Sprawy obywatelskie

Punkt Obsługi Mieszkańców

Wniosek o objęcie patronatem honorowym lub udział w komitecie honorowym

Urząd Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2019-01-01

Uzyskanie patronatu honorowego Prezydenta Miasta Rzeszowa lub udział w komitecie honorowym
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
Wypełniony i podpisany wniosek o honorowy patronat lub członkostwo w komitecie honorowym Prezydenta Miasta Rzeszowa. 
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Wniosek można złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem:
- poczty elektronicznej, na adres e-mail Kancelarii Urzędu Miasta Rzeszowa: umrz@erzeszow.pl,
- za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Rzeszowa na platforma ePUAP http://epuap.gov.pl, w celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP

3. Opłaty
Postępowanie nie podlega opłatom
4. Miejsce złożenia dokumentów

Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Rzeszowa w Ratuszu
(Rynek 1, 35-064 Rzeszów); poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 7.30 do15.30 , środa: od 7.30 do 17.00

Punkt informacyjny w Hipermarkecie Bi1
(Al. Witosa 21); wtorek – sobota, od 9.00 do 17.00

Punkty Obsługi Mieszkańców:
• Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa. Centrum Kulturalno-Handlowym Millenium Hall. Punkt jest czynny 6 dni w tygodniu (poniedziałek - sobota) od 10.00 do 18.00. Zlokalizowany jest na II piętrze.
• Punkt Obsługi Mieszkańców w galerii handlowej „Nowy Świat”. Jest on czynny przez 6 dni w tygodniu (poniedziałek - sobota) od 10.00 do 18.00. Punkt mieści się na I piętrze galerii.
• Punkt Obsługi Mieszkańców w Centrum Handlowym „Plaza Rzeszów”. Jest on czynny przez 6 dni w tygodniu (poniedziałek - sobota) od 10.00 do 18.00. Punkt mieści się na I piętrze.
• Punkt Obsługi Mieszkańców w Galerii „Rzeszów”. Jest on czynny przez 6 dni w tygodniu (poniedziałek - sobota) od 10.00 do 18.00. Punkt mieści się na piętrze +2.

5. Sposób i termin załatwienia sprawy
5.1. Organizator zwraca się do Prezydenta Miasta Rzeszowa z wnioskiem o przyznanie patronatu Prezydenta Miasta Rzeszowa dla danej imprezy lub wydarzenia, lub o udział Prezydenta Miasta Rzeszowa w komitecie honorowym.
5.2. Termin składania wniosku o przyznanie Patronatu Prezydenta Miasta Rzeszowa nie może być krótszy niż 4 tygodnie przed planowaną datą organizacji przedsięwzięcia. W uzasadnionych, szczególnych przypadkach, wniosek złożony w terminie późniejszym niż określony niniejszą procedurą może zostać rozpatrzony, gdy organizowane przedsięwzięcie przyczynia się do promocji miasta Rzeszowa, ma istotne znacznie dla mieszkańców Rzeszowa lub służy ideom i wartościom godnym poparcia.
5.3. Wniosek może być przesłany w następujący sposób:
- pocztą tradycyjną na adres: Prezydent Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów,
- pocztą elektroniczną na adres umrz@erzeszow.pl,
- za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Rzeszowa
na platformie ePUAP http://epuap.gov.pl, w celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP. 
5.4. Wniosek zostaje zarejestrowany w elektroniczny rejestrze przesyłek wpływających
i wychodzących prowadzony w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Rzeszowa.
5.5. Punkt kancelaryjny wydaje na żądanie składającego wniosek potwierdzenie jego otrzymania (na kopii pisma).
5.6. Wniosek za pośrednictwem sekretariatu zostaje przekazany Prezydentowi Miasta Rzeszowa lub Zastępcom Prezydenta Miasta Rzeszowa, lub Sekretarzowi Miasta zgodnie z podziałem zadań, kompetencji i odpowiedzialności, w celu wydania opinii i zadekretowania wniosku.
5.7. O decyzji dotyczącej przyznania Patronatu Prezydenta Miasta Rzeszowa Kancelaria Ogólna informuje organizatora niezwłocznie, w formie pisemnej, bez konieczności podania uzasadnienia.
5.8. Termin załatwienia sprawy: 30 dni od daty złożenia wniosku.
6. Tryb odwoławczy
Nie dotyczy
7. Podstawa prawna
Art. 31 ustawy z dnia 8 maca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) 
8. Uwagi

1) Prezydent Miasta Rzeszowa nie obejmuje patronatu nad całokształtem działalności osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, firm, stowarzyszeń i fundacji.
2) W przypadku przedsięwzięć cyklicznych o honorowy patronat lub udział w komitecie honorowym należy występować każdorazowo.
3) Przyjęcie honorowego patronatu lub uczestnictwo w komitecie honorowym nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego.
4) Z wnioskiem o honorowy patronat lub udział w komitecie honorowym występuje organizator przedsięwzięcia.
5) Organizator może posługiwać się informacją o przyznanym wyróżnieniu w postaci patronatu honorowego lub uczestnictwa w komitecie honorowym dopiero po otrzymaniu pozytywnej decyzji Prezydenta Miasta Rzeszowa.
6) W szczególnych przypadkach Prezydent Miasta Rzeszowa może cofnąć decyzję przyznającą dane wyróżnienie w postaci patronatu honorowego lub uczestnictwa w komitecie honorowym, o czym organizator jest informowany niezwłocznie w formie pisemnej.

Dane karty usług
Opracował Agnieszka Szafirska data
Zatwierdził Ewa Tyralik data
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Agnieszka Szafirska data
Załączniki: