Podatki i opłaty lokalne

Plik banknotów i bilonu

Opłata eksploatacyjna

Urząd Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

05.01.2021

Opłata eksploatacyjna
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
Informacja o wysokości opłaty eksploatacyjnej złożona przez przedsiębiorcę wydobywającego kopalinę przed upływem miesiąca następującego po półroczu, liczonym odpowiednio od dnia 1 stycznia do 30 czerwca i od dnia 1 lipca do 31 grudnia.
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Tak, z wykorzystaniem "ePUAP"
3. Opłaty
Nie pobiera się
4. Miejsce złożenia dokumentów
Kancelaria Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów lub Wydział Finansowy Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Okrzei 1, 35-002 Rzeszów. 
5. Sposób i termin załatwienia sprawy
W terminie 7 dni od dnia złożenia informacji Wydział Finansowy przypisuje kwotę opłaty.
6. Tryb odwoławczy
Nie przysługuje odwołanie
7. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r., poz. 1064 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.)

8. Przetwarzanie danych osobowych Interesantów w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Rzeszowa
Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych 
9. Uwagi

Wykazaną w informacji opłatę eksploatacyjną należy wpłacać bez wezwania na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1

PKO BP S.A. O/Rzeszów Nr 06 1020 4391 0000 6402 0144 6889 lub indywidualny nr rachunku bankowego podany przez organ podatkowy

Niezapłacona w terminie opłata wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Finansowy - Oddział Rachunkowości Podatkowej Urzędu Miasta Rzeszowa 35-002 Rzeszów, ul. Okrzei 1, I piętro, pok. 19, tel. 1 77 88 99 00

Dane karty usług
Opracował Grzegorz Domino
Sławomir Wołowiec
05.01.2021
Zatwierdził Urszula Szczypek 05.01.2021
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Agata Kawalec-Pałka
Grzegorz Domino
Sławomir Wołowiec
05.01.2021