Zaświadczenie o stanie cywilnym

Urząd Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2019-01-01

 ZAŚWIADCZENIE
O STANIE CYWILNYM
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
Osoba ubiegająca się o wydanie zaświadczenia składa:

 • ważny dokument stwierdzający tożsamość – do wglądu,
 • wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym – zgodnie wzorem określonym przez prawo,
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej.
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną

Wniosek wniesiony w formie dokumentu elektronicznego powinien:

 • być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
 • zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru,
 • zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.
  Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym, zgodnie wzorem określonym przez prawo można przesłać drogą elektroniczną, jeżeli wnioskodawca może opatrzeć go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
  Zgodnie z przepisami prawa, uwierzytelnianie użytkowników systemu teleinformatycznego korzystających z usług online udostępnianych przez podmioty określone w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne wymaga użycia profilu zaufanego ePUAP lub danych weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego.

Jeżeli wniosek nie zawiera adresu elektronicznego, organ administracji publicznej przyjmuje, że właściwym jest adres elektroniczny, z którego nadano wniosek w formie dokumentu elektronicznego.

Adres profilu zaufanego ePUAP:
http://epuap.gov.pl

3. Opłaty
Opłacie skarbowej podlega:
 • wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym – 38 zł
Opłatę skarbową można uiścić:
 • przelewem na konto Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1, nr rachunku 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
 • na miejscu, w kasie urzędu, parter, pok. nr 4.
W przypadku uiszczenia opłaty skarbowej na poczcie lub w banku należy złożyć potwierdzenie dowodu wpłaty. Jeżeli natomiast płatności dokonano drogą elektroniczną należy złożyć wygenerowane elektronicznie potwierdzenie dokonania przelewu zawierające klauzulę, iż zgodnie z Prawem bankowym dokument taki nie wymaga podpisów, pieczęci oraz stempla bankowego.
4. Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Stanu Cywilnego w Rzeszowie
pl. Ofiar Getta 7
35-002 Rzeszów
II piętro, pok. 35

tel.1 77 88 99 00
5. Sposób i termin załatwienia sprawy


Zaświadczenie o stanie cywilnym jest wydawane wyłącznie osobie, której dotyczy.
Wniosek zgodnie wzorem określonym przez prawo składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.

Wniosek wypełniany jest przez osobę zainteresowaną i zawiera:

 • dane wnioskodawcy tj. nazwisko, imię (imiona), numer PESEL wnioskodawcy, jeżeli został nadany i adres do korespondencji,
 • stan cywilny (panna, kawaler, zamężna, żonaty, rozwiedziona, rozwiedziony, wdowa, wdowiec),
 • oświadczenie o nieistnieniu okoliczności, mających wpływ na stan cywilny, nieodzwierciedlonych w rejestrze stanu cywilnego, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia,
 • pouczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia,


  Zaświadczenie o stanie cywilnym ważne jest przez okres 6 miesięcy od daty jego wydania.

  Zaświadczenie o stanie cywilnym może zostać wydane, na wniosek, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
  Termin załatwienia sprawy:
 • 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego przechowuje księgę zawierającą akty stanu cywilnego dotyczące wnioskodawcy,
 • 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego nie przechowuje ksiąg zawierających akty stanu cywilnego dotyczące wnioskodawcy.
6. Tryb odwoławczy
Odmowa dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego następuje w formie decyzji administracyjnej. Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Kierownika tut. Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

7. Podstawa prawna

Art. 44 ust. 1 pkt. 3, ust. 4,5,6 i art. 49 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 463),
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 194 z późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 204 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 332),
Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 617),
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330),
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.162 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2357 z późn. zm.).

8. Uwagi


Wnioskodawca składając wniosek oświadcza jednocześnie, że nie istnieją okoliczności mające wpływ na stan cywilny nieodzwierciedlone w rejestrze stanu cywilnego. Przykładem może być sytuacja, w której ślub odbył się za granicą, a fakt ten nie został zgłoszony w polskim USC. Oświadczenie to składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Przetwarzanie danych osobowych interesantów Urzędu Stanu Cywilnego
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1.    Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1,35-064 Rzeszów.
2.    Administrator – Gmina Miasto Rzeszów wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować:
•    osobiście: w budynku przy ul. Rynek 7, 35 – 064 Rzeszów,
•    pisemnie na adres siedziby inspektora,
•    pisząc e-mail na adres: iod@erzeszow.pl.
3.    Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań z zakresu rejestracji stanu cywilnego – na podstawie przepisów określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.463).
4.    Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5.    Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
6.    Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
7.    Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
8.    Podanie danych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

Dane karty usług
Opracował Joanna Witkowska  01.01.2020
Sprawdził Urszula Kowalska 01.01.2020
Zatwierdził Jerzy Wiktor 01.01.2020
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Joanna Witkowska  01.01.2020
Załączniki: