Uznawanie orzeczeń zagranicznych wydanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (oprócz Danii)

Urząd Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2019-01-01

DOŁĄCZENIE WZMIANKI DODATKOWEJ
W AKCIE MAŁŻEŃSTWA
NA PODSTAWIE ORZECZENIA
ODNOSZĄCEGO SIĘ DO ROZWODU, SEPARACJI LUB UNIEWAŻNIENIA MAŁŻEŃSTWA WYDANEGO NA TERENIE PAŃSTWA CZŁONKOWSKOWSKIEGO UNII EUROPEJSKIEJ
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

- wniosek o dołączenie wzmianki dodatkowej w akcie małżeństwa,
- odpis orzeczenia odnoszącego się do rozwodu, separacji lub unieważnienia małżeństwa który spełnia warunki wymagane do uznania go za posiadający moc dowodową (oryginał z klauzulą prawomocności),
- świadectwo/zaświadczenie, sporządzone przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, wydane zgodnie z art. 39 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2201/2003 na określonym formularzu (więcej informacji w rubryce UWAGI),
- dowód zapłaty opłaty skarbowej,
- ważny dokument stwierdzający tożsamość – do wglądu,
- uwierzytelniony przekład na język polski dokumentów wydanych w języku obcym.

Dodatkowo, w wypadku orzeczenia zaocznego, strona wnioskująca o uznanie orzeczenia zobowiązana jest do przedstawienia:
- oryginału lub uwierzytelnionego odpisu dokumentu stwierdzającego, że pismo wszczynające postępowanie lub dokument równorzędny został doręczony stronie, która się nie stawiła,
- lub dokumentu stwierdzającego, że pozwany zaakceptował orzeczenie w sposób nie budzący wątpliwości.                                                                              

Dokumenty w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez:
- tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości,
- tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG),
- konsula.  
                                                                                                         
Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:                 
- dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula;                
- dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski.

2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną

Wniosek o dołączenie wzmianki dodatkowej w akcie małżeństwa,  można przesłać drogą elektroniczną jeżeli Wnioskodawca może opatrzyć go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Zgodnie z przepisami prawa, uwierzytelnianie użytkowników systemu teleinformatycznego korzystających z usług online udostępnianych przez podmioty określone w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne wymaga użycia profilu zaufanego ePUAP lub danych weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego. Adres profilu zaufanego ePUAP:  http://epuap.gov.pl
Wymagane przez przepis prawa załączniki, (w szczególności: m.in. dokumenty sądowe wraz z tłumaczeniem) należy złożyć w oryginale, w formie papierowej.

3. Opłaty

Opłacie skarbowej podlega:
- dołączenie wzmianki dodatkowej - 11 zł,
- pełnomocnictwo, jeśli takie zostało udzielone 17,00 zł.

Pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki) oraz rodzeństwu i małżonkowi nie podlega opłacie skarbowej.

Opłatę skarbową można uiścić:
- przelewem na konto Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1, nr rachunku 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
- na miejscu, w kasie urzędu pok. nr 4, parter

4. Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Stanu Cywilnego w Rzeszowie
Pl. Ofiar Getta 7
35-002 Rzeszów
II piętro, pok. 32
tel. 17 788 99 00
5. Sposób i termin załatwienia sprawy

Sposób załatwienia sprawy:                                                                          
Na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. uznaniu przez kierownika urzędu stanu cywilnego podlegają orzeczenia państw członkowskich które zostały wydane po 01 maja 2004 r. Orzeczenia wydane na terenie Unii Europejskiej przed 01 maja 2004 r. które uprawomocniły się po tej dacie podlegają uznaniu w procedurze sądowej, z wyjątkiem państw, z którymi obowiązywała umowa dwustronna o uznawaniu ich z mocy prawa. Przepisy Rozporządzenia nie będą także stanowiły podstawy do uznania i wykonania w Polsce orzeczeń państw członkowskich, jeżeli postępowania w tych państwach zostały wszczęte przed 1 maja 2004 r.

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

6. Tryb odwoławczy

W razie odmowy dokonania czynności kierownik urzędu stanu cywilnego zawiadamia Wnioskodawcę pisemnie o przyczynach odmowy, informując o prawie wystąpienia w trybie art. 21 ust. 3 Rozporządzenia wskazanego powyżej, do sądu powszechnego o rozstrzygnięcie, czy orzeczenie organu państwa obcego podlega albo nie podlega uznaniu.

7. Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz    w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE 1347/2000) (Dz. U. L 338, 23 grudnia 2003 P.0001-0029),

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1460 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 463),
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów  realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji  elektronicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.162 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 195),
Ustawa z dnia 06 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 332),
Ustawa z dnia 13 lipca 2006r. o dokumentach paszportowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 617),
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2357 z późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1904).

8. Uwagi

W przypadku orzeczeń wydanych przez Holandię konieczne jest dostarczenie dowodu włączenia orzeczenia do rejestracji stanu cywilnego (holenderskiego odpisu aktu małżeństwa z adnotacją o wydanym orzeczeniu). Dania będąca państwem członkowskim Unii Europejskiej nie uczestniczyła w przyjęciu niniejszego Rozporządzenia. Orzeczenia wydane w Danii po 01 lipca 2009 r. podlegają uznaniu z mocy prawa na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822 z późn.zm.). Orzeczenia wydane wcześniej podlegają uznaniu w procedurze sądowej. (Zasady dołączania wzmianek dodatkowych w aktach małżeństw na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego opisane zostały w odrębnej karcie informacyjnej). Wzór świadectwa zgodnie z art. 39 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń  w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylającego rozporządzenie (WE 1347/2000). Właściwy sąd lub organ Państwa Członkowskiego pochodzenia, na żądanie zainteresowanej strony, wydaje świadectwo przy użyciu standardowego formularza.

ZAŚWIADCZENIE OKREŚLONE W ART. 39 DOTYCZĄCE ORZECZEŃ W SPRAWACH MAŁŻEŃSKICH [1]

1. Państwo Członkowskie pochodzenia
2. Sąd lub organ wydający świadectwo
    2.1. Nazwa
    2.2. Adres
    2.3. Tel./faks/e-mail
3. Związek małżeński
    3.1. Żona
          3.1.1. Imię i nazwisko
          3.1.2. Adres
          3.1.3. Państwo i miejsce urodzenia
          3.1.4. Data urodzenia
    3.2. Mąż
           3.2.1. Imię i nazwisko
           3.2.2. Adres
           3.2.3. Państwo i miejsce urodzenia
           3.2.4. Data urodzenia
    3.3. Państwo, miejsce (jeżeli znane) oraz data zawarcia związku małżeńskiego
           3.3.1. Państwo związku małżeńskiego
           3.3.2. Miejsce (jeżeli znane) zawarcia związku małżeńskiego
           3.3.3. Data zawarcia związku małżeńskiego
4. Sąd wydający orzeczenie
    4.1. Nazwa sądu
    4.2. Siedziba
5. Orzeczenie
    5.1. Data
    5.2. Numer odniesienia
    5.3. Rodzaj orzeczenia
           5.3.1. Rozwód
           5.3.2. Unieważnienie małżeństwa
           5.3.3. Separacja
     5.4. Czy orzeczenie zostało wydane zaocznie?
            5.4.1. Nie
            5.4.2. Tak [2]
6. Nazwiska stron, którym przyznano pomoc prawną
7. Czy orzeczenie podlega środkom odwoławczym zgodnie z prawem Państwa  
    Członkowskiego pochodzenia?
     7.1. Nie
     7.2. Tak
8. Data, z którą orzeczenie wywołuje skutki prawne w Państwie Członkowskim,                 
    w którym wydano orzeczenie
    8.1. Rozwód
    8.2. Separacja
Sporządzono w ……………………………, dnia …………………………

                                               Podpis i/lub pieczęć

[1] Rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000.
[2] Należy załączyć dokumenty określone w art. 37 ust. 2.

 
Apostille
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, może również zażądać dokumentów opatrzonych klauzulą „Apostille”. Tryb postępowania rozróżniony jest ze względu na państwa, które są stroną Konwencji haskiej z 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz.U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938) oraz na te, które nie są stroną niniejszej Konwencji. Poświadczenie to wydawane jest przez właściwy organ państwa, z którego dokument pochodzi. Sporządzane jest według wzoru załączonego do konwencji i ma formę adnotacji dokonywanej na dokumencie. Celem uzyskania klauzuli „Apostille” na dokumencie wydanym przez organ państwa obcego w celu posługiwania się nimi  w państwach, które są stroną Konwencji haskiej, należy zwrócić się do organów państwa pochodzenia. Aktualny wykaz państw stron Konwencji haskiej jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych:
https:// www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/apostille.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Przetwarzanie danych osobowych interesantów Urzędu Stanu Cywilnego
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1.    Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1,35-064 Rzeszów.
2.    Administrator – Gmina Miasto Rzeszów wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować:
•    osobiście: w budynku przy ul. Rynek 7, 35 – 064 Rzeszów,
•    pisemnie na adres siedziby inspektora,
•    pisząc e-mail na adres: iod@erzeszow.pl.
3.    Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań z zakresu rejestracji stanu cywilnego – na podstawie przepisów określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.463).
4.    Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5.    Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
6.    Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
7.    Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
8.    Podanie danych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.
Dane karty usług
Opracował Elżbieta Gnatek-Ożóg 01 grudnia 2019
Sprawdził Jerzy Wiktor
01 grudnia 2019
Zatwierdził Jerzy Wiktor 01 grudnia 2019
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Elżbieta Gnatek-Ożóg 01 grudnia 2019

Załączniki: