Sporządzanie testamentu przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

Urząd Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2019-01-01

SPORZĄDZENIE TESTAMENTU PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
 • Wniosek o sporządzenie protokołu zawierającego ostatnią wolę spadkodawcy,
 • Dowody osobiste spadkodawcy i świadków – do wglądu,
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Brak możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną.
3. Opłaty
Sporządzenie testamentu allograficznego – 22 zł

Opłatę skarbową można uiścić:
 •     przelewem na konto Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1, nr rachunku 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
 •     na miejscu, w kasie urzędu, parter, pok. nr 4.
4. Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Stanu Cywilnego w Rzeszowie,
pl. Ofiar Getta 7,
II piętro, pok. 33b,
tel.: 1 77 88 99 00
5. Sposób i termin załatwienia sprawy

Sposób załatwienia sprawy:
Spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że w obecności dwóch świadków oświadczy swoją ostatnią wolę ustnie wobec kierownika urzędu stanu cywilnego. Oświadczenie spadkodawcy spisuje się w protokole z podaniem daty jego sporządzenia. Protokół odczytuje się spadkodawcy w obecności świadków. Protokół powinien być podpisany przez spadkodawcę, przez osobę, wobec której wola została oświadczona oraz przez świadków. Jeżeli spadkodawca nie może podpisać protokołu, należy to zaznaczyć w protokole ze wskazaniem przyczyny braku podpisu.

Przy sporządzeniu testamentu obowiązkowa jest obecność 2 pełnoletnich świadków, których udział zapewnia spadkodawca.

Świadkiem nie może być osoba, która:

 • nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • niewidoma, głucha, niema,
 • nie umie czytać i pisać,
 • nie włada językiem polskim,
 • została skazana prawomocnym wyrokiem za fałszywe zeznania,
 • jest spokrewniona w pierwszym stopniu i drugim stopniu ze spadkodawcą,
 • dla której w testamencie przewidziane są jakieś korzyści.


Termin załatwienia sprawy: niezwłocznie.

W celu ustalenia dogodnego terminu sporządzenia testamentu uprzejmie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem: 1 77 88 99 00

6. Tryb odwoławczy
Nie dotyczy.
7. Podstawa prawna
 • art. 951, 956, 957 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.),
 • część I, kol. 3 pkt 5 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.).
8. Uwagi

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Przetwarzanie danych osobowych interesantów Urzędu Stanu Cywilnego
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1.    Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1,35-064 Rzeszów.
2.    Administrator – Gmina Miasto Rzeszów wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować:
•    osobiście: w budynku przy ul. Rynek 7, 35 – 064 Rzeszów,
•    pisemnie na adres siedziby inspektora,
•    pisząc e-mail na adres: iod@erzeszow.pl.
3.    Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań z zakresu rejestracji stanu cywilnego – na podstawie przepisów określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.463).
4.    Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5.    Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
6.    Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
7.    Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
8.    Podanie danych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

Dane karty usług
Opracował Jerzy Wiktor 02.01.2020
Sprawdził Jerzy Wiktor
02.01.2020
Zatwierdził Jerzy Wiktor
02.01.2020
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Jolanta Pasierb
02.01.2020

Załączniki: