Nadanie dziecku nazwiska w przypadku zawarcia małżeństwa przez matkę lub ojca dziecka

Urząd Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2019-01-01

NADANIE DZIECKU NAZWISKA
W PRZYPADKU ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA
PRZEZ MATKĘ LUB OJCA DZIECKA
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

- wniosek o przyjęcie oświadczenia małżonków, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko
- ważne dokumenty stwierdzające tożsamość – do wglądu

2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną

Brak możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną.

3. Opłaty

Brak

4. Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Rzeszowie
Pl. Ofiar Getta 7
35-002 Rzeszów
II piętro, pok. 32
tel. 17 788 99 00

5. Sposób i termin załatwienia sprawy

Jeżeli matka lub ojciec małoletniego dziecka zawarli małżeństwo z osobą, która nie jest ojcem lub matką tego dziecka, mogą złożyć przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem zgodne oświadczenie, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie zgodnie z art. 88 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko. Na podstawie art. 88 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dziecko, co do którego istnieje domniemanie, że pochodzi od męża matki, nosi nazwisko będące nazwiskiem obojga małżonków. Jeżeli małżonkowie mają różne nazwiska, dziecko nosi nazwisko wskazane w ich zgodnych oświadczeniach. Małżonkowie mogą wskazać nazwisko jednego   z nich albo nazwisko utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka. Oświadczenia w sprawie nazwiska dziecka są składane jednocześnie z oświadczeniami  o nazwiskach, które będą nosić małżonkowie. Jeżeli małżonkowie nie złożyli zgodnych oświadczeń w sprawie nazwiska dziecka, nosi ono nazwisko składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca.
Do zmiany nazwiska dziecka, które ukończyło 13 lat, jest potrzebna jego zgoda. Nadanie dziecku nazwiska, o którym mowa powyżej, nie jest dopuszczalne, jeżeli nosi ono nazwisko ojca albo nazwisko utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców dziecka przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka.

Sposób załatwienia sprawy: przyjęcie oświadczenia od małżonków.
Termin załatwienia sprawy: niezwłocznie

6. Tryb odwoławczy

Odwołania w sprawie odmowy przyjęcia oświadczenia małżonków, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi lub nosiłoby ich wspólne dziecko rozpatruje Wojewoda Podkarpacki; adres: Podkarpacki Urząd Wojewódzki, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów. Odwołanie kieruje się do Wojewody za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Rzeszowie.
Termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

7. Podstawa prawna

art. 69 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2224 z późn. zm.),
art. 88 i 90 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (j.t. Dz. U z 2019 r., poz. 2086),
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2141 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 06 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 653),
Ustawa z dnia 13 lipca 2006r. o dokumentach paszportowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1919 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1397 z późn. zm.).

8. Uwagi

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych interesantów Urzędu Stanu CywilnegoZgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:
1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów.
2.  Inspektorem ochrony danych jest Antoni Wilk, e-mail: iod@erzeszow.pl, tel. 17 748 4499.
3.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań z zakresu rejestracji stanu cywilnego - na podstawie artykułów zamieszczonych w puncie 7. Podstawa prawna.
4.  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5.  Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
6.  Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
7.  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
8.  Podanie danych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

Dane karty usług
Opracował Elżbieta Gnatek-Ożóg 01 grudnia 2019
Sprawdził Jerzy Wiktor
01 grudnia 2019
Zatwierdził Jerzy Wiktor 01 grudnia 2019
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Elżbieta Gnatek-Ożóg 01 grudnia 2019
Załączniki: