Zaświadczenie do zawarcia małżeństwa za granicą

Urząd Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2019-01-01

ZAŚWIADCZENIE
DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA
ZA GRANICĄ
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
Osoba ubiegająca się o wydanie zaświadczenia składa:

 • ważny dokument stwierdzający tożsamość – do wglądu,
 • wniosek o wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą,
 • pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
 • dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka,
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej.
Dokumenty w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości lub tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) albo konsula. 
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Brak możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną.
3. Opłaty
Opłacie skarbowej podlega:
 • wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą – 38 zł.
Opłatę skarbową można uiścić:
 • przelewem na konto Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1, nr rachunku 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423,
 • na miejscu, w kasie urzędu, parter, pok. nr 4.
4. Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Stanu Cywilnego w Rzeszowie
pl. Ofiar Getta 7
35-002 Rzeszów
II piętro, pok. 35

tel.1 77 88 99 00
5. Sposób i termin załatwienia sprawy

Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą wydaje kierownik wybranego urzędu stanu cywilnego.
Wydanie zaświadczenia wymaga osobistego stawiennictwa osoby zainteresowanej, celem podpisania przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zapewnienia, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz złożenia stosownych dokumentów.

Zapewnienie jest to dokument sporządzany w urzędzie stanu cywilnego, który zawiera dane osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo oraz oświadczenie, że nie zachodzą przeszkody uniemożliwiające zawarcie małżeństw określone w art. 1—15 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Oświadczenie to składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Na podstawie złożonych dokumentów oraz aktów stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje zaświadczenie stwierdzające, że zgodniez prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą.

Zaświadczenie może otrzymać obywatel polski lub cudzoziemiec niemający obywatelstwa żadnego państwa, zamierzający zawrzeć małżeństwo za granicą.

Cudzoziemiec niemający obywatelstwa żadnego państwa, który nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim, potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

Zaświadczenie jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego sporządzenia.

Termin załatwienia sprawy:

 • 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego przechowuje księgę zawierającą akty stanu cywilnego dotyczące wnioskodawcy,
 • 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego nie przechowuje ksiąg zawierających akty stanu cywilnego dotyczące wnioskodawcy.

  Wydanie zaświadczenia przez konsula

  Z wnioskiem o wydanie zaświadczenia do konsula może wystąpić obywatel polski.
  Do wniosku należy dołączyć:
 • ważny dokument stwierdzający tożsamość – do wglądu,
 • pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
 • dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka,  
 • odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa,
 • opłaty konsularne.
6. Tryb odwoławczy
Kierownik urzędu stanu cywilnego, jeżeli stwierdzi, że istnieją przeszkody do zawarcia małżeństwa w prawie polskim, odmówi wydania zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą.
 
W przypadku odmowy przez kierownika urzędu stanu cywilnego wydania zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą, zawiadamia on pisemnie osobę, której odmowa dokonania czynności dotyczy.

W terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, osoba, której czynność dotyczy, może złożyć wniosek do sądu właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy przyczyny odmowy wskazane w zawiadomieniu uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Właściwym w sprawie złożenia wniosku o rozstrzygnięcie, czy przyczyny odmowy wskazane w zawiadomieniu uzasadniają odmowę dokonania czynności jest Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział Rodzinny i Nieletnich, ul. Kustronia 4, 35-033 Rzeszów.

7. Podstawa prawna

Art. 31, 32, 83, 89, 125 ust. 1 pkt. 3 i 4 – ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 463),
Art. 10-15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r., Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2086),
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r. poz.194 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. - Prawo konsularne (Dz. U. z 2020 r. poz. 195),
Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. - Prawo prywatne międzynarodowe (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1792),
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 332),
Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 617),
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r. nr 1987, poz.1330).

8. Uwagi
Przeszkody do zawarcia małżeństwa w prawie polskim
 • Przeszkoda wieku.
Nie może zawrzeć małżeństwa osoba niemająca ukończonych lat osiemnastu. Jednakże z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat szesnaście, a z okoliczności wynika,że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej rodziny.
 • Przeszkoda ubezwłasnowolnienia.
Nie może zawrzeć małżeństwa osoba ubezwłasnowolniona całkowicie.
 • Przeszkoda choroby psychicznej lub niedorozwoju umysłowego.
Nie może zawrzeć małżeństwa osoba dotknięta chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym. Jeżeli jednak stan zdrowia lub umysłu takiej osoby nie zagraża małżeństwu ani zdrowiu przyszłego potomstwa i jeżeli osoba ta nie została ubezwłasnowolniona całkowicie, sąd może jej zezwolić na zawarcie małżeństwa.
 • Przeszkoda pozostawania w związku małżeńskim.
Nie może zawrzeć małżeństwa, kto już pozostaje w związku małżeńskim.
 • Przeszkoda pokrewieństwa i powinowactwa.
Nie mogą zawrzeć ze sobą małżeństwa krewni w linii prostej, rodzeństwo ani powinowaci w linii prostej. Jednakże z ważnych powodów sąd może zezwolić na zawarcie małżeństwa między powinowatymi.
 • Przeszkoda istnienia stosunku przysposobienia (adopcji).

Nie mogą zawrzeć ze sobą małżeństwa przysposabiający i przysposobiony.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Przetwarzanie danych osobowych interesantów Urzędu Stanu Cywilnego
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1.    Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1,35-064 Rzeszów.
2.    Administrator – Gmina Miasto Rzeszów wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować:
•    osobiście: w budynku przy ul. Rynek 7, 35 – 064 Rzeszów,
•    pisemnie na adres siedziby inspektora,
•    pisząc e-mail na adres: iod@erzeszow.pl.
3.    Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań z zakresu rejestracji stanu cywilnego – na podstawie przepisów określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.463).
4.    Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5.    Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
6.    Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
7.    Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
8.    Podanie danych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

Dane karty usług
Opracował Joanna Witkowska 01.01.2020
Sprawdził Urszula Kowalska
01.01.2020
Zatwierdził Jerzy Wiktor
01.01.2020
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Joanna Witkowska
01.01.2020

Załączniki: