Udostępnianie danych z rejestru wyborców

Urząd Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2019-11-20

Udostępnienie danych z rejestru wyborców
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

Wniosek strony o udostępnienie danych z rejestru wyborców.
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Nie dotyczy
3. Opłaty
Nie pobiera się opłaty skarbowej od wniosku.
4. Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Okrzei 1, parter, pok. 14-15, tel. 17 875 43 89, 93,91.
5. Sposób i termin załatwienia sprawy
Niezwłocznie
6. Tryb odwoławczy
Brak
7. Podstawa prawna

art. 18 § 12  i art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U 2017.15.j.t.),

-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez RP innym państwom członkowskim UE danych zawartych w tym rejestrze (Dz.U. z 2011 r. Nr 158 poz. 941),
-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia w sprawie spisu wyborców (Dz.U. z 2015 r. poz. 5),

8. Uwagi
Przetwarzanie danych osobowych interesantów Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Rzeszowa

 Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:

 1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów

2.     Inspektorem ochrony danych jest Antoni Wilk, e-mail:

iod@erzeszow.pl, tel. 17 748 4499

 3.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udostępnienia danych z rejestru wyborców - na podstawie przepisów prawa wymienionych w pkt. 7

 4.     Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 5.     Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

 6.     Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

 7.     Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8.     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Państwa i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości usług.

 


Dane karty usług
Opracował Agnieszka Czarnota 20.11.2019
Sprawdził Adam Litwa
20.11.2019
Zatwierdził Adam Litwa 20.11.2019
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Agnieszka Czarnota 20.11.2019
Załączniki: