Uznawanie orzeczeń zagranicznych wydanych w państwach nie należących do Unii Europejskiej

Urząd Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2019-01-01

DOŁĄCZENIE WZMIANKI DODATKOWEJ W AKCIE MAŁŻEŃSTWA
NA PODSTAWIE ORZECZENIA
ODNOSZĄCEGO SIĘ DO ROZWODU, SEPARACJI LUB UNIEWAŻNIENIA MAŁŻEŃSTWA W OPARCIU O PRZEPISY KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

- wniosek o dołączenie wzmianki dodatkowej w akcie małżeństwa,
- urzędowy odpis orzeczenia odnoszącego się do rozwodu, separacji lub unieważnienia małżeństwa,
- dokument stwierdzający, że orzeczenie jest prawomocne, chyba że prawomocność orzeczenia wynika z jego treści,
- dowód zapłaty opłaty skarbowej,
- ważny dokument stwierdzający tożsamość – do wglądu,
- uwierzytelniony przekład na język polski dokumentów wydanych w języku obcym,
- dodatkowo, jeżeli orzeczenie zostało wydane w postępowaniu, w którym pozwany nie wdał się w spór co do istoty sprawy, należy przedstawić dokument stwierdzający, że pismo wszczynające postępowanie zostało mu doręczone


Dokumenty w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez:

- tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości,
- tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG),
- konsula.


Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:

- dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula,
- dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski.

2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną

Wniosek o dołączenie wzmianki dodatkowej w akcie małżeństwa, można przesłać drogą elektroniczną jeżeli Wnioskodawca może opatrzyć go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Zgodnie z przepisami prawa, uwierzytelnianie użytkowników systemu teleinformatycznego korzystających z usług online udostępnianych przez podmioty określone w ustawie  z dnia 17 lutego 2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne wymaga użycia profilu zaufanego ePUAP lub danych weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego. Adres profilu zaufanego ePUAP:  http://epuap.gov.pl
Wymagane przez przepis prawa załączniki, (w szczególności: m.in. dokumenty sądowe wraz z tłumaczeniem) należy złożyć w oryginale, w formie papierowej.

3. Opłaty

Opłacie skarbowej podlega:
- dołączenie wzmianki dodatkowej - 11 zł.
- pełnomocnictwo, jeśli takie zostało udzielone 17,00 zł.

Pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki) oraz rodzeństwu i małżonkowi nie podlega opłacie skarbowej.

Opłatę skarbową można uiścić:
- przelewem na konto Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1, nr rachunku 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
- na miejscu, w kasie urzędu pok. nr 4, parter.

4. Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Rzeszowie
Pl. Ofiar Getta 7
35-002 Rzeszów
II piętro, pok. 32
tel. 17 788 99 00

5. Sposób i termin załatwienia sprawy

Sposób załatwienia sprawy:
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego uznaniu przez kierownika urzędu stanu cywilnego podlegają orzeczenia wydane po 01 lipca 2009 r.. Orzeczenia wydane do dnia 01 lipca 2009 r. w państwach nie będących członkami Unii Europejskiej (oraz Danii) podlegają uznaniu w postępowaniu sądowym z wyjątkiem państw, z którymi obowiązują umowy dwustronna o uznawaniu orzeczeń z mocy prawa.

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

6. Tryb odwoławczy

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, który odmawia na podstawie art. 1146 Kodeksu postępowania cywilnego dokonania czynności na podstawie orzeczenia organu państwa obcego, zawiadamia Wnioskodawcę pisemnie o przyczynach odmowy, informując o prawie wystąpienia w trybie art. 1148 Kodeksu postepowania cywilnego do sądu powszechnego o rozstrzygnięcie, czy orzeczenie organu państwa obcego podlega albo nie podlega uznaniu.

7. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1460 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego  (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 463),
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów  realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U z 2020 r., poz. 346 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji  elektronicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 162 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 195),
Ustawa z dnia 06 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 332),
Ustawa z dnia 13 lipca 2006r. o dokumentach paszportowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 617),
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2357 z późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1904),
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r. Nr 187 poz.1330),
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości i planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 208, poz.1375),
Konwencja haska z 5 października 1961 r. znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz.U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938).

8. Uwagi

Powyższa procedura nie dotyczy orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych podlegających uznaniu na podstawie wiążących Rzeczpospolitą Polską wielostronnych i dwustronnych umów międzynarodowych.

W oparciu o przepisy Kodeksu postępowania cywilnego orzeczenie nie podlega uznaniu, jeżeli:
- nie jest prawomocne w państwie, w którym zostało wydane; zapadło w sprawie należącej do wyłącznej jurysdykcji sądów polskich;
- pozwanemu, który nie wdał się w spór co do istoty sprawy, nie doręczono  należycie i w czasie umożliwiającym podjęcie obrony pisma wszczynającego postępowanie;
- strona w toku postępowania była pozbawiona możności obrony;
- sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami zawisła w Rzeczypospolitej Polskiej wcześniej niż przed sądem państwa obcego;
- jest sprzeczne z wcześniej wydanym prawomocnym orzeczeniem sądu polskiego albo wcześniej wydanym prawomocnym orzeczeniem sądu państwa obcego, spełniającym przesłanki jego uznania w Rzeczypospolitej Polskiej, zapadłymi w sprawie o to samo roszczenie między tymi samymi stronami;
- uznanie byłoby sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej (klauzula porządku publicznego).

Przeszkody określone w pkt 5 i 6 stosuje się odpowiednio do sprawy zawisłej przed innym niż sąd organem polskim lub organem państwa obcego oraz do rozstrzygnięcia wydanego przez inny niż sąd organ polski lub organ państwa obcego.

Apostille

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może wezwać Wnioskodawcę do dokonania procesu legalizacji dokumentu.

Formy legalizacji:
-legalizacja pełna – przeprowadzana przez polskiego konsula,
- apostille – jeżeli dokument jest wystawiony przez władze państwa, które jest stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U.  z 2005 r.  Nr 112, poz. 938).

Legalizacja jest podstawowym sposobem uwierzytelniania zagranicznych dokumentów. Polega na stwierdzeniu zgodności dokumentu z prawem miejsca jego wystawienia przez urzędnika konsularnego celem posługiwania się nim w innym państwie niż państwo jego wystawienia.

Apostille jest to klauzula wydawana przez właściwy organ państwa, z którego dokument pochodzi. Sporządzana jest według wzoru załączonego do konwencji i ma formę adnotacji dokonywanej na dokumencie. Dokument poświadczony Apostille może być przedłożony właściwym władzom, urzędom i instytucjom innego państwa z pominięciem dodatkowych legalizacji. Aby uzyskać klauzulę „Apostille” na urzędowych dokumentach zagranicznych celem posługiwania się nimi w państwach, które są stroną Konwencji haskiej, należy zwrócić się do organów państwa pochodzenia dokumentu.
Aktualny wykaz państw stron Konwencji haskiej jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych:
https:// www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/apostille.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Przetwarzanie danych osobowych interesantów Urzędu Stanu Cywilnego
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1.    Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1,35-064 Rzeszów.
2.    Administrator – Gmina Miasto Rzeszów wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować:
•    osobiście: w budynku przy ul. Rynek 7, 35 – 064 Rzeszów,
•    pisemnie na adres siedziby inspektora,
•    pisząc e-mail na adres: iod@erzeszow.pl.
3.    Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań z zakresu rejestracji stanu cywilnego – na podstawie przepisów określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.463).
4.    Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5.    Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
6.    Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
7.    Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
8.    Podanie danych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

Dane karty usług
Opracował Elżbieta GNATEK-OZÓG 01 grudnia 2019
Sprawdził Jerzy WIKTOR
01 grudnia 2019
Zatwierdził Jerzy WIKTOR
01 grudnia 2019
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Elżbieta GNATEK-OŻÓG
01 grudnia 2019

Załączniki: