Sporządzanie testamentu przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

Urząd Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2019-01-01

SPORZĄDZENIE TESTAMENTU PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
 • Wniosek o sporządzenie protokołu zawierającego ostatnią wolę spadkodawcy,
 • Dowody osobiste spadkodawcy i świadków – do wglądu,
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Brak możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną.
3. Opłaty
Sporządzenie testamentu allograficznego – 22 zł

Opłatę skarbową można uiścić:
 •     przelewem na konto Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1, nr rachunku 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
 •     na miejscu, w kasie urzędu, parter, pok. nr 4.
4. Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Stanu Cywilnego w Rzeszowie,
pl. Ofiar Getta 7,
II piętro, pok. 33b,
tel.: 1 77 88 99 00
5. Sposób i termin załatwienia sprawy

Sposób załatwienia sprawy:
Spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że w obecności dwóch świadków oświadczy swoją ostatnią wolę ustnie wobec kierownika urzędu stanu cywilnego. Oświadczenie spadkodawcy spisuje się w protokole z podaniem daty jego sporządzenia. Protokół odczytuje się spadkodawcy w obecności świadków. Protokół powinien być podpisany przez spadkodawcę, przez osobę, wobec której wola została oświadczona oraz przez świadków. Jeżeli spadkodawca nie może podpisać protokołu, należy to zaznaczyć w protokole ze wskazaniem przyczyny braku podpisu.

Przy sporządzeniu testamentu obowiązkowa jest obecność 2 pełnoletnich świadków, których udział zapewnia spadkodawca.

Świadkiem nie może być osoba, która:

 • nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • niewidoma, głucha, niema,
 • nie umie czytać i pisać,
 • nie włada językiem polskim,
 • została skazana prawomocnym wyrokiem za fałszywe zeznania,
 • jest spokrewniona w pierwszym stopniu i drugim stopniu ze spadkodawcą,
 • dla której w testamencie przewidziane są jakieś korzyści.


Termin załatwienia sprawy: niezwłocznie.

W celu ustalenia dogodnego terminu sporządzenia testamentu uprzejmie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem: 1 77 88 99 00

6. Tryb odwoławczy
Nie dotyczy.
7. Podstawa prawna
 • art. 951, 956, 957 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1145 z późn. zm.),
 • część I, kol. 3 pkt 5 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1000 z późn. zm.).
8. Uwagi

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Przetwarzanie danych osobowych interesantów Urzędu Stanu Cywilnego
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1.    Administratorem Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1,35-064 Rzeszów.
2.    Administrator – Gmina Miasto Rzeszów wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować:
•    osobiście: w budynku przy ul. Rynek 7, 35 – 064 Rzeszów,
•    pisemnie na adres siedziby inspektora,
•    pisząc e-mail na adres : iod@erzeszow.pl.
3.    Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań z zakresu rejestracji stanu cywilnego – na podstawie przepisów określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.2224 z późn. zm.).
4.    Odbiorcami Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5.    Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
6.    Posiada Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
7.    Ma Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
8.    Podanie danych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne

Dane karty usług
Opracował Jerzy Wiktor 02.01.2020
Sprawdził Jerzy Wiktor
02.01.2020
Zatwierdził Jerzy Wiktor
02.01.2020
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Jolanta Pasierb
02.01.2020

Załączniki: