Nadzór nad działalnością stowarzyszeń

Urząd Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2019-11-20

Rejestracja stowarzyszenia zwykłego
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
1. Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych.

2. Regulamin działalności.

3. Listę założycieli stowarzyszenia zwykłego, zawierająca ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli.

4. Imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu.

5. Adres siedziby stowarzyszenia.
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Nie dotyczy
3. Opłaty
Złożenie dokumentów o wpis stowarzyszenia do ewidencji stowarzyszeń zwykłych  nie podlega opłacie skarbowej.

Wydanie zaswiadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Opłaty można wnieść na rachunek bankowy:Bank PKO BP Rzeszów,  nr:  17 1020 4391 2018 0062 0000 0423,  z zaznaczeniem  „opłata skarbowa”.
4. Miejsce złożenia dokumentów
Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Okrzei 1, parter, pok. 11, tel. 17 875 43 79 .
5. Sposób i termin załatwienia sprawy
 Przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe albo zarząd składają wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych. Stowarzyszenie zwykłe powstaje i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do ewidencji. Organ nadzorujący informuje niezwłocznie przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd o dokonaniu wpisu do ewidencji albo bezskuteczności wniosku o wpis.
W terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie znowelizowanej ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. z 2015. 1923 ) czyli od 20 maja 2016 r., stowarzyszenia zwykłe działające na podstawie przepisów dotychczasowych są obowiązane dostosować swoje statuty do wymagań w/w ustawy i dokonać wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych. Brak wpisu skutkuje rozwiązaniem stowarzyszenia zwykłego z mocy prawa.
Wymagane dokumenty należy złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich, ul. Okrzei 1, parter, pok. 11, tel. 17 875 43 88 lub 875 43 79.
Zarząd stowarzyszenia rejestrowego składa wniosek o wpis stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego. Sąd rejestrowy wydaje postanowienie o wpisie stowarzyszenia do Krajowego rejestru Sądowego po stwierdzeniu, że jego statut jest zgodny z przepisami prawa i założyciele spełniają wymagania określone ustawą. O wpisie stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego sąd zawiadamia właściwy organ nadzorujący, przesyłając mu jednocześnie odpis postanowienia o wpisie, statut stowarzyszenia, listę założycieli i podjęte uchwały.
Zarząd terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia jest obowiązany, w terminie 14 dni od chwili jej powołania, zawiadomić o tym organ nadzoru
6. Tryb odwoławczy
Brak
7. Podstawa prawna
- ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r.- Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 2019.713 t.j. )

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów      ( Dz.U.2016.644 )

-Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U.2018.1044)

8. Uwagi

Wydział Spraw Obywatelskich z upoważnienia Prezydenta Miasta Rzeszowa sprawuje nadzór nad stowarzyszeniami mającymi siedzibę na terenie miasta, z wyjątkiem stowarzyszeń działających w oparciu o ustawę o kulturze fizycznej którymi zajmuje się Wydział Kultury i Sportu
Przetwarzanie danych osobowych interesantów Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Rzeszowa

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:

1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów

2.   Inspektorem ochrony danych jest Antoni Wilk, e-mail: iod@erzeszow.pl, tel. 17 748 4499

3.   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji stowarzyszenia zwykłego - na podstawie przepisów prawa wymienionych w pkt. 7

4.   Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5.   Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

6.   Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

7.   Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Państwa i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości usług.

Dane karty usług
Opracował Agnieszka Czarnota 20.11.2019
Sprawdził Adam Litwa
20.11.2019
Zatwierdził Adam Litwa 20.11.2019
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Agnieszka Czarnota 20.11.2019