie którego do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
6. Tryb odwoławczy
Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa - Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
7. Podstawa prawna

- art. 184 oraz art. 221 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031, z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87),
- rozporządzenie Ministra  rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1860),

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. z 2010 r. nr 130 poz. 881),

- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839),

- część I pkt 40 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z późn. zm.),

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735).

8. Uwagi
Zgodnie z art. 189 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) podmiot, który staje się prowadzącym instalację lub jej oznaczoną część, przejmuje prawa i obowiązki wynikające z pozwoleń dotyczących tej instalacji lub jej oznaczonej części. Podmiot ten, występuje niezwłocznie z wnioskiem o zmianę pozwoleń w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację.

W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora należy przedstawić poświadczony notarialnie odpis pełnomocnictwa, zgodnie z art. 33 Kpa opłata skarbowa od pełnomocnictwa wynosi 17 zł.
Wpłaty dokonuje się na rachunek:
Urząd Miasta Rzeszowa nr konta: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
Dane karty usług
Opracował 2019-12-12
Zatwierdził Małgorzata Wojnowska
2019-12-30

Załączniki: