Zgłoszenie zgonu

Urząd Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2019-01-01

   ZGŁOSZENIE ZGONU
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
 • karta zgonu wydana przez lekarza lub placówkę służby zdrowia,
 • zezwolenie na pochowanie zwłok, wydane przez prokuratora w sytuacji uzasadnionego podejrzenia, że przyczyną śmierci było przestępstwo,
 • dowód osobisty osoby zmarłej,
 • paszport osoby zmarłej,
 • książeczka wojskowa osoby zmarłej,
 • ważny dokument stwierdzający tożsamość osoby zgłaszającej zgon – do wglądu. 
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Brak możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną.
3. Opłaty
Zwolnione z opłaty skarbowej jest:
 •     sporządzenie aktu zgonu,
 •     pierwszy odpis skrócony aktu zgonu wydany osobie zgłaszającej zgon.
Opłacie skarbowej podlega:
 •     kolejny odpis skrócony aktu zgonu – 22 zł,
 •     odpis zupełny aktu zgonu – 33 zł,
 •     pełnomocnictwo do zgłoszenia zgonu, jeśli takie zostało udzielone – 17,00 zł.
Zwolnione z opłaty skarbowej jest pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki) oraz rodzeństwu i małżonkowi.

Opłatę skarbową można uiścić:
 •     przelewem na konto Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1
 •     nr rachunku 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423 na miejscu, w kasie urzędu pok. nr 4.
4. Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Stanu Cywilnego w Rzeszowie
pl. Ofiar Getta 7
35-002 Rzeszów
II piętro, pok. 39
 
tel. 1 7788 99 00
5. Sposób i termin załatwienia sprawy
Sposób załatwienia sprawy:
Zgłoszenia zgonu dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce zgonu albo miejsce znalezienia zwłok.

Zgłoszenie zgonu następuje przez złożenie kierownikowi urzędu stanu cywilnego karty zgonu w terminie 3 dni od dnia jej sporządzenia.

Jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej, zgłoszenia zgonu dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu.

Zgłoszenia zgonu dokonuje podmiot uprawniony do pochówku na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, tj. najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:
 •     małżonek,
 •     krewni zstępni (np. dziecko),
 •     krewni wstępni (np. rodzice, dziadkowie),
 •     krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa (np. brat),
 •     powinowaci w linii prostej do 1 stopnia (np. teść, teściowa).

Prawo pochowania zwłok przysługuje również osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą.

Akt zgonu sporządza się na podstawie karty zgonu oraz protokołu zgłoszenia zgonu.

Po dokonaniu rejestracji zdarzenia, osobie zgłaszającej wydawany jest z urzędu odpis skrócony aktu zgonu.

Jeżeli zgon osoby nie został zarejestrowany w dniu jego zgłoszenia w związku z niedostępnością rejestru stanu cywilnego, niezwłocznie po dokonaniu jego rejestracji osobie zgłaszającej zgon są wydawane z urzędu 2 odpisy skrócone aktu zgonu.

Termin załatwienia sprawy:
Akt zgonu sporządza się w dniu, w którym dokonano zgłoszenia zgonu.
6. Tryb odwoławczy
Odwołania w sprawie odmowy sporządzenia aktu zgonu rozpatruje Wojewoda Podkarpacki, adres: Podkarpacki Urząd Wojewódzki, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów. Odwołanie kieruje się do Wojewody za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
w Rzeszowie.

Termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
7. Podstawa prawna
 •  Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 463);
 •  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.);
 •  Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1473 z późn. zm.);
 •  Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 617);
 •  Ustawa z dnia 06 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (j.t. Dz. U. z 2020r., poz. 332);
 •  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 256);
 •  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 204 z późn. zm.);
 •  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330);
 •  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 1904 z późn. zm.);
 •  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wzoru karty zgonu (j.t. Dz. U. z 2019r., poz. 1085);
 •  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 653 z późn. zm.);
 •  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 194 z późn. zm.);
 •  Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1397 z późn. zm.);
 •  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 czerwca 1992 r. w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2264);
 •  Konwencja Nr 3 sporządzona w Stambule dnia 4 września 1958 r. dotycząca międzynarodowej wymiany informacji z zakresu stanu cywilnego (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 172, poz. 1667).
8. Uwagi
W przypadku osoby, której osobisty udział w czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego w siedzibie urzędu stanu cywilnego nie jest możliwy z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, czynności tej można dokonać w miejscu pobytu tej osoby, jeżeli pozwalają na to okoliczności.

W sytuacji zgłoszenia zgonu w sposób opisany powyżej, akt zgonu sporządzany jest w następnym dniu roboczym po dniu zgłoszenia zgonu.

 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Przetwarzanie danych osobowych interesantów Urzędu Stanu Cywilnego
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1.    Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1,35-064 Rzeszów.
2.    Administrator – Gmina Miasto Rzeszów wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować:
•    osobiście: w budynku przy ul. Rynek 7, 35 – 064 Rzeszów,
•    pisemnie na adres siedziby inspektora,
•    pisząc e-mail na adres: iod@erzeszow.pl.
3.    Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań z zakresu rejestracji stanu cywilnego – na podstawie przepisów określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.463).
4.    Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5.    Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
6.    Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
7.    Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
8.    Podanie danych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.
Dane karty usług
Opracował Sabina Sabal-Haliniak data
Sprawdził Iwona Jabłońska-Gierula data
Zatwierdził Jerzy Wiktor
data
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Sabina Sabal-Haliniak data

Załączniki: