Zaświadczenie z akt ewidencji ludności

Urząd Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2019-11-20

Zaświadczenie z akt ewidencji ludności
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
·  wniosek o wydanie zaświadczenia

·  dowód osobisty lub paszport

·  w przypadku zaświadczenia, że w lokalu nikt nie jest zameldowany - do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu* (tylko w przypadku, gdy właściciel nie był zameldowany w tym lokalu)
* oryginał dokumentu do wglądu,  tj. w szczególności: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Nie dotyczy.
3. Opłaty
Opłata skarbowa:

    za wydanie zaświadczenia np. o zameldowaniu, wymeldowaniu, braku osób zameldowanych w lokalu - 17 zł  
    za udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł
    Opłatę wnosi się na rachunek bankowy organu udostępniającego dane: BANK PKO BP RZESZÓW nr rachunku : 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423.

Opłacie skarbowej nie podlegają zaświadczenia wydane w sprawach wymienionych w art. 2 ustawy o opłacie skarbowej.
4. Miejsce złożenia dokumentów
Wydział Spraw Obywatelskich ul. Okrzei 1, pok. 14-15 tel. 17 875 43 89,93,81,91, pok. 3 a tel. 17 875 43 92
5. Sposób i termin załatwienia sprawy
Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.
6. Tryb odwoławczy
Odmowa wydania zaświadczenia bądź odmowa wydania zaświadczenia o żądanej treści następuje w drodze postanowienia. Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.
7. Podstawa prawna

    Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U.2018.1382 j.t)
    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego( Dz.U.2018.2096.j.t.)
    Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827.j.t.)
8. Uwagi
Przetwarzanie danych osobowych interesantów Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Rzeszowa

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów

2.     Inspektorem ochrony danych jest Antoni Wilk, e-mail:

iod@erzeszow.pl, tel. 17 748 4499

3.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypłaty pomocy repatriantowi zamieszkałemu na terenie Rzeszowa na pokrycie kosztów remontu- na podstawie przepisów prawa wymienionych w pkt. 7

4.     Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5.     Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

6.     Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

7.     Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Państwa i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości usług.
Dane karty usług
Opracował Agnieszka Czarnota 20.11.2019
Sprawdził Adam Litwa
20.11.2019
Zatwierdził Adam Litwa
20.11.2019
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Agnieszka Czarnota
20.11.2019
Załączniki: