Ochrona środowiska

Trawa w kroplach rosy

Potwierdzanie pisemnych umów dzierżawy zawartych w związku z przepisami o ubezpieczeniu społecznym rolników

Urząd Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2020-09-28

Potwierdzanie pisemnych umów dzierżawy zawartych  w związku z przepisami o ubezpieczeniu społecznym rolników
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

wniosek

pisemna umowa dzierżawy zawarta  w związku z przepisami o ubezpieczeniu społecznym rolników

2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
nie
3. Opłaty
brak opłat skarbowych
4. Miejsce złożenia dokumentów
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 7, 35-064 Rzeszów
5. Sposób i termin załatwienia sprawy
Zaświadczenie wydawane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku
6. Tryb odwoławczy
Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia służy zażalenie złożone do SKO w Rzeszowie za posrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaświadczenia,
7. Podstawa prawna

- art. 217 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)

- art. 28 ust. 4 pkt. 1 lub art. 38 pkt 1 ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U z 2021 poz. 266 z późn. zm)

- art. 2 ust. 1 pkt 1) lit b) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U z 2020 poz. 1546 z późn. zm.)

8. Uwagi
brak uwag
Dane karty usług
Opracował imię i nazwisko: Anna Kwarta data 20.04 2021 r.
Zatwierdził imię i nazwisko: Małgorzata Wojnowska
data 20.04.2021 r.

Załączniki: