Podatki i opłaty lokalne

Plik banknotów i bilonu

Zaświadczenia o opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne rolników

Urząd Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

05.01.2021

Zaświadczenia o opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne rolników
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
Wniosek o wydanie zaświadczenia. Wniosek ten winien zawierać następujące dane: NIP/Pesel, datę, nazwisko i imię, adres zamieszkania, imiona rodziców, okres opłacania składek, nazwa instytucji w której zostanie przedłożone zaświadczenie, określenie rodzaju sprawy.
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną

Tak, z wykorzystaniem "ePUAP".

3. Opłaty
Wniosek i zaświadczenie nie podlegają opłacie skarbowej.
4. Miejsce złożenia dokumentów
Kancelaria Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów lub Wydział Finansowy Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Okrzei 1, 35-002 Rzeszów. 
5. Sposób i termin załatwienia sprawy
Zaświadczenie jest wydawane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 7 dni.
6. Tryb odwoławczy
Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia stronie, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa.
7. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1546 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r., Nr 187, poz. 1330).

8. Przetwarzanie danych osobowych Interesantów w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Rzeszowa
Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych 
9. Uwagi

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Finansowy - Oddział Wymiaru Podatków Urzędu Miasta Rzeszowa 35-002 Rzeszów, ul. Okrzei 1, I p. pok. 39 (sekretariat),
tel. 1 77 88 99 00

Wniosek o wydanie zaświadczenia o opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne rolników

Dane karty usług
Opracował Grzegorz Domino
Sławomir Wołowiec
05.01.2021
Zatwierdził Urszula Szczypek 05.01.2021
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Agata Kawalec-Pałka
Grzegorz Domino
Sławomir Wołowiec
05.01.2021