Podatki i opłaty lokalne

Plik banknotów i bilonu

Podatek od środków transportowych

Urząd Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

05.01.2021

Podatek od środków transportowych
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
Deklaracja na podatek od środków transportowych sporządzona na dany rok podatkowy na formularzu DT-1 według ustalonego wzoru i złożona przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej w terminie do 15 lutego lub w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika.
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Można przesłać z wykorzystaniem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) na adres skrzynki podawczej Urzędu Miasta Rzeszowa: /umrz/SkrytkaESP.
3. Opłaty
Nie pobiera się. 
4. Miejsce złożenia dokumentów
Można przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta Rzeszowa Wydziału Finansowego 35-002 Rzeszów, ul. Okrzei 1 lub złożyć w sekretariacie Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Okrzei 1, I piętro, pok. 39, tel. 1 77 88 99 00.
5. Sposób i termin załatwienia sprawy
W terminie 30 dni od dnia złożenia deklaracji Wydział Finansowy sprawdza je pod względem formalno-rachunkowym i przypisuje kwotę zadeklarowanego podatku.
6. Tryb odwoławczy
Nie przysługuje odwołanie. 
7. Przetwarzanie danych osobowych Interesantów w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Rzeszowa
Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych 
8. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 z poźn. zm.), ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 z późn. zm.).

2016 r. – uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr XIX/397/2015 z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U., poz. 2025).

2017 r. – uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr XXXIV/706/2016 z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U., poz. 2025).

2018 r., 2019 r., 2020 r., 2021 r. – uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr LI/1120/2017 z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U., poz. 2025).

9. Uwagi

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytoriu Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty. Obowiązek podatkowy powstaje także od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.  Obowiązek ten wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono.

Podatnik zobowiązany jest odpowiednio skorygować deklarację w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygasnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

Obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych płatny jest - bez wezwania - w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku, na numer rachunku bankowego ustalony przez organ podatkowy indywidualnie dla danego podatnika lub na rachunek bankowy:

Urząd Miasta Rzeszowa
ul. Rynek 1
06 1020 4391 0000 6402 0144 6889
PKO BP S.A. O/Rzeszów

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

1) po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do okresu trwania obowiązku podatkowego w terminie:
a) w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata,
b) do dnia 15 września danego roku - II rata;

2) od dnia 1 września danego roku, podatek płatny jest jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

3) jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.

Uchwały Rady Miasta Rzeszowa dotyczące zwolnień z podatku od środków transportowych:

1) Uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr III/53/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną.

Uchwała Nr III/53/2018

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/53/2018

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/53/2018

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr III/53/2018

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr III/53/2018

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr III/53/2018

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr III/53/2018

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr III/53/2018

Uzasadnienie

2) Uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr XLIV/931/2021 z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną.

Uchwała Nr XLIV/931/2021

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIV/931/2021

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV/931/2021

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLIV/931/2021

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLIV/931/2021

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLIV/931/2021

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLIV/931/2021

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XLIV/931/2021

Uzasadnienie

Formularz stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. Nr 53, poz.312 z późn.zm.)


Formularze na 2016 r., 2017 r. i 2018 r.

DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych na 2016 r., 2017 r., 2018 r.

DT-1/A Załącznik do deklaracji DT-1 na 2016 r., 2017 r., 2018 r.

Uchwała w sprawie wysokości stawek na 2016 r.

Uchwała w sprawie wysokości stawek na 2017 r.

Uchwała w sprawie wysokości stawek na 2018 r.


Formularze na 2019 r., 2020 r. i 2021 r.

DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych na 2019 r., 2020 r. i 2021 r.

DT-1 Deklaracja interaktywna na podatek od środków transportowych na 2019 r., 2020 r i 2021 r.

DT-1/A Załącznik do deklaracji DT-1 na 2019 r., 2020 r. i 2021 r.

DT-1/A Załącznik interaktywny do deklaracji DT-1 na 2019 r., 2020 r., i 2021 r.

Uchwała w sprawie wysokości stawek na 2019 r., 2020 r. i 2021 r. 


Uchwała NR L/936/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.


Wzory pełnomocnictw.

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej

Pełnomocnictwo do doręczeń

Zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń

Pełnomocnictwo szczególne

Zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego

Dane karty usług
Opracował Grzegorz Domino
Sławomir Wołowiec
05.01.2021
Zatwierdził Urszula Szczypek 05.01.2021
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Agata Kawalec-Pałka
Grzegorz Domino

Sławomir Wołowiec
05.01.2021