Udostepnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych

Urząd Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2019-11-22

 
Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych
Dowód opłaty za udostępnienie danych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych w trybie jednostkowym w wysokości 31 zł za dane dotyczących jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby
Pełnomocnictwo szczególne w którego zakresie wpisane jest upoważnienie do reprezentowania w sprawie udostępnienia danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dowód opłaty skarbowej za pełnomocnictwo17 zł. (w przypadku działania  przez pełnomocnika)
Dokumenty mogące potwierdzić interes prawny, między innymi wezwania sądowe, wezwania komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie wobec wnioskodawcy osoby, której dane mają być udostępnione (np. kopie wyroków sądowych, umów, wezwań do   Zapłaty, faktur, postanowień i decyzji innych organów)
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Przez platformę E puap przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Oznacza to, że wniosek ma być podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym E puap.
3. Opłaty
Opłata za udostępnienie danych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych w trybie jednostkowym 31 zł. za dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby
Opłata skarbowa za pełnomocnictwo, gdy strona działa przez pełnomocnika - 17 zł

Opłaty można wnieść na rachunek bankowy:

Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa 17 zł : Bank PKO BP Rzeszów,  nr:  17 1020 4391 2018 0062 0000 0423,  z zaznaczeniem  „opłata skarbowa”.

Opłata skarbowa za udostępnienie jednostkowych danych 31 zł :  Bank PKO BP  Rzeszów,  nr:  36 1020 4391 0000 6802 0144 6541,   z zaznaczeniem  „opłata za udostępnienie danych”.
4. Miejsce złożenia dokumentów
Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Okrzei 1, parter, pok. 11 tel. 17 875 43 88, 17 875 43 90.
5. Sposób i termin załatwienia sprawy
Dane jednostkowe udostępnia się na wniosek osób lub jednostek organizacyjnych złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Oznacza to, że wniosek ma być podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym e PUAP.
Termin załatwienia sprawy: Bez zbędnej zwłoki, jednak nie dłużej niż 30 dni.
6. Tryb odwoławczy
Odmowa udostępnienia danych osobowych następuje w drodze decyzji administracyjnej.  Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
7. Podstawa prawna
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U.2017.1464 j.t.)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz.319.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096.j.t)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827.j.t)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1604).
8. Uwagi

Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:
W trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych udostępnia się dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby na jednorazowy wniosek złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Do korzystania z udostępniania danych w trybie jednostkowym są uprawnione:

w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawach szczególnych:
 - organy prokuratury; organy Policji; Komendant Główny Straży Granicznej; Szef Służby Wywiadu Wojskowego; Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego; organy Służby Celnej Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej; Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; Szef Agencji Wywiadu; Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego; Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych; wywiad skarbowy
  - sądy
 inne podmioty - jeżeli:

- wykażą w tym interes prawny
    lub
 - wykażą w tym interes faktyczny, a podmiot udostępniający dane uzyska zgodę osoby, której udostępniane dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych interesantów Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Rzeszowa
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów

2.     Inspektorem ochrony danych jest Antoni Wilk, e-mail:

iod@erzeszow.pl, tel. 17 748 4499

3.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udostępnienia danych z Rejestru Dowodów Osobistych - na podstawie przepisów prawa wymienionych w pkt. 7

4.     Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5.     Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

6.     Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

7.     Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Państwa i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości usług.

Dane karty usług
Opracował Agnieszka Czarnota 22.11.2019
Sprawdził Adam Litwa
22.11.2019
Zatwierdził Adam Litwa
22.11.2019
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Agnieszka Czarnota
22.11.2019
Załączniki: