Ochrona środowiska

Trawa w kroplach rosy

Wpis lub wykreślenie z rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych

Urząd Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2019-12-30

Wpis lub wykreślenie z rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
1. Wniosek o dokonanie wpisu lub wykreślenia z rejestru.
2. Oryginał lub potwierdzoną kopię zezwolenia na import zwierzęcia do kraju albo zezwolenia na schwytanie zwierzęcia w środowisku, albo dokument wydany przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzający urodzenie zwierzęcia w hodowli, albo inny dokument stwierdzający legalność pochodzenia zwierzęcia.
3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Nie
3. Opłaty

- 26 zł – opłata skarbowa za dokonanie wpisu do rejestru zwierząt, od każdego gatunku zwierząt (nie wnosi się dodatkowej opłaty za wydanie zaświadczenia o wpisaniu zwierząt przy rejestracji),
- nie wnosi się opłaty za zmianę danych zawartych w rejestrze oraz za wykreślenie zwierząt z rejestru.

Opłatę należy uiścić przez wpłatę na rachunek bankowy organu:
Urząd Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1
nr konta: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
lub bezpośrednio w Kasach Urzędu, przy ul. Kopernika 15 lub ul. Okrzei 1.

4. Miejsce złożenia dokumentów
Osobiście lub pocztą na adres: Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Rynek 7, 35-064 Rzeszów lub Urząd Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów.
5. Sposób i termin załatwienia sprawy

1. W przypadku złożenia kompletnego wniosku wraz z załącznikami czas oczekiwania na decyzję nie będzie dłuższy niż 1 miesiąc.
2. Zgodnie z art. 35 Kpa do terminów załatwiania sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postepowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn miezależnych od organu.

Wydanie zaświadczenia odbywa się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia dokonania wpisu do rejestru.

6. Tryb odwoławczy
Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa - Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
7. Podstawa prawna
- art. 64 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 poz. 55 t.j.),
- część I pkt 19 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735).
8. Uwagi

a) Obowiązek zgłoszenia do rejestru, zmiany danych rejestrowych lub wykreślenia z rejestru powstaje z dniem nabycia lub zbycia, wwozu do kraju lub wywozu za granicę państwa, wejście w posiadanie zwierzęcia, jego utraty lub śmierci; wniosek o dokonanie wpisu lub wykreślenie z rejestru powinien być złożony w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.
b) W imieniu osoby małoletniej, która nie ukończyła 13-go roku życia, wniosek składa jej przedstawiciel ustawowy – rodzic lub opiekun prawny.
c) Inna osoba (w tym współmałżonek) może złożyć wniosek w imieniu posiadacza, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa (upoważnienia), udzielonego składającemu wniosek przez posiadacza zwierzęcia.
d) Obowiązek zgłoszenia do rejestru nie dotyczy:
- ogrodów zoologicznych,
- podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie handlu tymi zwierzętami,
- czasowego przetrzymywania zwierząt w celu leczenia i rehabilitacji.
e) Dokumentem potwierdzającym legalność pochodzenia zwierzęcia jest:
- zezwolenie na import zwierzęcia do kraju albo
- zezwolenie na schwytanie zwierzęcia w środowisku albo
- dokument wydany przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzający urodzenie zwierzęcia w hodowli albo
- inny dokument stwierdzający legalność pochodzenia zwierzęcia (wydany zgodnie z przepisami prawa poszczególnych państw członkowskich UE).
f) Listę zwierząt należących do gatunków, podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej zawiera rozporządzenie Komisji UE nr 2017/160 z dnia 20 stycznia  2017 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi.
g) Wpisanie zwierzęcia do rejestru zostaje potwierdzone wydaniem zaświadczenia.

W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora należy przedstawić poświadczony notarialnie odpis pełnomocnictwa, zgodnie z art. 33 Kpa opłata skarbowa od pełnomocnictwa wynosi 17 zł.
Wpłaty dokonuje się na rachunek:
Urząd Miasta Rzeszowa nr konta: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

Dane karty usług
Opracował Justyna Połeć 2019-12-03
Zatwierdził Małgorzata Wojnowska
2019-12-30

Załączniki: