Wydanie oraz wymiana dowodu osobistego

Urząd Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2019-11-20

 Wymiana oraz wydanie dowodu osobistego
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego.

2. Kolorowa fotografia o wym. 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

3. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

4. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB.

2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie art. 10 ustawy z dnia 14 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2021, poz. 1000 ), złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego będzie możliwe do dnia 26 lipca 2021 r. Jednoczesnie informujemy, że w terminie, który będzie ogłoszony w komunikacie określajacym dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umozliwiających wydawanie dowodu osobistego zawierajacego odciski palców, o którym mowa w art. 3a ustawy z dnia 8 lipca 2021 r zmieniajacej ustawę o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw, usługa składania wniosków o wydanie dowdu osobistego przez internet dla dziecka do 12 roku życia zostanie uruchomiona.
3. Opłaty
Brak opłat
4. Miejsce złożenia dokumentów


Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Okrzei 1, parter, pok. 1 i 6, tel. 17 875 43 90, 95 oraz w:

a) Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Centrum Kulturalno - Handlowym "Millenium Hall", Al. Kopisto 1, tel. 17 875 40 95 / 96 / 97,
b) Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Galerii Handlowej "Nowy Świat", ul. Krakowska 20, tel. 17 875 40 91 / 92 / 93 / 94,
c) Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Galerii "Plaza", Al. Rejtana 65, tel. 17 875 40 85 / 86,
d) Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Galerii "Rzeszów", Al. Piłsudskiego 44, tel. 17 875 40 83/84.


Odbiór dowodu osobistego odbywa się w miejscu złożenia wniosku.

5. Sposób i termin załatwienia sprawy
Wniosek należy złożyć osobiście w siedzibie organu dowolnej gminy. Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu, w którym został złożony wniosek.Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony, o czym należy zawiadomić wnioskodawcę.
6. Tryb odwoławczy
Nie dotyczy.
7. Podstawa prawna
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r o dowodach osobistych ( Dz.U.2017.1464 ) z późn. zm..

-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2019. poz. 653,730 i 2294)
8. Uwagi

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście.
Wniosek o wydanie dowodu osobistego pobierany ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rzeszowa powinien być wydrukowany na jednej kartce, obustronnie. Aby sprawdzić aktualny status dowodu osobistego należy wejść na stronę www.obywatel.gov.pl i w zakładce "dowody osobiste" wpisując nr zawarty na potwierdzeniu złożenia wniosku sprawdzić czy dowód osobisty jest gotowy do odbioru.

E-Dowód - najważniejsze informacje:

1. E-dowód to dowód osobisty z warstwa elektroniczną. kazdy dowód osobisty wydany od 4 marca 2019 r. jest e-dowoodem i zawiera warstwe elektroniczna.
2. E-dowód ma nowy numer CAN, który złuży do połączenia z warstwa elektroniczną dowodu.
3. Warstwa elektroniczna moze zawierać 3 certyfikaty:
Certyfikat obecności - jest w kazdym dowodzie i jest aktywny. Nie wymaga kodu PIN. Służy do potwierdzenia swojej obecności w wybranych placówkach i urzędach. W przyszłości będzie mozna za jego pomocą potwierdzic obecność na przykład w placówkach słuzby zdrowia.

Certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia- jest w dowodzie osoby, która ma pełna albo ograniczona zdolnośc do czynności prawnych w zwi,azk8u z czym jest zamieszczany również w dowodzie małoletnich, którzy ukończyli 13 rok życia. Wymaga aktywacji poprzez ustawienie 4-cyfrowego kodu PIN. Działa tak jak profil zaufny. Słuzy do logowania się na platformach usługowych - na przykład obywatel.gov.pl. Pozwala też na skorzystanie z e-usług- na przykład na podpisanie wniosku o odpis aktu stanu cywilnego.
Certyfikat podpisu osobostego- jest dostępny na wniosek. W imieniu osób niepełnoletnich taki wniosek składa rodzic. Certyfikat podpisu osobistego wymaga aktywacji poprzez ustawienie 6-cyfrowego kodu PIN. Działa tak jak certyfikat kwalifikowany ( podpis elektroniczny ). Służy do elektroniczego podpisywania umów i pism. Obie strony - nadawca i odbiorca - muszą się zgodzić na podpisanie dokumentub za pomocą certyfikatu podpisu oabistego.

4. Aby uzywać e-dowodu w domu. trzeba mieć czytnik i oprogramowanie. Oprogramowanie mozna pobrac ze strony edowod.gov.pl. Na stronie znajduje się również opis wymagań jakie powinien spełnić czytnik.
5. Kody PIN można ustawić w dowolnym urzędzie mjiasta lub gmin y przy odbiorze dokumentu lub w dowolnym czasie po odbiorze.. Zmienić kod PIN można samemu w domu. Można to zrobić równiez w urzedzie.
6. Kod PUK słuzy do odblokowania kodów PIN. Nie ma mozliwości otrzymania drugiego kodu PUK. Można natomiast odblokować kody PIN bez kodu PUK w dowolnym urzędzie miasta lub gminy.
7. Kod PUK zabiera się do domu. Można go zostawić w urzędzie i odebrać, gdy bedzie potrzebny.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA
    
Administratorami są:

1.             Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

2.             Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie oraz personalizację dowodów osobistych.

 W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ wydający dowód osobisty  jest:

Prezydent Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
    
Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem - Prezydentem Miasta Rzeszowa można się skontaktować pisemnie na adres siedziby.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
    
Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator –Prezydent Miasta Rzeszowa wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email : iod@erzeszow.pl
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA
    
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:

·         wydania Pani/Panu dowodu osobistego.

·         unieważnienia Pani/Pana dowodu osobistego z powodu:

-         zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu,

-         zmiany danych zawartych w dowodzie,

-         upływu terminu ważności dowodu,

-         utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu.

·         uzyskania przez Panią/Pana zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o dowodach osobistych.

ODBIORCY DANYCH

W celu sporządzenia dowodu osobistego Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Ponadto dane mogą być udostępniane zgodnie z przepisami ustawy o dowodach osobistych służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ
    
Pani/Pana dane dotyczące utraconego dowodu osobistego (skradzionego lub zagubionego) będą przekazywane do Systemu Informacyjnego Schengen II na podstawie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym. Dane będą przekazywane za pośrednictwem Krajowego Systemu Informatycznego prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
    
Dane w Rejestrze Dowodów Osobistych będą przetwarzane bezterminowo.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
    

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
    
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH
    
Pani/Pana dane do Rejestru Dowodów Osobistych wprowadzane są przez następujące organy:

-         organ gminy, który wydaje lub unieważnia dowód osobisty,

-         ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który personalizuje dowód osobisty

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
    
Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o dowodach osobistych.

Dane karty usług
Opracował Agnieszka Czarnota 20.11.2019
Sprawdził Adam Litwa 20.11.2019
Zatwierdził Adam Litwa
20.11.2019
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Agnieszka Czarnota
20.11.2019

Załączniki: