Zawieszenie i wycofanie zawieszenie certyfikatów dowodu osobistego

Urząd Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2019-02-18

Zawieszenie i wycofanie zawieszenia certyfikatów dowodu osobistego
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
1. Formularz zgłoszenia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym lub formularz zgłoszenia wycofania zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym,
2. Jeśli działa w Twoim imieniu pełnomocnik, przygotuj pełnomocnictwo szczególne do dokonania tej czynności.
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
- Zgłoszenia zawieszenia certyfikatów dowodu osobistego oraz cofnięcia zawieszenia certyfikatów dowodu osobistego można również dokonać drogą elektroniczną na stronie obywatel.gov.pl poprzez wypełnienie, podpisanie i wysłanie formularza zgłoszenia zawieszenia certyfikatów dowodu osobistego lub formularza zgłoszenia cofnięcia zawieszenia certyfikatów dowodu osobistego.
- posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego, zaświadczenie o zawieszeniu lub cofnięciu zawieszenia certyfikatów dowodu osobistego wydaje się na żądanie,
- zaświadczenie o zawieszeniu lub cofnięciu zawieszenia certyfikatów dowodu osobistego potwierdza datę i godzinę dokonania tego zgłoszenia.
UWAGA: konieczne jest posiadanie konta na platformie ePUAP. Formularze zgłoszenia zawieszania oraz wycofania zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.
3. Opłaty
Brak opłaty
4. Miejsce złożenia dokumentów
1. Wydział Spraw Obywatelskich ul. Okrzei 1, parter, pok. 1, 6, 16
2. Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Centrum Kulturalno - Handlowym "Millenium Hall", Al. Kopisto 1, tel. 17 875 40 97,
3. Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Galerii Handlowej "Nowy Świat", ul. Krakowska 20, tel. 17 875 40 91,
4. Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Galerii "Plaza", Al. Rejtana 65, tel. 17 875 40 85,
5. Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Galerii "Rzeszów", Al. Piłsudskiego 44, tel. 17 875 40 83.
5. Sposób i termin załatwienia sprawy
- posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia w Urzędzie Miasta Rzeszowa zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów dowodu osobistego, wydaje się zaświadczenie o zawieszeniu lub cofnięciu zawieszenia certyfikatów dowodu osobistego,
- posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego, zaświadczenie o zawieszeniu lub cofnięciu zawieszenia certyfikatów dowodu osobistego wydaje się na żądanie,
- zaświadczenie o zawieszeniu lub cofnięciu zawieszenia certyfikatów dowodu osobistego potwierdza datę i godzinę dokonania tego zgłoszenia,

6. Tryb odwoławczy
Nie dotyczy
7. Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 653),
- Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 700),
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 stycznia 2020r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2020 r. poz. 31),
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz. U. z 2019 r. poz. 400).

8. Uwagi

- zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym dokonuje posiadacz dowodu osobistego posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który czasowo utracił kontrolę nad dokumentem tożsamości,
- zawieszenie certyfikatów dowodu osobistego powoduje zawieszenie ważności dowodu osobistego,
- zawieszenia certyfikatów dowodu osobistego można dokonać na maksymalnie 14 dni,
- po upływie 14 dni, jeżeli posiadacz dowodu osobistego nie zgłosi wycofania zawieszenia certyfikatów dowodu osobistego, dowód osobisty zostanie automatycznie i nieodwracalnie unieważniony. W takiej sytuacji należy niezwłocznie złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego,
- zaświadczenie o zawieszeniu lub cofnięciu zawieszenia certyfikatów dowodu osobistego jest wydawane nieodpłatnie.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)
I. Administratorami są:
1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060), przy ul. Królewskiej 27 - odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru. 2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591), przy ul. Stefana Batorego 5 - odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie oraz personalizację dowodów osobistych. 3. W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ wydający dowód osobisty jest: Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta.
II. Z administratorem - Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres e-mail iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Z administratorem - Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora. Z administratorem - Prezydentem Miasta Rzeszowa można się skontaktować - dane adresowe: ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów.
III. 1. Administrator - Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
2. Administrator - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 3. Administrator - Prezydent Miasta Rzeszowa wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail iod@erzeszow.pl lub pisemnie na adres administratora danych: ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów. Z ww. inspektorami ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
IV. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:
1. Wydania Pani/Panu dowodu osobistego. 2. Unieważnienia Pani/Pana dowodu osobistego z powodu: - zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu, - zmiany danych zawartych w dowodzie, - upływu terminu ważności dowodu, - utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu. 3. Uzyskania przez Panią/Pana zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o dowodach osobistych.
V. W celu sporządzenia dowodu osobistego Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Ponadto dane mogą być udostępniane zgodnie z przepisami ustawy o dowodach osobistych służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych.
VI. Pani/Pana dane dotyczące utraconego dowodu osobistego (skradzionego lub zagubionego) będą przekazywane do Systemu Informacyjnego Schengen II na podstawie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym. Dane będą przekazywane za pośrednictwem Krajowego Systemu Informatycznego prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji.
VII. Dane w Rejestrze Dowodów Osobistych będą przetwarzane bezterminowo.
VIII. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.
IX. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
X. Pani/Pana dane do Rejestru Dowodów Osobistych wprowadzane są przez następujące organy:
- organ gminy, który wydaje lub unieważnia dowód osobisty, - ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który personalizuje dowód osobisty.
XI. Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o dowodach osobistych.

Dane karty usług
Opracował Adam Litwa 18.02.2020
Zatwierdził Adam Litwa
18.02.2020
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Agnieszka Czarnota
18.02.2020
Załączniki: