Urząd Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2019-01-01

UZYSKANIE WIELOJĘZYCZNEGO STANDARDOWEGO FORMULARZA (TŁUMACZENIA POMOCNICZEGO) DOŁĄCZONEGO DO ODPISU AKTU STANU CYWILNEGO LUB ZAŚWIADCZENIA WYDANEGO PO 1 MARCA 2015 r.
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
• Wniosek o wydanie wielojęzycznego standardowego formularza,
Oryginał dokumentu, do którego ma być dołączony formularz (zostanie zwrócony wnioskodawcy wraz z wydaniem wielojęzycznego formularza),
• Ważny dokumenty stwierdzający tożsamość – do wglądu,
• Pełnomocnictwo – w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika.
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Wniosek o wydanie wielojęzycznego standardowego formularza można przesłać drogą elektroniczną, jeżeli Wnioskodawca może opatrzyć go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Zgodnie z przepisami prawa, uwierzytelnianie użytkowników systemu teleinformatycznego korzystających z usług online udostępnianych przez podmioty określone w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne wymaga użycia profilu zaufanego ePUAP lub danych weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego.
Adres profilu zaufanego ePUAP:  http://epuap.gov.pl

3. Opłaty

• 17 zł – należność za wydanie wielojęzycznego formularza należy uiścić:
1. przelewem na konto Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1, nr rachunku: 29 1020 4391 0000 6102 0144 6525 lub
2. na miejscu, w kasie urzędu parter pok. nr 4.


• 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.
Opłatę skarbową za pełnomocnictwo należy uiścić:
1. przelewem na konto Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1, nr rachunku: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423 lub
2. na miejscu, w kasie urzędu parter pok. nr 4.

Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

4. Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Stanu Cywilnego w Rzeszowie
pl. Ofiar Getta 7
35-002 Rzeszów
tel. 1 77 88 99 00
II piętro, pok. 38 jeżeli formularz ma być wydany do odpisów aktów urodzenia, małżeństwa lub zgonu,
II piętro, pok. 35 jeżeli formularz ma być wydany do zaświadczenia o stanie cywilnym lub zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo.
5. Sposób i termin załatwienia sprawy

Sposób załatwienia sprawy:
Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza można złożyć:
• jednocześnie z wnioskiem o wydanie dokumentu urzędowego, do którego ma być załączony wielojęzyczny formularz,
• po wydaniu dokumentu urzędowego, do którego ma być załączony wielojęzyczny formularz.

Wniosek składa się w postaci odpowiedniej do postaci wniosku o wydanie dokumentu urzędowego, do którego ma być załączony wielojęzyczny formularz.

Ważne: do zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo, formularz wielojęzyczny można uzyskać tylko w wersji papierowej.

Wielojęzyczny formularz można dołączyć do wybranych dokumentów urzędowych wydanych z rejestru stanu cywilnego po dniu 1 marca 2015 r.m.in.:
• odpisu skróconego aktu urodzenia,
• odpisu skróconego aktu małżeństwa,
• odpisu skróconego aktu zgonu,
• zaświadczenia o stanie cywilnym,
• zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo.

• Uprawnionymi do otrzymania wielojęzycznego formularza wydawanego do odpisu skróconego aktu urodzenia, odpisu skróconego aktu małżeństwa oraz odpisu skróconego aktu zgonu są: osoba, której akt dotyczy, małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, przedstawiciel ustawowy, opiekun, osoba, która wykaże w tym interes prawny, sąd, prokurator, organizacje społeczne, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny, organy administracji publicznej, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego, Służba Ochrony Państwa, Policja, Straż Graniczna, Służba Więzienna, Żandarmeria Wojskowa.
• Uprawnionymi do otrzymania wielojęzycznego formularza wydawanego do zaświadczenia o stanie cywilnym lub zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo są osoby, których dotyczą wskazane zaświadczenia.

Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza składa się do organu wydającego odpisy aktów stanu cywilnego oraz zaświadczenia, do których ma być załączony wielojęzyczny formularz.

Formularz nie ma żadnej wartości prawnej, jako samodzielny dokument, i może być przedstawiany tylko w załączeniu do oryginalnego dokumentu krajowego.

W formularzu muszą być zamieszczone wszystkie informacje zawarte w dokumencie, do którego jest załączony.

Termin załatwienia sprawy:
• 7 – 10 dni roboczych w przypadku, gdy wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza został złożony jednocześnie z wnioskiem o wydanie dokumentu, do którego ma być załączony wielojęzyczny formularz,
• bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku w przypadku, gdy wniosek o wydanie formularza został złożony po wydaniu dokumentu, do którego ma być załączony wielojęzyczny formularz.

6. Tryb odwoławczy
Nie dotyczy.
7. Podstawa prawna
• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1191 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej i zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1024/2012
(Dz. Urz. UE L 200/1 z 26 lipca 2016 s. 1- 136),
• Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2019, poz. 860),
• Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1397 z późn. zm.),
• Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 463 z późn. zm.).
8. Uwagi
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Przetwarzanie danych osobowych interesantów Urzędu Stanu Cywilnego
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1.    Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1,35-064 Rzeszów.
2.    Administrator – Gmina Miasto Rzeszów wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować:
•    osobiście: w budynku przy ul. Rynek 7, 35 – 064 Rzeszów,
•    pisemnie na adres siedziby inspektora,
•    pisząc e-mail na adres: iod@erzeszow.pl.
3.    Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań z zakresu rejestracji stanu cywilnego – na podstawie przepisów określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.463).
4.    Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5.    Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
6.    Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
7.    Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
8.    Podanie danych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.
Dane karty usług
Opracował Urszula Kowalska 28.01.2020
Sprawdził Jerzy Wiktor
28.01.2020
Zatwierdził Jerzy Wiktor
28.01.2020
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Jolanta Pasierb
28.01.2020

Załączniki: