Podatki i opłaty lokalne

Plik banknotów i bilonu

Zwolnienia z podatków stanowiące regionalną pomoc inwestycyjną - do zgłoszeń złożonych od dnia 05.01.2019 r. do dnia 31.12.2020 r.

Urząd Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

10.12.2019

Zwolnienie z podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych – regionalna pomoc inwestycyjna.
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

1.1 Przed rozpoczęciem prac związanych z inwestycją początkową należy złożyć:

  • zgłoszenie zamiaru korzystania z pomocy na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały,
  • informację na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. z 2010 r. Nr 53, poz. 312 z późn. zm.),
  • deklarację o utrzymaniu inwestycji przez okres co najmniej 5 lat od dnia jej zakończenia, a w przypadku MSP 3 lat od dnia jej zakończenia, na formularzu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały,
  • oświadczenie o wkładzie finansowym w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych, pochodzących ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, z wyłączeniem publicznych środków finansowych, na formularzu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały,
  • oświadczenie w przedmiocie nieznajdowania się w trudnej sytuacji, w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, na formularzu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do uchwały,
  • oświadczenie o niedokonaniu przeniesienia do zakładu w którym ma zostać dokonana inwestycja początkowa, której dotyczy wniosek o pomoc, w ciągu 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o pomoc oraz o zobowiązaniu się beneficjenta, że nie dokona takiego przeniesienia przez okres 2 lat od zakończenia inwestycji początkowej, której dotyczy wniosek o pomoc, na formularzu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do uchwały.

1.2 Po zrealizowaniu inwestycji początkowej, beneficjent pomocy jest zobowiązany przedłożyć w terminie 1 miesiąca od dnia jej zakończenia:

  • oświadczenie o dacie rozpoczęcia inwestycji oraz o dacie jej zakończenia, na formularzu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do uchwały,
  • oświadczenie o wkładzie finansowym w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych, zestawienie kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji początkowej, w związku z którą ma być udzielona pomoc na podstawie uchwały, wskazujące daty ich poniesienia, na formularzu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do uchwały.


Beneficjent pomocy jest zobowiązany informować pisemnie Prezydenta Miasta Rzeszowa o każdym przypadku otrzymania pomocy publicznej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych danego projektu inwestycyjnego w terminie 14 dni od daty otrzymania pomocy.

Beneficjent pomocy jest zobowiązany powiadomić pisemnie Prezydenta Miasta Rzeszowa o utracie prawa do zwolnienia na podstawie uchwały, w terminie 14 dni od dnia powstania okoliczności powodujących jego utratę.

2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Tak
3. Opłaty
Nie pobiera się
4. Miejsce złożenia dokumentów
Można przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta Rzeszowa Wydziału Finansowego 35-002 Rzeszów, ul. Okrzei 1 lub złożyć w sekretariacie Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Okrzei 1, I piętro, pok. 39, tel. 1 77 88 99 00.
5. Sposób i termin załatwienia sprawy

5.1 Przed rozpoczęciem prac związanych z inwestycją początkową

Wstępna weryfikacja pod względem formalnym dokumentów złożonych przed rozpoczęciem inwestycji, w szczególności w zakresie zachowania wymogu dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem inwestycji, dokonana w terminie 30 dni od daty ich złożenia.


5.2 Po zrealizowaniu inwestycji początkowej

Weryfikacja dokumentów złożonych po zrealizowaniu inwestycji, dokonana w terminie 60 dni od daty ich złożenia.

6. Tryb odwoławczy
Brak
7. Podstawa prawna

Uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr III/53/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2018 r., poz. 5795).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r., w sprawie warunków udzielenia zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na rzecz portów (Dz.U. z 2015 r., poz. 174 z późn.zm.).

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r., o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 362).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r., w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. z 2010 r. Nr 53, poz. 312 z późn. zm.).

8. Przetwarzanie danych osobowych Interesantów w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Rzeszowa
Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych 
9. Uwagi

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Finansowy - Oddział Wymiaru Podatków Urzędu Miasta Rzeszowa
35-002 Rzeszów, ul. Okrzei 1, I p. pok. 39 (sekretariat), tel. 1 77 88 99 00

Uchwała Nr III/53/2018

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/53/2018

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/53/2018

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr III/53/2018

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr III/53/2018

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr III/53/2018

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr III/53/2018

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr III/53/2018

Formularz stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. Nr 53, poz.312 z późn.zm.)

Dane karty usług
Opracował Grzegorz Domino
Sławomir Wołowiec
10.12.2019
Zatwierdził Janina Dyjak 10.12.2019
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Agata Kawalec-Pałka
Grzegorz Domino
Sławomir Wołowiec
10.12.2019