Sporządzenie aktu urodzenia dla dziecka martwo urodzonego

Urząd Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2019-01-01

SPORZĄDZENIE AKTU URODZENIA DLA DZIECKA MARTWO URODZONEGO
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
 • Ważne dokumenty stwierdzające tożsamość – do wglądu,
 • Karta martwego urodzenia – przekazana przez podmiot wykonujący działalność leczniczą.
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną

Za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP.

3. Opłaty
Zwolnione z opłaty skarbowej jest:
 • sporządzenie aktu urodzenia dziecka,
 • pierwszy odpis skrócony aktu urodzenia.
Opłacie skarbowej podlega:
 • kolejny odpis aktu urodzenia dziecka – skrócony 22 zł, zupełny 33 zł,
 • pełnomocnictwo do zgłoszenia urodzenia, jeśli takie zostało udzielone – 17,00 zł.
Zwolnione z opłaty skarbowej jest pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci) oraz rodzeństwu.

Opłatę skarbową można uiścić:
 • przelewem na konto Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1,
 • nr rachunku: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423;
 • na miejscu, w kasie urzędu pok. nr 4.

Opłacie skarbowej nie podlegają odpisy aktów stanu cywilnego do spraw m.in.: alimentacyjnych, opieki, kurateli, przysposobienia, ubezpieczenia społecznego (ZUS, KRUS), ubezpieczenia zdrowotnego, opieki społecznej, zatrudnienia, świadczeń socjalnych, nauki, szkolnictwa, świadczeń rodzinnych (np. zasiłek rodzinny, zapomogaz tytułu urodzenia dziecka), wystawienia dowodu osobistego i paszportu.

4. Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Rzeszowie,
Pl. Ofiar Getta 7
35-002 Rzeszów
II piętro, pok. 42
tel. 1 77 88 99 00

5. Sposób i termin załatwienia sprawy

Sposób załatwienia sprawy: Urodzenie rejestruje się w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym dla miejsca urodzenia dziecka.

Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje sporządzenie aktu urodzeniaz urzędu oraz nadanie dziecku z urzędu imienia najczęściej używanego w kraju. Kierownik urzędu stanu cywilnego informuje rodziców dziecka o jego sporządzeniu.
Zgłoszenia urodzenia dokonują matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. Matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, dokonują zgłoszenia urodzenia, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
W pozostałych przypadkach zgłoszenia urodzenia dokonują przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki.
Zgłoszenia urodzenia dziecka można dokonać przez pełnomocnika.
Urodzenie dziecka martwego należy zgłosić w ciągu 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia.

Termin załatwienia sprawy: Niezwłocznie.

6. Tryb odwoławczy

Odwołania w sprawie odmowy sporządzenia aktu urodzenia dziecka martwo urodzonego rozpatruje Wojewoda Podkarpacki

adres: Podkarpacki Urząd Wojewódzki, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów.
Odwołanie kieruje się do Wojewody za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Rzeszowie.

Termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

7. Podstawa prawna
 • Art. 13, 14, 17, 55, 56, 57, 59 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2224 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1904)
 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia (Dz. U. z 2017r., poz. 2305)
 • Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1473 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.)
 • art. 4, 5, ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 332)
 • Art. 4 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 617)
8. Uwagi

W przypadku osoby, której osobisty udział w czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego w siedzibie urzędu stanu cywilnego nie jest możliwy z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, czynności tej można dokonać w miejscu pobytu tej osoby, jeżeli pozwalają na to okoliczności.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Przetwarzanie danych osobowych interesantów Urzędu Stanu Cywilnego
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1.    Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1,35-064 Rzeszów.
2.    Administrator – Gmina Miasto Rzeszów wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować:
•    osobiście: w budynku przy ul. Rynek 7, 35 – 064 Rzeszów,
•    pisemnie na adres siedziby inspektora,
•    pisząc e-mail na adres: iod@erzeszow.pl.
3.    Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań z zakresu rejestracji stanu cywilnego – na podstawie przepisów określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.463).
4.    Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5.    Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
6.    Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
7.    Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
8.    Podanie danych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

Dane karty usług
Opracował Ewa Kalandyk data
Sprawdził Jerzy Wiktor data
Zatwierdził Jerzy Wiktor data
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Alina Bandelak data

Załączniki: