Ochrona środowiska

Trawa w kroplach rosy

Wydanie decyzji na utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców

Urząd Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2019-12-30

Wydawanie decyzji na utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
1. Wniosek o uzyskanie zezwolenia (decyzji).
2. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.
3. Numer rejestracyjny psa.
4. Dokument potwierdzający zaszczepienie przeciwko wściekliźnie.
5. Dokument zatwierdzający pochodzenie psa, rasę, wiek, płeć.
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Nie
3. Opłaty
82 zł – opłata skarbowa za wydanie zezwolenia.

Opłatę należy uiścić przez wpłatę na rachunek bankowy organu:
Urząd Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1nr konta: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
lub bezpośrednio w Kasach Urzędu przy ul. Kopernika 15 lub ul. Okrzei 1.
4. Miejsce złożenia dokumentów
Osobiście lub pocztą na adres: Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Rynek 7, 35-064 Rzeszów lub Urząd Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów.
5. Sposób i termin załatwienia sprawy
1. W przypadku złożenia kompletnego wniosku wraz z załącznikami czas oczekiwania na decyzję nie będzie dłuższy niż 1 miesiąc.
2. Zgodnie z art. 35 Kpa do terminów załatwiania sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postepowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn miezależnych od organu.
6. Tryb odwoławczy
Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa - Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
7. Podstawa prawna

- art. 10 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie warunków i sposobu hodowania i utrzymywania chartów rasowych oraz ich mieszańców (Dz. U. nr 135 poz. 909),
- art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.) oraz części III ust. 44 pkt 2 załącznika do ww. ustawy,
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021  poz. 735).

8. Uwagi
W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora należy przedstawić poświadczony notarialnie odpis pełnomocnictwa, zgodnie z art. 33 Kpa opłata skarbowa od pełnomocnictwa wynosi 17 zł.
Wpłaty dokonuje się na rachunek:
Urząd Miasta Rzeszowa nr konta: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
Dane karty usług
Opracował Justyna Połeć 2019-12-03
Zatwierdził Małgorzata Wojnowska
2019-12-30

Załączniki: