Dopisanie do spisu wyborców

Urząd Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2019-11-21


Dopisanie do spisu wyborców
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
Wniosek strony o dopisanie jej do spisu wyborców na terenie miasta Rzeszowa.
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Nie dotyczy.
3. Opłaty

Nie pobiera się opłaty skarbowej od wniosku.
4. Miejsce złożenia dokumentów
Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Okrzei 1, parter, pok. 14 - 15, tel. 17 875 43 89/91/93.
5. Sposób i termin załatwienia sprawy
Niezwłoczne dopisanie do spisu wyborców.
6. Tryb odwoławczy
Brak.
7. Podstawa prawna
 
 art. 28, art. 30 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z poźn. zm.).

8. Uwagi

Prawo dopisania wyborcy do spisu wyborców przysługuje na własny wniosek:
a) wyborcom przebywającym czasowo na obszarze miasta Rzeszowa jak również wyborcom nigdzie nie zamieszkałym a przebywającym w Rzeszowie - na wniosek złożony najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów,

  1. b) żołnierzom pełniącym służbę zasadniczą lub okresową służbę wojskową albo odbywającym ćwiczenia i przeszkolenia oraz policjantom z jednostek skoszarowanych – na wniosek złożony między 21 a 14 dniem przed dniem wyborów,
  2. c) osobom niepełnosprawnym w wybranym przez siebie obwodzie głosującym.
    Prawo dopisania się do spisu nie przysługuje w wyborach samorządowych.

Przetwarzanie danych osobowych interesantów Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Rzeszowa

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów

2.     Inspektorem ochrony danych jest Antoni Wilk, e-mail:

iod@erzeszow.pl, tel. 17 748 4499

3.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dopisania do spisu wyborców - na podstawie przepisów prawa wymienionych w pkt. 7

4.     Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5.     Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

6.     Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

7.     Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane karty usług
Opracował Agnieszka Czarnota 21.11.2019
Sprawdził Adam Litwa
21.11.2019
Zatwierdził Adam Litwa
21.11.2019
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Agnieszka Czarnota 21.11.2019
Załączniki: