Medale za długoletnie pożycie małżeńskie

Urząd Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2019-01-01

MEDALE ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim.
Z inicjatywą o nadanie odznaczeń dla Jubilatów zameldowanych w Rzeszowie występuje Prezydent Miasta Rzeszowa do Wojewody Podkarpackiego. Odznaczenia nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Z inicjatywą nadania odznaczeń można wystąpić za pośrednictwem poczty elektronicznej: usc@erzeszow.pl
3. Opłaty
Brak opłat.
4. Miejsce złożenia dokumentów

Informacje o tym, że Jubilaci będą obchodzić Jubileusz 50 rocznicy zawarca małżeństwa można składać w Urzędzie Stanu Cywilnego w Rzeszowie plac Ofiar Getta 7, II piętro, pok. 41 lub telefonicznie na nr: 17 875 46 13, 17 875 44 75, 17 875 46 09

Jubilaci, którzy zawierali związek małżeński poza Rzeszowem, uprzejmie proszeni są o podanie miejsca zawarcia małżeństwa z uwagi na to, że w zasobach archiwalnych tutejszego Urzędu Stanu Cywilnego znajdują się księgi wyłącznie z terenu miasta Rzeszowa.

5. Sposób i termin załatwienia sprawy
Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie składa się nie wcześniej niż  w roku kalendarzowym, w którym osoby proponowane do odznaczenia obchodzić będą 50 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Jeżeli rocznica ta przypada w styczniu lub lutym danego roku, wnioski można składać od dnia 1 listopada roku poprzedzającego. Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręcza Prezydent Miasta Rzeszowa. Uroczystość wręczenia medali odbywa się w rzeszowskim Ratuszu. Biorą w niej udział Jubilaci wraz z rodzinami. W przypadku braku możliwości osobistego uczestnictwa, w imieniu Jubilatów, medale mogą zostać odebrane przez członków rodziny, w dniu uroczystości.
6. Tryb odwoławczy
Nie dotyczy.
7. Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 138).
  • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2743 z późn. zm.).
8. Uwagi
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych interesantów Urzędu Stanu Cywilnego
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1.    Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1,35-064 Rzeszów.
2.    Administrator – Gmina Miasto Rzeszów wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować:
•    osobiście: w budynku przy ul. Rynek 7, 35 – 064 Rzeszów,
•    pisemnie na adres siedziby inspektora,
•    pisząc e-mail na adres: iod@erzeszow.pl.
3.    Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań z zakresu rejestracji stanu cywilnego – na podstawie przepisów określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.463).
4.    Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5.    Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
6.    Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
7.    Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
8.    Podanie danych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

Dane karty usług
Opracował Jerzy Wiktor 02.01.2020
Sprawdził Jerzy Wiktor
02.01.2020
Zatwierdził Jerzy Wiktor
02.01.2020
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Jolanta Pasierb
02.01.2020

Załączniki: