Wypłata pomocy repatriantowi zamieszkałemu na terenie Rzeszowa na pokrycie kosztów remontu

Urząd Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2019-11-20

Wypłata pomocy repatriantowi zamieszkałemu na terenie Rzeszowa na pokrycie kosztów remontu
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
Wniosek składa się na formularzu, który zawiera następujące dane dotyczące wnioskodawcy:

1) imię ( imiona) i nazwisko

2) nazwisko rodowe

3) imiona rodziców

4) nazwisko rodowe matki

5) datę urodzenia

6) adres miejsca zamieszkania

Do wniosku dołącza sie kopię dowodu osobistego wnioskodawcy, a jeżeli wnioskodawca jest osoba małoletnią - kopię dowodu osobisrego repatrianta, pod którego jest opieką, dowód poniesienia kosztów związanych z remontem, adaptacja lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się w Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Nie dotyczy
3. Opłaty
Podanie nie podlega opłacie skarbowej. 
4. Miejsce złożenia dokumentów
Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Okrzei 1,  parter, pok.11, tel. 17 875 43 88.
5. Sposób i termin załatwienia sprawy
Wydanie decyzji administracyjnej o nabyciu przez wnioskodawcę uprawnień do otrzymania zwrotu kosztów remontowej w kwocie nie przekraczającej równowartości iloczynu 200% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia oraz liczby członków najbliższej rodziny repatrianta pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
Decyzję przesyła się za dowodem doręczenia wnioskodawcy oraz do Wojewody Podkarpackiego wraz z wnioskiem o przekazanie środków finansowych na jej realizację.
Po otrzymaniu dotacji oraz ujęciu jej w planie budżetu miasta, przekazanie uwierzytelnionej kopii decyzji do Wydziału Finansowego celem wypłaty należności.
Zawiadomienie o wypłacie przesyła się za dowodem doręczenia osobie wnoszącej podanie.
6. Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie wnosi się do Wydziału Spraw Obywatelskich.
Odwołanie  nie podlega opłacie skarbowej. 
7. Podstawa prawna
-art.17 ust.2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz.U.2018.609.j.t.)

-§ 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie podziału rezerwy celowej budzetu państwa "Pomoc dla repatriantów" (Dz.U. 2017.1009),

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1827j.t. )
8. Uwagi

Repatriantowi, który przybył do Rzeczypospolitej Polskiej z terenów azjatyckich byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i poniósł koszty związane z remontem lub adaptacją lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, udziela się pomocy ze środków budżetu państwa na częściowe pokrycie poniesionych kosztów.
Repatriantowi, który przybył do Rzeczypospolitej Polskiej z terenów innych niż określone powyżej, może być udzielona pomoc ze środków budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów związanych z remontem lub adaptacją lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, poniesionych przez repatrianta, jeżeli znajduje się on w szczególnie trudnej sytuacji materialnej.
Zwrot kosztów, o których mowa powyżej może być udzielony w terminie 24 miesięcy od dnia nabycia przez repatrianta obywatelstwa polskiego.

Przetwarzanie danych osobowych interesantów Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Rzeszowa

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów

2.     Inspektorem ochrony danych jest Antoni Wilk, e-mail:

iod@erzeszow.pl, tel. 17 748 4499

3.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypłaty pomocy repatriantowi zamieszkałemu na terenie Rzeszowa na pokrycie kosztów remontu- na podstawie przepisów prawa wymienionych w pkt. 7

4.     Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5.     Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

6.     Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

7.     Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Państwa i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości usług.

Dane karty usług
Opracował Agnieszka Czarnota 20.11.2019
Sprawdził Adam Litwa
20.11.2019
Zatwierdził Adam Litwa
20.11.2019
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Agnieszka Czarnota
20.11.2019