Ochrona środowiska

Trawa w kroplach rosy

Wydawanie decyzji w sprawie zwrotu nieodpłatnie przekazanego gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa

Urząd Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2021-01-05

Wydawanie decyzji w sprawie przyznania nieodpłatnie własności gruntu rolnego przekazanego na rzecz Skarbu Państwa

1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
1. Informacja dotycząca obrębu, numeru działki i powierzchni.
2. Decyzja o przekazaniu gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa w zamian za świadczenie.
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Nie
3. Opłaty
Brak opłat skarbowych.
4. Miejsce złożenia dokumentów
Osobiście lub pocztą na adres: Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Rynek 7, 35-064 Rzeszów lub Urząd Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów.
5. Sposób i termin załatwienia sprawy
Termin wydania decyzji zgodnie z Kpa - do 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku, z zastrzeżeniem art. 35 § 5 Kpa, na podstawie którego do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
6. Tryb odwoławczy
Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa - Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
7. Podstawa prawna
- art. 118 ust. 1 i ust. 4 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników z dnia 20 grudnia 1990 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 266 z późn. zm.),
- część I pkt 53 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z późn. zm.),
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735).
8. Uwagi
W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora należy przedstawić poświadczony notarialnie odpis pełnomocnictwa, zgodnie z art. 33 Kpa opłata skarbowa od pełnomocnictwa wynosi 17 zł.
Wpłaty dokonuje się na rachunek:
Urząd Miasta Rzeszowa nr konta: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
Dane karty usług
Opracował Anna Kwarta 2021-01-05
Zatwierdził Małgorzata Wojnowska
2021-01-05