Ochrona środowiska

Trawa w kroplach rosy

Azbest

Procedury postępowania z wyrobami zawierającymi azbest

PROCEDURY POSTĘPOWANIA Z WYROBAMI ZAWIERAJĄCYMI AZBEST

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców Rzeszowa, dotyczącymi usuwania wyrobów zawierających azbest, informujemy jaka jest procedura postępowania z odpadami tego rodzaju.

Należy pamiętać, że azbest jest materiałem niebezpiecznym, który zwłaszcza podczas demontażu (łamanie, kruszenie, cięcie itp.) uwalnia do powietrza szkodliwe rakotwórcze włókna, które kumulują się w płucach. Działanie azbestu może się objawić nawet po 30 latach od momentu kontaktu z pyłem azbestowym. Pierwsze objawy mogące sygnalizować chorobę to: ból w klatce piersiowej, silny kaszel, duszności. Osoby posiadające na swojej posesji pokrycia dachowe lub elewacje z wyrobów zawierających azbest powinny postępować zgodnie z opisanymi poniżej procedurami.

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA, ZARZĄDCY LUB UŻYTKOWNIKA MIEJSC, W KTÓRYCH BYŁ LUB JEST WYKORZYSTYWANY AZBEST

1. Złożenie informacji o wyrobach zawierających azbest
Właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest, dokonuje inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest, poprzez sporządzenie spisu z natury. Zgodnie z przepisami, mieszkańcy Rzeszowa posiadający wyroby zawierające azbest np. dach, elewację z eternitu, rury kominowo-azbestowe itp., powinni sporządzić informację zawierającą m.in. dane o ilości azbestu i miejscu jego występowania. Stosowną informację należy sporządzić w dwóch egzemplarzach:
- jeden egzemplarz przedkłada się w formie pisemnej Prezydentowi Miasta Rzeszowa corocznie w terminie do 31 stycznia,
- drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

Informację o wyrobach zawierających azbest należy sporządzić wg wzoru: Informacja_o_wyrobach_zawierajacych_azbest
Formularz do sporządzenia informacji można również pobrać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 7.

Przypominamy mieszkańcom, którzy jeszcze nie dopełnili tego obowiązku o sporządzeniu stosownej informacji i złożeniu jej w Urzędzie Miasta Rzeszowa. Na podstawie zgromadzonych w ankietach danych, gmina prowadzi inwentaryzację i szacuje ilość i rodzaj azbestu na swoim terenie.

2. Wykonanie oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, gdzie są wykorzystywane wyroby zawierające azbest przeprowadza kontrolę (we własnym zakresie) stanu tych wyrobów. Z przeprowadzonej kontroli należy sporządzić i przechowywać w jednym egzemplarzu ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. W zależności od stopnia pilności wyroby podlegają obowiązkowi natychmiastowej wymiany, kolejnej ocenie w terminie do 1 roku, lub do 5 lat.

Formularz oceny należy sporządzić wg wzoru: Ocena_stanu_i_mozliwosci_bezpiecznego_uzytkowania_wyrobow_zawierajacych_azbest

3. Zgłoszenie prac do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej
Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości obowiązany jest zgłosić prace polegające na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest do:
- Wydziału Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Kopernika 15, 35-064 Rzeszów

FINANSOWANIE
Dane pozyskane od mieszkańców Rzeszowa w wyniku inwentaryzacji wyrobów azbestowych stanowią podstawę do aktualizowania „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasto Rzeszów”. Dokument ten jest niezbędny w poszukiwaniu źródeł finansowania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

OBOWIĄZKI FIRMY WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ DEMONTAŻU WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
1.
Zgłoszenie zamiaru wykonania prac demontażowych
Wykonawca, przed przystąpieniem do prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest z obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, a także z terenu prac, obowiązany jest do zgłoszenia tego faktu do:
- Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa, ul. Bardowskiego 2, 35-005 Rzeszów,
- Okręgowego Inspektora Pracy, ul. Gen. St. Maczka 4, 35-234 Rzeszów,
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, ul. Dąbrowskiego 79a, 35-040 Rzeszów.
2. Wystawienie oświadczenia o prawidłowym wykonaniu prac
Po wykonaniu prac usuwania wyrobów zawierających azbest, wykonawca prac ma obowiązek złożenia właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu lub zarządcy nieruchomości pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac.

Podstawa prawna:
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. nr 8, poz. 31),
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 2 kwietna 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobów zawierajacych azbest (Dz. U. nr 71, poz. 649).