Ochrona środowiska

Trawa w kroplach rosy

Informacje o stanie czystości powietrza

INFORMACJE O STANIE CZYSTOŚCI POWIETRZA W RZESZOWIE

 

Za monitoring jakości powietrza dla miasta Rzeszowa odpowiedzialny jest Oddział Centralnego Laboratorium Badawczego w Rzeszowie.

Monitorowanie powietrza dla strefy miasto Rzeszów prowadzone jest na dwóch automatycznych stacjach pomiarowych: Rzeszów – Nowe Miasto oraz Rzeszów – Piłsudskiego. Stacje pomiarowe funkcjonują w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Informacje o jakości powietrza można znaleźć na podanych poniżej stronach.

System monitoringu jakości powietrza dostępny na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie pod adresami:
https://stacje.wios.rzeszow.pl/dane-pomiarowe/automatyczne/stacja/5/parametry/wszystkie
https://stacje.wios.rzeszow.pl/dane-pomiarowe/automatyczne/stacja/109/parametry/wszystkie

Krótkoterminowa prognoza stanu jakości powietrza dla miasta Rzeszowa dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem:
http://www.powietrze.podkarpackie.pl/

Roczna ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim - raport za rok 2017 dostępny jest na stronie internetowej Inspekcji Ochrony Środowiska pod adresem:
http://powietrze.gios.gov.pl/pjg/publications/card/14055 

Gmina Miasto Rzeszów oraz jednostki gminne podejmują liczne działania inwestycyjne, organizacyjne i edukacyjne, mające na celu poprawę jakości powietrza w strefie miasto Rzeszów:

1. Ciągła modernizacja taboru Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego – Rzeszów Sp. z o.o.
W latach 2013 – 2016 zakupiono 80 autobusów spełniających normy emisji spalin EEV. Planowane są zakupy kolejnych 130 autobusów niskoemisyjnych, w tym 10 autobusów elektrycznych z wykonaniem infrastruktury (systemu stacji szybkiego i wolnego ładowania).
W latach 2017-2018 na terenie miasta zamontowanych zostało 136 nowoczesnych wiat, na dachach których znajdują się panele fotowoltaiczne pokrywające część zapotrzebowania na energię elektryczną. W kolejnych latach do 2021 roku planowane jest wymienienie następnych 80 wiat. Odnawialne źródła energii znalazły zastosowanie również w obiektach dworca lokalnego, a także pylonach z gablotami na rozkłady jazdy.

2. Działania Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.
Systematyczna likwidacja pieców i wprowadzanie centralnego zasilania w ciepło. Na przestrzeni lat 2006 – 2019 MZBM w Rzeszowie zlikwidował 1128 pieców w centrum Rzeszowa, przy zaangażowaniu środków zewnętrznych oraz własnych.

3. Działania Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Rzeszów Sp. z o.o.
Rozwój i modernizacja miejskiej sieci ciepłowniczej. System ciepłowniczy liczy obecnie:
- 255 km sieci, w tym w 2018 r. wykonano 20 km nowych sieci ciepłowniczych,
- 1600 węzłów cieplnych, w tym 100 węzłów wykonano w 2018 r.
Obecnie do miejskiej sieci ciepłowniczej podłączonych jest 1888 budynków. Ciągle podejmowane są działania mające na celu zachęcenie mieszkańców do przyłączania do sieci ciepłowniczej.  

4. Działania Gminy Miasto Rzeszów:
a) termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, tj. szkół, domów pomocy społecznej i innych oraz budynków mieszkalnych. W lat 2016 – 2018 Gmina Miasto Rzeszów dokonała kompleksowych modernizacji 5 gminnych budynków mieszkalnych oraz 19 budynków użyteczności publicznej w ramach czterech projektów unijnych,
b) montaż instalacji wykorzystujących źródła energii odnawialnej (kolektory słoneczne) na obiektach należących do Miasta (baterie są również wykorzystywane do oświetlania przejść ulicznych). W ramach dwóch projektów (ROF) pozyskano środki na montaż instalacji fotowoltaicznych w 58 budynkach użyteczności publicznej. W ramach projektu parasolowego zawarto również 955 umów z mieszkańcami terenu ROF na montaż instalacji fotowoltaicznych,
c) wyposażenie żłobków i docelowo przedszkoli w oczyszczacze powietrza (37 sztuk, planuje się kolejne),
d) uruchomienie wypożyczalni rowerów i skuterów elektrycznych,
e) prowadzenie kampanii informacyjnych i edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska,
f) Gmina Miasto Rzeszów przystąpiła również do projektów unijnych, w ramach których będzie można uzyskać dofinasowanie na wymianę pieców na paliwo stałe na piece na ekogroszek - V klasy, piece gazowe, piece na biomasę czy też przyłączenie do miejskiej sieci cieplnej. Nabór dla mieszkańców odbywał się będzie w pierwszym półroczu 2019 r.

5. Działania Miejskiego Zarządu Dróg oraz Zarządu Zieleni Miejskiej:
a) modernizacja i przebudowa układu komunikacyjnego Rzeszowa, w tym budowa dróg wyprowadzających ruch tranzytowy poza miasto do wybudowanych autostrady A-4 i drogi S-19,
b) zastosowanie zieleni izolacyjnej jako bariery wiatro-chłonnej i ograniczającej emisję wtórną pyłów. Ponadto w latach 2004 -2017 zostało posadzone na terenach miejskich (parki, skwery, pasy drogowe, tereny szkół, przedszkoli i innych jednostek miejskich) ponad 230 tys. drzew i krzewów.

6. Działania Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – Rzeszów Sp. z o.o.
Systematycznie prowadzone sprzątanie ulic i ich zwilżanie w celu ograniczenia pylenia.

7. Działania Straży Miejskiej. 
Straż Miejska przeprowadza kontrolę spalania odpadów w kotłowniach należących do osób fizycznych (gospodarstwach domowych). SM posiada możliwość poboru próbek żużli i popiołów z kotłów i palenisk. Próbki przekazywane są do akredytowanego laboratorium gdzie są badane. Straż Miejska kontroluje porządek i czystość na terenie miasta, w tym tereny i okolice budów na terenie miasta i jeśli to konieczne nakazuje usunięcia błota nawiezionego przez samochody, wysypanych odpadów itp. W 2018 roku Straż Miejska przeprowadziła 1174 kontroli pod kątem spalania odpadów (wystawiono 32 mandaty). Od początku 2019 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej w Rzeszowie podjęli 554 interwencji (w dwóch przypadkach stwierdzono spalanie odpadów).

8. Działania Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Proekologiczne inwestycje wykonane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie na terenie oczyszczalni ścieków:
a) 3 kogeneratory prądotwórcze o mocy 345 kW każdy, zasilane biogazem pochodzącym z procesu stabilizacji osadów ściekowych. Uzyskiwana w ten sposób tzw. „energia zielona” pokrywa w 74% potrzeby oczyszczalni ścieków na energię elektryczną, a także w 100% zapotrzebowanie oczyszczalni na energię cieplną,
b) instalacja fotowoltaiczna o mocy 1 MW na powierzchni 2 ha. Koszt inwestycji to 4,1 mln zł netto. Przewidywana roczna produkcja energii z zainstalowanego systemu wyniesie 0,85 GWh. System produkcji energii elektrycznej  z ogniw fotowoltaicznych i kogeneracji pozwala na ich wzajemne uzupełnianie, w okresie maksymalnego nasłonecznienia biogaz jest magazynowany w zbiorniku biogazu i wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej w okresie nocnym.
c) w 2017 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie wykonała kolejną farmę fotowoltaiczną o mocy 1,2 MW. Inwestycja powstała na terenie Zakładu Uzdatniania Wody w Rzeszowie. Instalacja obejmuje powierzchnię 2,4 ha i składa się z 4000 szt. paneli fotowoltaicznych monokrystalicznych.

9. Współpraca z Policją.
Policja przeprowadza kontrolę pojazdów pod kątem dopuszczalnych norm emisji spalin.  W 2016 r. Prezydent Miasta Rzeszowa zakupił dla Miejskiej Policji urządzenia niezbędne do przeprowadzania kontroli aut na drogach w mieście (dymomierz, analizator spalin, sonometr) – za kwotę 50 tys. zł. W przypadku przekroczenia norm emisji spalin Policja zatrzymuje dowód rejestracyjny, a kierowca zobowiązany jest do wykonania niezbędnych badań w okręgowych stacjach kontroli. Tylko w 2018 roku Policja przeprowadziła 1385 kontroli (liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych – 626).

10. Współpraca z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
Gmina Miasto Rzeszów użyczyło terenu dla WIOŚ pod zamontowanie stacji monitoringu dla badania zanieczyszczeń z aut. Stacja zlokalizowana jest przy ul. Piłsudskiego, uruchomiona jest od stycznia 2019 roku.

PROGRAMY DOTYCZĄCE POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA NA TERENIE MIASTA RZESZOWA

  1. Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów – z uwagi na stwierdzone przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu dostępna jest pod adresem:
    http://www.bip.podkarpackie.pl/index.php/informacja-o-srodowisku/ochrona-powietrza/2710-aktual-pop-rzeszow-pyl
  1. Program ograniczania niskiej emisji dla miasta Rzeszowa dostępny jest pod adresem:
    http://bip.erzeszow.pl/pl/338-ochrona-srodowiska/4273-program-ograniczenia-niskiej-emisji-dla-miasta-rzeszowa.html#tresc
  1. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Rzeszowa dostępny jest pod adresem:
    http://bip.erzeszow.pl/pl/338-ochrona-srodowiska/4275-plan-gospodarki-niskoemisyjnej-dla-miasta-rzeszowa.html#tresc

Na terenie miasta Rzeszowa obowiązują również zapisy Uchwały Nr LII/869/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa podkarpackiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, tzw. „uchwały antysmogowej”, która dostępna jest pod adresem:
http://www.bip.podkarpackie.pl/index.php/informacja-o-srodowisku/ochrona-powietrza/4055-uchwala-antysmogowa-dla-wojewodztwa-podkarpackiego