Oświadczenie o powrocie do nazwiska po rozwodzie

Urząd Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2019-01-01

OŚWIADCZENIE
MAŁŻONKA ROZWIEDZIONEGO
O POWROCIE DO NAZWISKA, KTÓRE NOSIŁ
PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
  • ważny dokument stwierdzający tożsamość – do wglądu,
  • wniosek o przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
  • dowód zapłaty opłaty skarbowej.
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Brak możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną.
3. Opłaty
Opłacie skarbowej podlega:
  • przyjęcie oświadczenia małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa – 11 zł.

Opłatę skarbową można uiścić:
  • przelewem na konto Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1, nr rachunku 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
  • na miejscu, w kasie urzędu, parter, pok. nr 4.
4. Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Stanu Cywilnego w Rzeszowie
pl. Ofiar Getta 7
35-002 Rzeszów
II piętro, pok. 35

tel.1 77 88 99 00
5. Sposób i termin załatwienia sprawy
Oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa, można złożyć przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo konsulem.
Małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, w ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.
Przyjęcie oświadczenia przez kierownika urzędu stanu cywilnego albo konsula o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa dokumentuje się w formie protokołu, który podpisują rozwiedziony małżonek oraz kierownik urzędu stanu cywilnego albo konsul.

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie w chwili złożenia oświadczenia.
6. Tryb odwoławczy

Odmowa dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego następuje w formie decyzji administracyjnej. Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Kierownika tut. Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

7. Podstawa prawna


Art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r., Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2086),
Art. 18, art. 90 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 463),
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 194 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 332),
Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 617),
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r.w sprawie zapłaty opłaty skarbowej  (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330).

8. Uwagi

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Przetwarzanie danych osobowych interesantów Urzędu Stanu Cywilnego
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1.    Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1,35-064 Rzeszów.
2.    Administrator – Gmina Miasto Rzeszów wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować:
•    osobiście: w budynku przy ul. Rynek 7, 35 – 064 Rzeszów,
•    pisemnie na adres siedziby inspektora,
•    pisząc e-mail na adres: iod@erzeszow.pl.
3.    Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań z zakresu rejestracji stanu cywilnego – na podstawie przepisów określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.463).
4.    Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5.    Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
6.    Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
7.    Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
8.    Podanie danych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

Dane karty usług
Opracował Joanna Witkowska data:01.12.2019
Sprawdził Urszula Kowalska data:01.12.2019
Zatwierdził Jerzy Wiktor data:01.12.2019
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Joanna Witkowska data:01.12.2019

Załączniki: