Medale za długoletnie pożycie małżeńskie

Urząd Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2019-01-01

MEDALE ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim.
Z inicjatywą o nadanie odznaczeń dla Jubilatów zameldowanych w Rzeszowie występuje Prezydent Miasta Rzeszowa do Wojewody Podkarpackiego. Odznaczenia nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Z inicjatywą nadania odznaczeń można wystąpić za pośrednictwem poczty elektronicznej: usc@erzeszow.pl
3. Opłaty
Brak opłat.
4. Miejsce złożenia dokumentów

Informacje o tym, że Jubilaci będą obchodzić Jubileusz 50 rocznicy zawarca małżeństwa można składać w Urzędzie Stanu Cywilnego w Rzeszowie plac Ofiar Getta 7, II piętro, pok. 41 lub telefonicznie na nr: 17 875 46 13, 17 875 44 75, 17 875 46 09

Jubilaci, którzy zawierali związek małżeński poza Rzeszowem, uprzejmie proszeni są o podanie miejsca zawarcia małżeństwa z uwagi na to, że w zasobach archiwalnych tutejszego Urzędu Stanu Cywilnego znajdują się księgi wyłącznie z terenu miasta Rzeszowa.

5. Sposób i termin załatwienia sprawy
Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie składa się nie wcześniej niż  w roku kalendarzowym, w którym osoby proponowane do odznaczenia obchodzić będą 50 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Jeżeli rocznica ta przypada w styczniu lub lutym danego roku, wnioski można składać od dnia 1 listopada roku poprzedzającego. Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręcza Prezydent Miasta Rzeszowa. Uroczystość wręczenia medali odbywa się w rzeszowskim Ratuszu. Biorą w niej udział Jubilaci wraz z rodzinami. W przypadku braku możliwości osobistego uczestnictwa, w imieniu Jubilatów, medale mogą zostać odebrane przez członków rodziny, w dniu uroczystości.
6. Tryb odwoławczy
Nie dotyczy.
7. Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 25 z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2743 z późn. zm.).
8. Uwagi
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych interesantów Urzędu Stanu Cywilnego
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1.    Administratorem Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1,35-064 Rzeszów.
2.    Administrator – Gmina Miasto Rzeszów wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować:
•    osobiście: w budynku przy ul. Rynek 7, 35 – 064 Rzeszów,
•    pisemnie na adres siedziby inspektora,
•    pisząc e-mail na adres : iod@erzeszow.pl.
3.    Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań z zakresu rejestracji stanu cywilnego – na podstawie przepisów określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.2224 z późn. zm.).
4.    Odbiorcami Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5.    Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
6.    Posiada Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
7.    Ma Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
8.    Podanie danych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne

Dane karty usług
Opracował Jerzy Wiktor 02.01.2020
Sprawdził Jerzy Wiktor
02.01.2020
Zatwierdził Jerzy Wiktor
02.01.2020
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Jolanta Pasierb
02.01.2020
Załączniki: