Reklamacja na nieprawidłowości w rejestrze wyborców lub w spisie wyborców

Urząd Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2019-11-20

 Reklamacja na nieprawidłowości w rejestrze wyborców lub spisie wyborców
 
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
Pisemna reklamacja na nieprawidłowości w rejestrze wyborców lub w spisie wyborców.
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Nie dotyczy
3. Opłaty
Reklamacja nie podlega opłacie skarbowej.
4. Miejsce złożenia dokumentów
Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Okrzei 1, parter, pok. 14 -15, tel: 1 77 88 99 00.
5. Sposób i termin załatwienia sprawy
Sposób i termin załatwienia sprawy: a) 3 dni od daty wniesienia reklamacji na nieprawidłowości w rejestrze wyborców lub odmowy wpisa­nia do rejestru wyborców,

b) 2 dni od daty wniesienia reklamacji na nieprawidłowości w spisie wybor­ców.

Sprawa rozpatrywana jest w formie decyzji administracyjnej.  
  
6. Tryb odwoławczy
Odnośnie pkt. a) od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru oraz nieprawidłowości w rejestrze wy­borców przysługuje stronie prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Rzeszowie w terminie 3 dni od daty otrzymania jej za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa,

Odnośnie pkt. b) Od decyzji nie uwzględniającej reklamacji lub powodującej skreślenie ze spisu wyborców przysługuje stronie prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Rzeszowie w terminie 2 dni od daty otrzymania decyzji.
7. Podstawa prawna
art. 20 § 4; art. 22 i art. 37 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy Dz.U.2017.15.j.t.).
8. Uwagi

Reklamacja  dotyczyć może pominięcia wyborcy w rejestrze lub spisie, wpisania do rejestru lub spisu osoby, która nie ma prawa wybierania, niewłaściwych danych osobowych wyborcy, objęcia rejestrem osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze gminy.

Reklamację w sprawie nieprawidłowości sporządzania spisu wnosi się w okresie udostępniania spisu do wglądu.

Przetwarzanie danych osobowych interesantów Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Rzeszowa
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów

2.     Inspektorem ochrony danych jest Antoni Wilk, e-mail:

iod@erzeszow.pl, tel. 17 748 4499

3.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zgłoszenia reklamacji na nieprawidłowości w rejestrze wyborców lub spisie wyborców - na podstawie przepisów prawa wymienionych w pkt. 7

4.     Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5.     Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

6.     Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

7.     Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Państwa i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości usług.

Dane karty usług
Opracował Agnieszka Czarnota 20.11.2019
Sprawdził Adam Litwa
20.11.2019
Zatwierdził Adam Litwa
20.11.2019
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Agnieszka Czarnota 20.11.2019