Wypłata jednorazowej pomocy repatriantom zamieszkałym na terenie Rzeszowa

Urząd Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2019-11-20

Wypłata jednorazowej pomocy repatriantom zamieszkałym na terenie Rzeszowa

 

 
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
Wniosek o wypłatę należności, do którego należy dołączyć decyzję Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji przyznającą pomoc ze środków celowych budżetu państwa.
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Nie dotyczy
3. Opłaty
Podanie  nie podlega opłacie skarbowej.
4. Miejsce złożenia dokumentów
 Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Okrzei 1, parter, pok. 11, tel. 17 875 43 88.
5. Sposób i termin załatwienia sprawy
Przygotowanie wniosku Prezydenta Miasta Rzeszowa do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie o przekazanie dotacji na realizację decyzji o wypłacie jednorazowej pomocy.
Po otrzymaniu dotacji oraz ujęciu jej w planie budżetu miasta, przekazanie uwierzytelnionej kopii decyzji do Wydziału Finansowego celem wypłaty należności.
Zawiadomienie o wypłacie należności przesyła się, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, osobie wnoszącej podanie
6. Tryb odwoławczy
Brak
7. Podstawa prawna
art. 17 ust. 8 i art. 19 ust.1 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o repatriacji (Dz.U.2018.609.j.t.)

-§ 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie podziału rezerwy celowej budzetu państwa "Pomoc dla repatriantów" (Dz.U. 2017.1009)

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018.609.j.t.).

8. Uwagi

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Rzeszowa załatwia wnioski o wypłatę należności w zakresie: wypłaty jednorazowej pomocy repatriantowi oraz przybywającym z nim do Polski członkom najbliższej rodziny na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie oraz na pokrycie kosztów związanych z podjęciem nauki przez niepełnoletniego.
Wysokość pomocy przyznanej repatriantowi określa decyzja Prezesa Urzędu do Spraw Repatriantów i Cudzoziemców.

Przetwarzanie danych osobowych interesantów Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Rzeszowa

 Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:

 1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów

2.     Inspektorem ochrony danych jest Antoni Wilk, e-mail:

iod@erzeszow.pl, tel. 17 748 4499

 3.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udostępnienia danych z rejestru wyborców - na podstawie przepisów prawa wymienionych w pkt. 7

 4.     Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 5.     Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

 6.     Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

 7.     Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8.     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Państwa i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości usług.

Dane karty usług
Opracował Agnieszka Czarnota 20.11.2019
Sprawdził Adam Litwa 20.11.2019
Zatwierdził Adam Litwa
20.11.2019
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Agnieszka Czarnota
20.11.2019