Ochrona środowiska

Trawa w kroplach rosy

Informacje o stanie czystości powietrza

INFORMACJE O STANIE CZYSTOŚCI POWIETRZA W RZESZOWIE 17.11.2020

 

Za monitoring jakości powietrza dla miasta Rzeszowa odpowiedzialny jest Oddział Centralnego Laboratorium Badawczego w Rzeszowie.

Monitorowanie powietrza dla strefy miasto Rzeszów prowadzone jest na dwóch automatycznych stacjach pomiarowych: Rzeszów – Nowe Miasto oraz Rzeszów – Piłsudskiego. Stacje pomiarowe funkcjonują w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Informacje o jakości powietrza można znaleźć na podanych poniżej stronach.

System monitoringu jakości powietrza dostępny na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie pod adresami:

https://stacje.wios.rzeszow.pl/dane-pomiarowe/automatyczne/stacja/5/parametry/wszystkie
https://stacje.wios.rzeszow.pl/dane-pomiarowe/automatyczne/stacja/109/parametry/wszystkie

Krótkoterminowa prognoza stanu jakości powietrza dla miasta Rzeszowa dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem:

http://www.powietrze.podkarpackie.pl/

Roczna ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim - raport za rok 2017 dostępny jest na stronie internetowej Inspekcji Ochrony Środowiska pod adresem:

http://powietrze.gios.gov.pl/pjg/publications/card/14055 

Gmina Miasto Rzeszów, jednostki gminne i inne podejmują liczne działania inwestycyjne, organizacyjne i edukacyjne, mające na celu poprawę jakości powietrza w strefie miasto Rzeszów:

 1. Ciągła modernizacja taboru Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego – Rzeszów Sp. z o.o.

W latach 2013 – 2016 zakupiono 80 autobusów spełniających normy emisji spalin EEV. W roku 2018 zakupiono 40 szt. autobusów spełniających normy emisji spalin Euro 6,
w 2019 r. odebrano 10 autobusów elektrycznych z wykonaniem infrastruktury (systemu stacji szybkiego i wolnego ładowania). Planowane są zakupy kolejnych 80 autobusów niskoemisyjnych.

W latach 2017-2018 na terenie miasta zamontowanych zostało 136 nowoczesnych wiat, na dachach, których znajdują się panele fotowoltaiczne pokrywające część zapotrzebowania na energię elektryczną. W kolejnych latach do 2021 roku planowane jest wymienienie następnych 80 wiat. Odnawialne źródła energii znalazły zastosowanie również w obiektach dworca lokalnego, a także pylonach z gablotami na rozkłady jazdy.

 1. Działania Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.
  Systematyczna likwidacja pieców i wprowadzanie centralnego zasilania w ciepło. Na przestrzeni lat 2002 – 2020 MZBM w Rzeszowie zlikwidował 1176 pieców/kotłów w 74 budynkach w centrum Rzeszowa, przy zaangażowaniu środków zewnętrznych oraz własnych.
 2. Działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  w Rzeszowie

Systematyczna wymiana kotłów w ramach realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Na terenie miasta Rzeszowa wymieniono 596 kotłów. W 2019 r. - 281 szt.,
w 2020 r. do 16.11.2020 r. - 315 szt.

 1. Działania Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Rzeszów Sp. z o.o.
  Rozwój i modernizacja miejskiej sieci ciepłowniczej. System ciepłowniczy liczy obecnie:
  - 255 km sieci. Obecnie do miejskiej sieci ciepłowniczej podłączonych jest 1888 budynków. Ciągle podejmowane są działania mające na celu zachęcenie mieszkańców do przyłączania do sieci ciepłowniczej.  W latach 2013 – 2020 wybudowano 35,77 km nowych sieci i przyłączy do sieci, poddano modernizacji i wyremontowano 53,92 km sieci i przyłączy do sieci, przyłączono 306 budynków do sieci ciepłowniczej, zainstalowano 628 szt. nowoczesnych węzłów cieplnych.

 

 1. Działania Gminy Miasto Rzeszów:
 2. termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, tj. szkół, domów pomocy społecznej i innych oraz budynków mieszkalnych. W lat 2016 – 2018 Gmina Miasto Rzeszów dokonała kompleksowych modernizacji 5 gminnych budynków mieszkalnych oraz 19 budynków użyteczności publicznej w ramach czterech projektów unijnych,
 3. montaż instalacji wykorzystujących źródła energii odnawialnej (kolektory słoneczne) na obiektach należących do Miasta (baterie są również wykorzystywane do oświetlania przejść ulicznych). W ramach dwóch projektów (ROF) pozyskano środki na montaż instalacji fotowoltaicznych w 58 budynkach użyteczności publicznej. W ramach projektu parasolowego zawarto również 955 umów z mieszkańcami terenu ROF na montaż instalacji fotowoltaicznych,
 4. wyposażenie żłobków i docelowo przedszkoli w oczyszczacze powietrza (2018 r. -
  37 sztuk, w ramach projektu „Od przedszkolaka do pierwszaka” zakupiono 9 szt.,
  w trakcie jest zakup 5 szt. w ramach 2 edycji w/w programu, w ramach RBO 2021 planuje się zakup kolejnych (Modernizacja infrastruktury miejskiej poprzez zakup oczyszczaczy powietrza dla rzeszowskich przedszkolaków -CZYSTE POWIETRZE –ZDROWE ODDYCHANIE. Kwota: 1 000 000,00 zł),
 5. uruchomienie wypożyczalni rowerów i skuterów elektrycznych,
 6. prowadzenie kampanii informacyjnych i edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska,
 7. Gmina Miasto Rzeszów przystąpiła również do projektów unijnych w ramach, których będzie można uzyskać dofinasowanie na wymianę starych pieców na paliwo stałe na piece gazowe, piece na biomasę czy też przyłączenie do miejskiej sieci cieplnej. Nabór dla mieszkańców będzie reaktywowany i będzie prowadzony w dniach 2-30 listopada 2020 r. (136 wniosków indywidualnych, 24 zbiorowe),
 8. Zakup przez Urząd Miasta Rzeszowa w 2019 r. dwa samochody w 100% elektryczne Renault Kangoo na łączną kwotę 352 906,36 zł. Samochody uzupełniły flotę samochodów Urzędu Miasta Rzeszowa w miejsce wyeksploatowanych: Forda Mondeo (diesel) i Citroena Berlingo (benzyna).
 9. Działania Miejskiego Zarządu Dróg orazZarządu Zieleni Miejskiej:
 10. modernizacja i przebudowa układu komunikacyjnego Rzeszowa, w tym budowa dróg wyprowadzających ruch tranzytowy poza miasto do wybudowanych autostrady A-4 i drogi S-19,
 11. zastosowanie zieleni izolacyjnej jako bariery wiatro-chłonnej i ograniczającej emisję wtórną pyłów. Ponadto w latach 2004 -2017 zostało posadzone na terenach miejskich (parki, skwery, pasy drogowe, tereny szkół, przedszkoli i innych jednostek miejskich) ponad 250 tys. drzew i krzewów.
 12. Działania Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – Rzeszów Sp. z o.o.
  Systematycznie prowadzone sprzątanie ulic i ich zwilżanie w celu ograniczenia pylenia.
 13. Działania Straży Miejskiej.

Straż Miejska przeprowadza kontrolę spalania odpadów w kotłowniach należących do osób fizycznych (gospodarstwach domowych). SM posiada możliwość poboru próbek żużli i popiołów z kotłów i palenisk. Próbki przekazywane są do akredytowanego laboratorium gdzie są badane. Straż Miejska kontroluje porządek i czystość na terenie miasta, w tym tereny i okolice budów na terenie miasta i jeśli to konieczne nakazuje usunięcia błota nawiezionego przez samochody, wysypanych odpadów itp.

 1. W 2018 roku Straż Miejska przeprowadziła 1174 kontroli pod kątem spalania odpadów (wystawiono 32 mandaty karne).
 2. W 2019 roku Straż Miejska przeprowadziła 1181 kontroli pod kątem spalania odpadów (wystawiono 26 mandatów karnych).
 3. W 2020 (1.I – 14.X) roku Straż Miejska przeprowadziła 910 kontroli pod kątem spalania odpadów (wystawiono 9 mandatów karnych).
 4. Działania Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Proekologiczne inwestycje wykonane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie na terenie oczyszczalni ścieków:

 1. 3 kogeneratory prądotwórcze o mocy 345 kW każdy, zasilane biogazem pochodzącym z procesu stabilizacji osadów ściekowych. Uzyskiwana w ten sposób tzw. „energia zielona” pokrywa w 74% potrzeby oczyszczalni ścieków na energię elektryczną, a także w 100% zapotrzebowanie oczyszczalni na energię cieplną,
 2. instalacja fotowoltaiczna o mocy 1 MW na powierzchni 2 ha. Koszt inwestycji to 4,1 mln zł netto. Przewidywana roczna produkcja energii z zainstalowanego systemu wyniesie 0,85 GWh. System produkcji energii elektrycznej  z ogniw fotowoltaicznych i kogeneracji pozwala na ich wzajemne uzupełnianie, w okresie maksymalnego nasłonecznienia biogaz jest magazynowany w zbiorniku biogazu i wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej w okresie nocnym,
 3. w 2017 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie wykonała kolejną farmę fotowoltaiczną o mocy 1,2 MW. Inwestycja powstała na terenie Zakładu Uzdatniania Wody w Rzeszowie. Instalacja obejmuje powierzchnię 2,4 ha i składa się z 4000 szt. paneli fotowoltaicznych monokrystalicznych.
 4. Współpraca z Policją.

Policja przeprowadza kontrolę pojazdów pod kątem dopuszczalnych norm emisji spalin.  
W 2016 r. Prezydent Miasta Rzeszowa zakupił dla Miejskiej Policji urządzenia niezbędne do przeprowadzania kontroli aut na drogach w mieście (dymomierz, analizator spalin, sonometr) – za kwotę 50 tys. zł. W przypadku przekroczenia norm emisji spalin Policja zatrzymuje dowód rejestracyjny, a kierowca zobowiązany jest do wykonania niezbędnych badań w okręgowych stacjach kontroli. Tylko w 2018 roku Policja przeprowadziła 1385 kontroli (liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych – 626). W 2019 roku dokonano przeszło 730 kontroli (zatrzymano około 200 dowodów rejestracyjnych)

 1. Współpraca z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
  Gmina Miasto Rzeszów użyczyło terenu dla WIOŚ pod zamontowanie stacji monitoringu dla badania zanieczyszczeń z aut. Stacja zlokalizowana jest przy ul. Piłsudskiego, uruchomiona jest od stycznia 2019 roku.

 

PROGRAMY DOTYCZĄCE POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA NA TERENIE MIASTA RZESZOWA

 1. Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów – z uwagi na stwierdzone przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu dostępna jest pod adresem:
  http://www.bip.podkarpackie.pl/index.php/informacja-o-srodowisku/ochrona-powietrza/2710-aktual-pop-rzeszow-pyl
 2. Program ograniczania niskiej emisji dla miasta Rzeszowa dostępny jest pod adresem:

https://bip.erzeszow.pl/pl/338-ochrona-srodowiska/4273-program-ograniczenia-niskiej-emisji-dla-miasta-rzeszowa.html#tresc

 1. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Rzeszowa dostępny jest pod adresem:

https://bip.erzeszow.pl/pl/338-ochrona-srodowiska/4275-plan-gospodarki-niskoemisyjnej-dla-miasta-rzeszowa.html#tresc

Na terenie miasta Rzeszowa obowiązują również zapisy Uchwały Nr LII/869/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa podkarpackiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, tzw. „uchwały antysmogowej”, która dostępna jest pod adresem:

http://www.bip.podkarpackie.pl/index.php/informacja-o-srodowisku/ochrona-powietrza/4055-uchwala-antysmogowa-dla-wojewodztwa-podkarpackiego