Podatki i opłaty lokalne

Plik banknotów i bilonu

Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne

Grzegorz Domino

Urząd Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

16.12.2019

Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzona na formularzu IN-1 według ustalonego wzoru, złożona przez osoby fizyczne w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku od nieruchomości lub zaistnienia zmiany sposobu wykorzystania nieruchomości lub jej części mającego wpływ na wysokość opodatkowania.
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Brak możliwości
3. Opłaty
Nie pobiera się
4. Miejsce złożenia dokumentów
Można przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta Rzeszowa Wydziału Finansowego 35-002 Rzeszów, ul. Okrzei 1 lub złożyć w sekretariacie Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Okrzei 1, I piętro, pok. 39, tel. 1 77 88 99 00
5. Sposób i termin załatwienia sprawy
Wydział Finansowy w terminie 30 dni od dnia złożenia informacji załatwia sprawę poprzez wydanie decyzji ustalającej wysokość podatku na dany rok podatkowy. Jeżeli w ciągu roku podatkowego nastąpiło wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub nastąpiła zmiana sposobu wykorzystania nieruchomości lub jej części, dokonuje się zmiany decyzji, którą ustalono ten podatek.
6. Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa.
7. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 z późn. zm.); ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r., poz. 1325 z późn. zm.).

2015 r. – uchwała Nr I/5/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz uchwała Nr XXI/410/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.

2016 r. – uchwała Nr XIX/393/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz uchwała Nr XIX/394/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.

2017 r. – uchwała Nr XXXIV/705/2016 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz uchwała Nr XIX/394/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.

2018 r. – uchwała Nr LI/1119/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz uchwała Nr LI/1117/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.

2019 r. - uchwała Nr II/15/2018 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz rozporządzenie Ministra Finansów z 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 r. poz. 1104).

2020 r. - uchwała Nr XXI/423/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz rozporządzenie Ministra Finansów z 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 r. poz. 1104).

8. Przetwarzanie danych osobowych Interesantów w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Rzeszowa
Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych 
9. Uwagi

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Obowiązek wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek. O wszelkich zmianach dotyczących powierzchni, sposobu użytkowania, zmiany właściciela, adresu, podatnik zobowiązany jest zawiadomić Prezydenta Miasta Rzeszowa w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany poprzez złożenie korekty informacji. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty lub w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji ustalającej wysokość podatku na rachunek podany w tej decyzji lub na rachunek:
Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1
06 1020 4391 0000 6402 0144 6889
PKO BP S.A. O/Rzeszów
Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.

Uchwały Rady Miasta Rzeszowa dotyczące zwolnień z podatku od nieruchomości:

1) Uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr II/16/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości i podatku rolnego na terenie Gminy Miasto Rzeszów

Uchwała Nr II/16/2018

2) Uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr III/53/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną.

Uchwała Nr III/53/2018

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/53/2018

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/53/2018

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr III/53/2018

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr III/53/2018

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr III/53/2018

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr III/53/2018

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr III/53/2018

Uzasadnienie

Formularz stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. Nr 53, poz.312 z późn.zm.)

Oświadczenie zgodnie z §12 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na rzecz portów (Dz.U. z 2015 r., poz. 174 ze zm.)

3) Uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr IX/176/2019 z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr IX/176/2019Formularze na 2015 r.:

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1

Dane o nieruchomościach ZN-1/A

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości ZN-1/B

Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 r.Formularze na 2016 r. i 2017 r.:

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1

Dane o nieruchomościach ZN-1/A

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości ZN-1/B

Uchwała w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r.

Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 r.Formularze na 2018 r., 2019 r. 

Ważne: Informacje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą Rady Miasta Rzeszowa.


Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 obowiązująca do 30.06.2019 r.

Dane o nieruchomościach ZN-1/A obowiązujące do 30.06.2019 r.

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości ZN-1/B obowiązujące do 30.06.2019 r.

Uchwała Rady Miasta Rzeszowa w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych obowiązująca do 30.06.2019 r.Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 obowiązująca od 01.07.2019 r.

Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZIN-1 załącznik do IN-1 obowiązujący od 01.07.2019 r.

Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZIN-2 załącznik do IN-1 obowiązujący od 01.07.2019 r.

Dane pozostałych podatników ZIN-3 załącznik do IN-1 obowiązujący od 01.07.2019 r.

Rozporządzenie Ministra Finansów z 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości obowiązujące od 01.07.2019 r.Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 r.

Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 r.Formularze na 2020 r.

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 obowiązująca od 01.07.2019 r.

Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZIN-1 załącznik do IN-1 obowiązujący od 01.07.2019 r.

Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZIN-2 załącznik do IN-1 obowiązujący od 01.07.2019 r.

Dane pozostałych podatników ZIN-3 załącznik do IN-1 obowiązujący od 01.07.2019 r.

Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 r.

Rozporządzenie Ministra Finansów z 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości obowiązujące od 01.07.2019 r.Wzory pełnomocnictw:

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej

Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej

Pełnomocnictwo do doręczeń

Zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń

Pełnomocnictwo szczególne

Zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego

Wzory informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz uchwały Rady Miasta Rzeszowa w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na lata 2015 – 2020 są dostępne na stronie bip.erzeszow.pl zakładka „Rada Miasta Rzeszowa”.

Dane karty usług
Opracował Grzegorz Domino
Sławomir Wołowiec
16.12.2019
Zatwierdził Janina Dyjak 16.12.2019
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Agata Kawalec-Pałka
Grzegorz Domino
Sławomir Wołowiec
16.12.2019