Oświadczenie o zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka pochodzącego z małżeńswa

Urząd Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2019-01-01

OŚWIADCZENIE O ZMIANIE NAZWISKA PIERWSZEGO WSPÓLNEGO DZIECKA POCHODZĄCEGO
Z MAŁŻEŃSTWA
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

 Ważne dokumenty stwierdzające tożsamość - do wglądu

2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną

Brak możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną.

3. Opłaty

Opłata skarbowa za sporządzenie protokołu z przyjęcia oświadczenia o zmianie nazwiska dziecka - 11 zł.

4. Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Rzeszowie
Pl. Ofiar Getta 7
35-002 Rzeszów
II piętro pok. 42
tel. 1 77 88 99 00

5. Sposób i termin załatwienia sprawy

Sposób załatwienia sprawy:
Przy sporządzeniu aktu urodzenia pierwszego wspólnego dziecka małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zgodne oświadczenia o zmianie wskazanego przez nich nazwiska dziecka albo oświadczenia, jeżeli nazwisko dziecka nie zostało przez nich wskazane.
Powyższe przepisy stosuje się odpowiednio do nazwiska dziecka, którego rodzice zawarli małżeństwo po urodzeniu się dziecka. Do zmiany nazwiska dziecka, którego rodzice zawarli małżeństwo po ukończeniu przez dziecko trzynastu lat, jest potrzebna jego zgoda.
o przyjęcia oświadczenia o zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka małżonków wymagane jest osobiste stawiennictwo obojga rodziców.

Termin załatwienia sprawy: Niezwłocznie.

6. Tryb odwoławczy

Odwołania w sprawie odmowy Oświadczenie o zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka pochodzącego z małżeństwa rozpatruje Wojewoda Podkarpacki
adres: Podkarpacki Urząd Wojewódzki, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów. Odwołanie kieruje się do Wojewody za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnegow Rzeszowie.

Termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

7. Podstawa prawna
  • Art. 68 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 463);
  • Art. 88. § 3 i 4 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r., Kodeks rodzinny i opiekuńczy (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 2086);
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U z 2019 r. poz.1000 późn. zm.);
  • Art. 4, 5, ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 332);
  • Art. 4 ustawy z dnia 13 lipca  2006 r. o dokumentach paszportowych(j.t.  Dz. U. z 2020r., poz. 617).
8. Uwagi
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Przetwarzanie danych osobowych interesantów Urzędu Stanu Cywilnego
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1.    Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1,35-064 Rzeszów.
2.    Administrator – Gmina Miasto Rzeszów wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować:
•    osobiście: w budynku przy ul. Rynek 7, 35 – 064 Rzeszów,
•    pisemnie na adres siedziby inspektora,
•    pisząc e-mail na adres: iod@erzeszow.pl.
3.    Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań z zakresu rejestracji stanu cywilnego – na podstawie przepisów określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.463).
4.    Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5.    Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
6.    Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
7.    Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
8.    Podanie danych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.
Dane karty usług
Opracował Ewa Kalandyk data
Sprawdził Jerzy Wiktor data
Zatwierdził Jerzy Wiktor data
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Alina Bandelak data

Załączniki:
  • Rodo (233,61 kB)

    załączył: Alina Bandelak, Redaktor dnia 2019-12-12 13:19 Liczba pobrań: 12